Etiketa schválená: 16.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BANKO® 500 SC

Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu zemiakov, pšenice, rajčiakov a uhoriek proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Chlorothalonil 500 g/l t.j. tetrachlóroizoftalonitril

(40,16 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: chlorothalonil CAS No.: 1897-45-6, ethylene diamine tetraacetic acid sodium salt, 1,2-benzisothiazolin-3-one

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07

GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné

 

opatrenia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvím vody a mydla.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstraňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/ nádobu v autorizovanom zariadení na likvidáciu odpadov

 

v súlade s miestnymi nariadeniami.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistíte aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových v6d/Zabrarite kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pas zeme v dĺžke 4 m pri ozimnej pšenici, 10m pri zemiakoch a rajčiakoch a 20 m pri uhorkách.

1

ICZ/2015/3516/ha

Etiketa schválená: 16.6.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácia dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO4 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2.pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, je vylúčený z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravok sa nesmie aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Zabráňte kontaminácii vôd samovoľným splavením prípravku z ošetrených plôch! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Arysta LifeScience S.A.S., Route d´ Artix BP80, 64150 Noguéres, Francúzsko

Držiteľ autorizácie :

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul. 16, 940 76 Nové Zámky

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1314

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BANKO® 500 SC je kontaktný fungicíd, patrí do chemickej skupiny phthalonitrilov, ktoré sa vyznačujú viacpolohovou kontaktnou účinnosťou. Účinná látka chlorothalonil bráni klíčeniu spór blokovaním činnosti viacerých enzýmov. Má vysokú odolnosť k dažďovým zrážkam (už 15 min. po ošetrení), nie je fytotoxický, môže byť zaradený do systémov tzv. antirezistentnej stratégie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná

septoriózy pšenice

1 l

60

1 – 2 postreky za vegetáciu

 

 

 

 

 

zemiak

pleseň zemiaková

2 l

8

1 postrek za 2 roky na tom

 

 

 

 

istom pozemku

 

 

 

 

2

ICZ/2015/3516/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 16.6.2015

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

rajčiak

pleseň zemiaková

2 l

3

1 postrek za vegetáciu

 

alternáriová škvrnitosť

 

 

 

uhorka

pleseň uhorková

2 l

3

1 postrek za vegetáciu

 

 

 

 

 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU Pšenica ozimná

Aplikujte od začiatku steblovania (BBCH 31) do fázy klasenia (BBCH 51) podľa infekčného tlaku patogéna. Množstvo vody 200 – 400 l/ha.

V prípade potreby rozšírenia účinku proti ďalším chorobám (hrdze, múčnatka) je prípravok BANKO® 500 SC vhodné doplniť triazolovým fungicídom.

Zemiak

Postrekujte podľa potreby alebo preventívne od fázy začiatku rastu hľúz (BBCH 40) do fázy dozrievania plodov (BBCH 89). Množstvo vody 200 – 400 l/ha.

Rajčiak

Postrekujte podľa potreby preventívne alebo od objavenia sa prvých príznakov choroby od fázy rastu bočných výhonkov (BBCH 20) do fázy, keď má 80 % typickú zberovú farbu (BBCH 88). Množstvo vody 600 – 800 l/ha

Uhorka

Ošetrujte čo najskôr po objavení sa prvých príznakov plesne uhorkovej, alebo keď vlhkostné a teplotné podmienky sú priaznivé pre šírenie tejto chorôb od fázy začiatku rastu bočných výhonkov (BBCH 20) do fázy, keď je 80 % plodov zberovú zrelosť (BBCH 88). Ošetrujte rovnomerne s čo možno najväčšou pozornosťou (ošetrené musia byť aj spodné časti listov). Množstvo vody 600 –

800 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka chlorothalonil (kód FRAC M5) patrí medzi fungicídy s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu. Patrí k fungicídom s nízkym rizikom vývoja rezistencie. Používa sa ako kombinačný partner k systémovým fungicídom v rámci antirezistentnej stratégie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do ¾ vodou a doplňte na požadovaný objem. Čerpadlo je potrebné ponechať zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3-krát po sebe) alebo na primiešavacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Nepripravujte väčšie množstvo postrekovej tekutiny ako to, ktoré bezprostredne po príprave použijete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda), alebo s prípravkom AGROCLEAN® a umyte vodou.

3

ICZ/2015/3516/ha

Etiketa schválená: 16.6.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte navyše ochrannú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu - nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom, alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly, alebo kropením a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd. Postrekujte len za bezvetria, alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Dôležité upozornenie

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecné odporučenia: keď voláte na telefónne číslo Toxikologického strediska alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku. Po vdýchnutí: vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a kľude. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky: ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí: oči, vrátane pod viečkami vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 10-15 min. Ak pretrvávajú príznaky podráždenia, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití: ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 0-30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

4

ICZ/2015/3516/ha