Etiketa schválená: 15.5. 2013

Prípravok na ochranu rastlín

BARCLAY GALLUP HI-AKTIV®

Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, zavlažovacích kanálov, vodných nádrží a v lesníctve.

ÚČINNÁ LÁTKA:

490 g.l-1 glyphosate (661,2 g.l-1 glyphosate – IPA) t.j. N-(fosfonomethyl)glycin

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: glyphosate (CAS 38641-94-00).

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA

Žiadna

UPOZORNENIE

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P501

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

P270

Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi

 

inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

P280

Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

P301+P313 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo

 

označenie.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroororganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pre včely prijateľné pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ! ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO

PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD!

 

 

 

DBAJTE O TO ABY SA PRÍPRAVOK

V ŽIADNOM

PRÍPADE

NEDOSTAL DO

TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO

VOĽNEJ

PRÍRODE!

NEAPLIKUJTE

V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD. BUFFER ZÓNA JE 5M. ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD.

PRED POUŽITÍM PRÍPRAVKU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE.

ICZ/2013/1558/mt

1

Etiketa schválená: 15.5. 2013

DODRŽUJTE POKYNY PRE POUŽÍVANIE, ABY STE SA VYVAROVALI RIZÍK PRE ČLOVEKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

Držiteľ registrácie/výrobca

Barclay Chemicals Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland (tel.: 35318112900)

Registračné číslo ÚKSÚP

11-11-1183

Dátum výroby

uvedené na obale

Číslo šarže

uvedené na obale

Balenie

1 l, 5 l,10 l, 20 l HDPE fľaša alebo kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

BARCLAY GALLUP HI-AKTIV® je ochranná známka spoločnosti Barclay Chemicals Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Barclay Gallup Hi-Aktiv je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami (listami a byľami) a je translokovaný do všetkých podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.

Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín, je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní. Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe odnožovania, (pýr v štádiu 5-6 listov a výške 12-15cm).

Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku, t. j. min.5 dní po aplikácii.

Vždy zamedziť zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín, či už priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny!

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba*

Poznámka

jačmeň, ovos, pšenica,

pýr plazivý a iné trváce buriny

2,9 l

7

* predzberová

pšenica tvrdá *)

 

 

 

aplikácia

 

 

 

 

1)

orná pôda, strnisko

jednoročné dvojklíčnolistové

1,1 l

AT

2)

 

a lipnicovité buriny, výmrv

 

 

 

 

obilnín

 

 

 

 

pýr plazivý a iné trváce buriny

2,9 l

AT

3)

 

 

 

 

 

repka *)

pýr plazivý a iné trváce buriny

2,9 l

14

* predzberová

 

 

 

 

aplikácia

 

 

 

 

4)

jabloň, hruška

jednoročné a trváce buriny

3,7 l

AT

5)

 

 

 

 

 

ICZ/2013/1558/mt

2

Etiketa schválená: 15.5. 2013

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba*

Poznámka

bôb, hrach *)

pýr plazivý a iné trváce buriny

2,9 l

7

* predzberová

 

 

 

 

aplikácia

 

 

 

 

6)

lúky a pasienky

obnova trvalých trávnych

2,2 - 4,4

21

7)

 

porastov

l

 

 

nepoľnohospodárska

nežiaduca vegetácia

4,4 l

AT

8)

pôda, železnice

 

 

 

 

lesné porasty

nežiaduca vegetácia

2,5-4,4 l

AT

9)

 

potlačenie pňových výmladkov

7,5%

AT

 

nádrže, vodné toky,

nežiaduca vegetácia, pobrežné

4,4 l

AT

10)

zavlažovacie kanály

buriny

 

 

 

*Ochranná doba AT je daná technologickým termínom ošetrenia

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vždy zabráňte zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín na ošetrovanom pozemku buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.

Pri aplikácii pomocou ručných postrekovačov pracujúcich na báze rotačných atomizérov musia mať vytvorené častice stredový priemer minimálne 200 mikrónov.

Pri aplikácii na peň nesmie maximálna koncentrácia presiahnuť 200 ml prípravku/l vody. Pri aplikácii na nepoľnohospodársku pôdu nesmie dáva ročne presiahnuť 6 l prípravku.

