Etiketa schválená: 19.05.2014

Prípravok na ochranu rastlín

AXIAL® 050 EC

Selektívny postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ničenie jednoročných trávovitých burín - hlavne metlička obyčajná, ovos hluchý - v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

50 g.l-1

pinoxaden, t.j. 2-/(1-ethoxyamino)propyl/-3-hydroxy-5-(2,4,6-methylpheny)l-2-

 

cyclohexen-2-one

Názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórie nebezpečenstva:

pinoxaden CAS No.: 243973-20-8, cloquintocet-mexyl CAS No.: 99607-70-2,

solvent naphta (petroleum), highly arom. CAS No.: 64742-94-5

Výstražný symbol:

GHS07 GHS08 GHS09

Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo !

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H315

Dráždi kožu.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

ĎALŠIE UPOZORNENIA

 

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné

 

prostredie.

 

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

ICZ/2013/2106/mt

1/5

Etiketa schválená: 19.05.2014

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

PHO3

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov

 

podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany

 

rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT!

PRÍPRAVOK JE HORĽAVINOU III. TRIEDY NEBEZPEČNOSTI PODĽA NORMY STN

65 02 01.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-11-0980

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

1 l fluoridovaná HDPE fľaša,

 

5 l fluoridovaný HDPE kanister

AXIAL je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Pinoxaden - účinná látka prípravku AXIAL 050 EC - patrí do skupiny phenylpyralozínov. Inhibuje enzým acetyl-koenzym A karboxylázu (ACC). Dôsledkom je blokovanie rastu meristému jednoročných trávovitých burín. Pinoxaden pôsobí systémovo. Rastlinami je prijímaný prostredníctvom listov a odtiaľ je rýchlo translokovaný do meristémových pletív. Citlivé buriny odumierajú v priebehu 2-3 týždňov po aplikácii.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ ha

 

 

Ochranná doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

metlička obyčajná, ovos

 

0,75 – 1 l

 

AT

-

 

 

 

hluchý, psiarka roľná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

metlička obyčajná, ovos

 

0,75 – 1 l

 

AT

-

 

 

 

hluchý, psiarka roľná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2013/2106/mt

2/5

Etiketa schválená: 19.05.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody je 200-400 l.ha-1.

Počet aplikácií: Pšenica ozimná maximálne 2× za sezónu, t.j. raz na jeseň a raz na jar; jačmeň jarný maximálne 1× za sezónu.

Obilniny ošetrujte v rastovej fáze BBCH 11 až 39 t.j. od rastovej fázy prvého listu do rastovej fázy vyvinutého vlajkového listu. Optimálny účinok proti ovsu hluchému dosiahnete pri aplikácii vo fáze od dvoch pravých listov do štádia 3. kolienka (BBCH 12 až 33), u metličky obyčajnej do štádia druhého kolienka (BBCH 12 až 32).

Vyvarujte sa použitia „tank-mix“ aplikácií s hormonálnymi herbicídmi (MCPA, MCPP, bentazon, bifenox, carfentrazone,...) a sulfonylmočovinami. Riešením je tzv. sekvenčné ošetrenie: ak je AXIAL 050 EC použitý ako prvý tak použitie hormonálneho prípravku je možné najskôr 7 dní po použití prípravku AXIAL 050 EC. Ak je ako prvý použitý hormonálny prípravok tak AXIAL 050 EC možno aplikovať až po 21 dňoch. Neaplikovať pri teplotách nad 25 °C.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok AXIAL 050 EC s účinnou látkou pinoxaden patrí do chemickej skupiny phenylpyrazolínov. V súčastnej dobe nie je zaznamenaná rezistencia burín na prípravok AXIAL 050 EC v Slovenskej republike. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ACC na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Ak je prípravok AXIAL 050 EC aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁHRADNÉ, NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade nutnosti zaorania ošetrenej obilniny platí obmedzenie pre ovos, kukuricu a mätonohy, ktoré je možné vysievať až po štyroch týždňoch od aplikácie prípravku AXIAL 050 EC. Následné plodiny môžu byť vysievané bez obmedzenia.

Pri aplikácii zabráňte úletu postreku na susedné plodiny! Veľmi citlivé sú ovos, kukurica a mätonohy.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku AXIAL 050 EC pri dodržaní predpísanej dávky je pre užitočné a iné necieľové organizmy prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ICZ/2013/2106/mt

3/5

PRVÁ POMOC Všeobecné odporučenia:
Po vdýchnutí:
Po zasiahnutí pokožky:
Po zasiahnutí očí:
Po požití:

Etiketa schválená: 19.05.2014

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vypustení postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou a nádrž opätovne vyprázdnite. Naplňte nádrž do polovice čistou vodou a pridajte detergent alebo roztok uhličitanu sodného. Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky a nechajte stáť 10 minúť za súčasného miešania. Potom nádrž vypustite. Opätovne naplňte nádrž postrekovača čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky. Postrekové trysky a filter musia byť čistené samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere od pracujúcich t.j. po vetre.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť ani fajčiť ! Prípravok je horľavina III. triedy nebezpečnosti, ako rozpúšťadlo obsahuje vodu, s ktorou sa aj mieša v každom pomere, pričom sa vytvára suspenzia. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta,toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a kľude. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

Pokyny pre ošetrujúceho lekára: Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

ICZ/2013/2106/mt

4/5

Etiketa schválená: 19.05.2014

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v neporušených originálnych obaloch, v skladoch suchých a hygienicky čistých, dobre vetrateľných a uzamknutých, oddelene od požívatín, liekov, dezinfekčných prostriedkov, krmív, hnojív a horľavín a obalov od týchto látok pri teplotách od +5C do +30C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2013/2106/mt

5/5