Schválená: 26.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AVAUNT® 15 EC

Postrekový insekticíd vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu repky proti blyskáčikovi repkovému.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Indoxacarb 150 g/l (15,84 %hm.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Indoxacarb (ISO) (aktívny S-enantiomer DPX-KN128), CAS: 173584-44-6;

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

Schválená: 26.10.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý. V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky. Vč2 Prípravok je pre včely a iné článkonožce škodlivý.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani necieľové rastliny. Uložte mimo dosah zvierat!

Pred každým použitím si vždy prečítajte etiketu.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

AVAUNT 15 EC je kontaktný a požerový insekticíd. Účinná látka indoxacarb blokuje prenos vzruchu v neurosynapsiach. Expozícia toxickej dávky vedie v dôsledku ochrnutia k bezprostrednému zastaveniu príjmu potravy. Účinkuje tiež ovicídne a ničí všetky štádia škodcu. Rýchly nástup účinku znamená významnú ochranu plodiny proti poškodeniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Schválená: 26.10.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikujte pri výskyte škodcu max. 1x pred kvetom vo fáze zeleného až žltého púčika (BBCH 51- 59). Dávka vody: 150 – 400 l.ha-1

V čase, keď už postreková kvapalina na povrchu ošetrených rastlín zaschla, po ďalších zrážkach nie je potrebné opakovať ošetrenie.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom na použitie nie je prípravok fytotoxický, nemá negatívny vplyv na úrodu, následné a náhradné plodiny, ani na užitočné a iné necieľové organizmy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENICE

Viacročné používanie insekticídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných populácií škodcov, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh sa považuje za rezistentný, ak ho použitý insekticíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

Indoxacarb patrí do skupiny oxadiazinonov, je na základe svojho mechanizmu účinku veľmi dobre použiteľný v rámci integrovanej ochrany rastlín.

Dodržiavajte striedanie s inými insekticídmi.

Monitorujte populácie škodlivého hmyzu a aplikujte po dosiahnutí prahov ekonomickej škodlivosti.

Dodržiavajte návod na použitie.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom na použitie nie je prípravok fytotoxický, nemá negatívny vpľyv na úrodu ani na užitočné a iné necielené organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granule

3.vo vode dispergovateľné granule

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.emulzie typu olej:voda

8.emulzné koncentráty

9.koncentráty pre riedenie vodou

10.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

Schválená: 26.10.2015

11.rozpustné hnojiva

12.spomaľovače úletu

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Je treba dbať na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné kultúry a plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín.

Pri postreku používajte ochranný odev z tkaného textilného materiálu, polomasku s časticovým filtrom, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte aj zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok je horľavá kvapalina triedy III (STN 65 02 01) s bodom vzplanutia 69 oC. V prípade požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a poskytnite mu informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov. Pokiaľ z akejkoľvek príčiny došlo k strate vedomia alebo výskytu kŕčov, umiestite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, kontrolujte životne dôležité funkcie a zabráňte prechladnutiu. Pri strate vedomia alebo pri výskyte kŕčov nepodávajte nič ústami, vždy privolajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Schválená: 26.10.2015

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Pokožku okamžite umyte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Poznámka pre používateľa

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Disposal / packaging symbols

Greenpoint symbol / triangle with arrows “2/HDPE“