Nemiešajte Barclay Gallup Hi-Aktiv s bežnými zmáčadlami alebo inými herbicídmi ako tank mix, lebo sa tým výrazne zníži jeho herbicídna účinnosť.

Poznámky

1. Aplikujte len na silne zaburinené porasty pre uľahčenie ich zberu. Neaplikujte v množiteľských porastoch. Aplikujte pri vlhkosti zrna pod 30%, min 7 dní pred zberom. Množstvo vody: 150-250 l.ha-1. Max. 1 aplikácia.

2.Aplikujte až po vzídení burín, keď jednoročné trávovité buriny dosiahli výšku 12 cm (BBCH

14-16), trváce dvojklíčnolistové buriny majú najmenej 2 pravé listy (od BBCH 12). Aplikujte najmenej 5 dní pred ďalšími kultivačnými zásahmi. Množstvo vody: 80-250 l.ha-1. Max. 1 aplikácia.

3.Postrekujte keď má pýr vyvinuté najmenej 3-4 listy (BBCH 13-14). Ďalšie kultivačné zásahy až po prejavení účinku herbicídu – min. za 5 dní. Množstvo vody: 150-250 l.ha-1. Max. 1

aplikácia.

4. Aplikácia je vhodná pre nerovnomerný a rôzne dozrievajúci porast. Neaplikujte v množiteľských porastoch. Postrekujte min. 14 dní pred zberom, pri vlhkosti zrna pod 30%. Množstvo vody: 200-250 l.ha-1. Max. 1 aplikácia.

5.Aplikujte v min. dvojročných výsadbách, neaplikujte na stromy s mechanicky poškodenou kôrou, na konáre stromov, max výška zasiahnutia kmeňa: do 30cm. Termín aplikácie sa riadi

výškou burín v priebehu celého vegetačného obdobia. Buriny majú byť v plnom raste, max. 20cm vysoké. Množstvo vody: 250 l.ha-1. Max. 1 aplikácia.

6.

Postrekujte minimálne 7

dní pred

zberom,

pri

vlhkosti zrna pod 30%. Neaplikujte

 

v množiteľských porastoch.

Účelom

postreku

je

zničiť nežiaduce buriny a uľahčiť zber

(prípravok nie je desikant). Množstvo vody: 200-250 l.ha-1. Max. 1 aplikácia.

7.Množstvo vody: 150-250 l.ha-1. Dávka: 2,2 l.ha-1 na 1-2ročné porasty s jednoročnými burinami, 2,9 l.ha-1 na 2-4ročné porasty, 3,7 l.ha-1 na 4-7ročné porasty a trváce dvojklíčnolistové buriny, 4,4 l.ha-1 na trváce trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Max. 1 aplikácia.

ICZ/2013/1558/mt

3

Etiketa schválená: 15.5. 2013

8.Prípravok sa používa na odstránenie nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, skladovacích plochách, v areáloch podnikov apod. Ošetrenie sa riadi výškou burín počas celého vegetačného obdobia, najvhodnejšie od polovice apríla do konca augusta (od začiatku tvorby kvetov do odkvetu t.j. BBCH 60-69, aby sa zabránilo vzniku klíčivých

semien). Ošetrované rastliny majú byť v plnom raste a najmenej 20 cm vysoké. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami. Dávka vody: 150-250 l.ha-1.

9.Prípravok sa používa pri zakladanie lesných porastov. Pred výsadbou použite dávku 3,7 l.ha-1, s kultiváciou je potrebné počkať min. 7 dní. Po výsadbe urobte cielený medziriadkový postrek

na zničenie nežiaducej vegetácie v dávke 2,5-3 l.ha-1 pre likvidáciu trávnatého porastu a dvojklíčnolistových burín. Je dôležité účinným spôsobom zamedziť úletu postrekovej kvapaliny na kultúru (trysky s krytom). V prípade výskytu odolných drevín, ako napríklad jarabina, zimozeleň alebo maliny a ostružiny je potrebné zvýšiť dávku až na 4,4 l.ha-1. Pre potlačenie pňových výmladkov sa používa 7,5% roztok náterom alebo postrekom kmeňov. Ošetrenie je potrebné urobiť do 8-9 hodín po prerezávaní pňov. Najvhodnejší termín aplikácie je leto a jeseň.

10.Pobrežné buriny likvidujte v dobe ich intenzívneho rastu t.j. v auguste-septembri.

