Etiketa schválená: 27.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BANJO FORTE

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Dimethomorph 200 g/l (E,Z)4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4- dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine (17,3 % hm)

Fluazinam 200 g/l 3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2- pyridyl)-α,α,α- trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine (17,3 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dimethomorph CAS No.: 110488-70-5, fluazinam CAS No.: 79622-59-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS08 GHS09

Pozor

H361d

Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.

H410

Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje fluazinam a 1,2-benzisothiazolin-3-one. Môže vyvolať alergickú

 

reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných

 

odpadov alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na

 

zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou

 

národnou legislatívou.

ICZ/2015/3877/ha

 

ICZ/2015/4035/pu

1

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 27.1.2016

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

 

 

 

 

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m resp. 5 m pri

 

50 %, 75 % a 90 % redukcii úletu.

 

 

 

 

 

Z 4

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku

je

pri

dodržaní

predpísanej

dávky

 

alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku

je

pri

dodržaní

predpísanej

dávky

 

alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

 

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

 

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

 

Vč 3

Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

a dodržaní návodu na použitie.

 

 

 

 

 

 

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. Stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o.

 

Nádražná 28

 

900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-02-1714

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l coex fľaša

 

5 l coex kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BANJO FORTE je prípravok určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej na listoch a hľuzách. Zahŕňa kombináciu lokálne systémovej účinnej látky dimethomorph a kontaktnej účinnej látky fluazinam.

ICZ/2015/3877/ha

 

ICZ/2015/4035/pu

2

Etiketa schválená: 27.1.2016

Dimethomorph inhibuje biosyntézu fosfolipidov a syntézu bunkových stien patogénov, čím následne inhibuje rast mycélia a sporuláciu patogéna. Prejavuje sa preventívnym a kuratívnym účinkom s dobrou reziduálnou aktivitou, penetráciou a traslaminárnou translokáciou a odolnosťou voči zmývaniu zrážkami. Dimethomorph zaisťuje spoľahlivú a kompletnú ochranu porastu aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Vďaka lokálne systémovému účinku tejto účinnej látky je zabezpečená aj ochrana časti rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom.

Fluazinam prerušuje oxidačnú fosforyláciu, čím inhibuje dýchanie huby. Zabraňuje klíčeniu spór, prienik, rast a sporuláciu hýf patogéna. Vyznačuje sa protektívnou (ochrannou účinnosťou), tým, že na liste vytvára ochranný fungicídny film, ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Bráni prenosu infekcie plesne zemiakovej na hľuzy, hlavne ak sa použije aj na ošetrenie porastov v závere vegetačnej sezóny. Nedochádza tak k napadnutiu hľúz a šíreniu infekcie počas skladovania.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

zemiak

 

pleseň zemiaková

 

1 l

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 300-600 l/ha

Maximálny počet ošetrení v priebehu vegetácie: 4 x.

Prípravok aplikujte pri pozorovaní prvých príznakov napadnutia, prípadne na základe signalizácie v priebehu vegetácie od fázy začiatku zapájania plodiny: 10% rastlín v riadku zapojených až do začiatku žltnutia listov (starnutie) (BBCH 31-91). Postrek opakujte v 7-10 dňových intervaloch.

Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri aplikácii prípravku v súlade s návodom na použitie a pokynmi pre aplikáciu je prípravok BANJO FORTE výrazne tolerantný k ošetrovaným rastlinám a nehrozí žiadne riziko fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka dimethomorph patrí do skupiny FRAC H5, zatiaľ čo fluazinam patrí do skupiny C5. Riziko vzniku rezistencie je stredné. Pre zabránenie vzniku a vývoja rezistencie odporúčame vždy vo fungicídnom programe striedať prípravky s odlišným mechanizmom účinku. Rovnako dôležité je dodržiavať pokyny na etikete (termín ošetrenia, dávku prípravku).

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

Pri aplikácii dodržte ochrannú vzdialenosť minimálne 10 m od vodných plôch a zdrojov.

ICZ/2015/3877/ha

 

ICZ/2015/4035/pu

3

Etiketa schválená: 27.1.2016

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je mierne škodlivý pre populácie užitočných predátorských roztočov a pavúky.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok BANJO FORTE, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2) Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné rukavice, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť!

Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní - dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití - podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Postihnutého dopravte k lekárovi!

Po zasiahnutí očí - vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie!

Pri zasiahnutí pokožky - odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym

ICZ/2015/3877/ha

 

ICZ/2015/4035/pu

4

Etiketa schválená: 27.1.2016

slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3877/ha

 

ICZ/2015/4035/pu

5