Najvhodnejší termín pre likvidáciu pálky širokolistej je 2. polovica júla. Buriny plávajúce na hladine likvidujte v dobe ich aktívneho rastu t.j. v júli-auguste. Aplikujte hydraulickými postrekovačmi namontovanými na člnoch, vždy pri pomalom pohybe a v prípade tečúcej vody v smere proti prúdu.

Po aplikácii do vodných nádrží, vodných tokov a zavlažovacích kanálov nesmie maximálna koncentrácia účinnej látky glyphosate vo vode prekročiť 0,2 ppm.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Riziko fytotoxicity pri použití prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv je nízke. Rozdiely v odrodovej citlivosti k prípravku sú minimálne.

Nie je možné vylúčiť nepriaznivý účinok prípravku na spracovanie zrna určeného na výrobu sladu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Riziko vzniku rezistencie burín k prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv je nízke. Odporúčame využívať zásady antirezistentnej stratégie založenej na správnej agronomickej praxi v ochrane rastlín. To je možné docieliť: Dodržiavaním návodu na použitie. Využívaním ďalších agrotechnických postupov vedúcich k redukcii zaburinenia (striedaním plodín, kultiváciou pôdy…). Zabránením rozmnožovania a ďalšieho šírenia burín. Dodržiavaním správnej agronomickej praxe pri aplikácii prípravkov (vhodné trysky, optimálne klimatické podmienky, optimálne fázy burín, monitoring burín).

VPLYV NA ÚRODU.

Aplikácia prípravku Barclay Gallup Hi-Aktiv nemá negatívny vplyv na kvantitu ani kvalitu zozbieranej rastlinnej produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY.

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Odporúčame však pri aplikácii na mohutný rastlinný porast (napr. pri obnove trvalých trávnych porastov alebo pri aplikácii pred siatím alebo výsadbou) najskôr odstrániť odumretú rastlinnú hmotu.

Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly!

Vyvarujte sa hlavne postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

ICZ/2013/1558/mt

4

Etiketa schválená: 15.5. 2013

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY.

Prípravok je škodlivý pre užitočný hmyz. Za účelom ochrany užitočného hmyzu dodržujte neošetrené ochranné pásmo 5 m vzhľadom k nepoľnohospodárskej pôde.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Upozornenie.

Neskladujte Barclay Gallup Hi-Aktiv v kovových kontajneroch ani nepoužívajte postrekovače s kovovými nádržami s pozinkovaným vnútrom či z ľahkých kovov, prípadne bez vnútornej povrchovej úpravy plastickými hmotami, pri styku s kovom môže reagovať a vytvárať pritom slabo zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

Neponechávajte nikdy zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača. Nádrž sa po postreku a umytí sa musí nechať dobre vyvetrať.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom v ktorom bol prípravok, musia byť všetky jeho stopy z miešacej nádrže a postrekovača odstránené ihneď po skončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

1Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2Vypusťte oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s pridaním čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 % roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3Opakujte postup podľa bodu “2“ ešte dvakrát.

4Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky. Pri príprave postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môžu vznikať toxické splodiny.

ICZ/2013/1558/mt

5

Etiketa schválená: 15.5. 2013

PRVÁ POMOC.

Všeobecné pokyny: keď sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybnosti upovedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tejto bezpečnostnej karty alebo etikety.

Po nádychu: ihneď vyniesť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť pokoj, chrániť pred chladom. Vyhľadať lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: odstrániť kontaminovanú odev a zasiahnuté miesta omyť mydlom a dostatočným množstvom teplej vody, v prípade trvania podráždenia vyhľadať lekára.

Po zasiahnutí očí: vyplachovať veľkým množstvom vody (15 minút), ihneď privolať lekára.

Po požití: vypláchnuť ústa a podať 10 tabliet aktívneho uhlia a min. 0,5l vody. Okamžite vyhľadať

lekársku pomoc.

 

 

Pri otrave:

privolajte lekára a informujte ho

o prípravku

s ktorým postihnutý pracoval

a o poskytnutí

prvej pomoci. V prípade potreby

lekár liečbu

môže konzultovať s Národným

toxikologickým informačným centrom:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

tel. č. 02/54774 166

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5°C do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2013/1558/mt

6