Schválená: 24.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AUTOR

Herbicídny postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a jarnej.

Účinná látka:

Metazachlór, 500 g.l-1; 44,6 % w/w t.j.2-chlór-N-/2,6-dimethylfenyl/-N-/1- pyrazolylmethyl/- acetamid

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Metazachlor CAS No.: 67129-08-2

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

H302 Škodlivý po požití.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P352

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 1 Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci Metazachlór častejšie ako 1 × za 3 roky na tom istom pozemku.

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

ICZ/2015/3240/mt

1/6

Schválená: 24.6.2015

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

PHO 1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Dbajte o to, aby sa prípravok a v žiadnom prípade nedostali do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, 77102 Ashdod, Izrael

Držiteľ autorizácie ÚKSÚP:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1600

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l HDPE kanister

Dátum spotreby:

2 roky od dátumu výroby

AUTOR je ochranná známka firmy ADAMA Agan Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

AUTOR je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej a jarnej. Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Mechanizmus účinku účinnej látky Metazachlór je založený na inhibícii biosyntézy tukov, čo má priamy vplyv na delenie buniek a diferenciáciu pletív. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobuje ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Po vzídení burín aplikujte najneskôr v štádiu klíčnych listov (1.pravého listu). AUTOR účinkuje predovšetkým cez pôdu a spoľahlivý účinok dosiahne len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas

ICZ/2015/3240/mt

2/6

Schválená: 24.6.2015

sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Podľa súčasných poznatkov je AUTOR dobre znášaný všetkými odrodami repky olejnej, vrátane tzv. dvojnulovej.

SPEKTRUM ÚČINKU

Citlivé buriny:

psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče (nie roľný), iskerníky (len jednoročné), kapsička pastrierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, čistec ročný, zemedym lekársky, durman obyčajný

Stredne citlivé buriny:

ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý, mrlík biely, výmrv obilnín a lipkavec obyčajný

Odolné buriny:

pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Škodlivý organizmus

 

 

Aplikačná dávka v

 

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

l.ha-1

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

dvojklíčnolistové buriny

 

1,5 - 2 l

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

 

 

 

 

repka ozimná

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoročné trávy, výmrv

 

1-1,2 l + (0,2 -0,25 l )

 

 

 

(TM) Command 36 CS

 

repka jarná

 

 

 

 

 

 

 

obilnín, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 300 - 400 l.ha-1

Repka ozimná: na rovnakom pozemku aplikujte iba raz za 3 roky, s maximálnou dávkou 2,0 l prípravku/ha.

Repka jarná: na rovnakom pozemku aplikujte iba raz za 3 roky, s maximálnou dávkou 1,2 l prípravku/ha.

Repku

ozimnú ošetrite prípravkom AUTOR pred vzídením (po zasiatí) alebo po vzídení repky,

buriny

môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy. Prípravok pôsobí najmä cez pôdu. Je možné,

že pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach.

Pri TM kombinácii s Command 36 CS aplikujte preemergentne do 2 dní po sejbe. Táto kombinácia zabezpečí účinok proti rumanom a lipkavcu.

Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčia spod hrúd a nedostanú sa do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou je treba dodržať hĺbku sejby 1,5 - 2 cm a semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť znížená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach. Pri silných zrážkach môže byť prechodne zabrzdený rast repky, ktorý sa však ešte na jeseň vyrovná a nemá na úrodu žiadny vplyv.

Na ľahkých pôdach voľte nižšiu a na ťažkých vyššiu hranicu registrovanej dávky.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

ICZ/2015/3240/mt

3/6

Schválená: 24.6.2015

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe prejavy fytotoxicity a ani negatívne vplyvy na rastliny alebo rastlinné produkty ani na rastlinné produkty určené na množenie.. Podľa súčasných poznatkov je AUTOR dobre znášaný všetkými odrodami repky olejnej, vrátane tzv. dvojnulovej.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka metazachlór obsiahnutá v prípravku AUTOR patrí v zmysle klasifikácie organizácie HRAC dok K3 skupiny herbicídov (chloracetamidy). Dodržiavajte striedanie plodín, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov s rovnakým, alebo podobným mechanizmom účinku. Neznižujte dávky prípravku, dodržiavajte termín aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Výsledky testov nepreukázali žiadne negatívne efekty na transformačné (spracovateľské) procesy ani negatívny vplyv na úrodu ošetrovaných plodín pri predpísanej dávke (vrátane aplikačného termínu) a koncentrácii.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade zlého vzídenia resp. potreby jesenného zaorania porastu repky ošetreného prípravkom AUTOR je možné v tú istú jeseň ako náhradné plodiny po predchádzajúcej orbe (do hĺbky najmenej 20 - 25 cm) vysievať pšenicu ozimnú (okrem pšenice tvrdej - Durum) alebo jačmeň ozimný.

Ak je potrebné v dôsledku zlého prezimovania porastov repky ošetrených na jeseň prípravkom AUTOR tieto nasledujúcu jar zaorať, tak ako následné plodiny je možné zaradiť jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, kukuricu, kapustovú zeleninu, bôb, ľan a hrach. Pred výsevom je však potrebná orba do hĺbky 15 cm.

Ak je potrebné z akéhokoľvek dôvodu zaorať repku jarnú ošetrenú prípravkom AUTOR, je možné náhradné plodiny vysievať s odstupom 5 mesiacov od aplikácie a po orbe.

Pri normálnom zbere repky možno pestovať akúkoľvek plodinu.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Dodržujte ochranné pásmo min. 5 metrov od susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko je považované za nízke.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo vlejte do nádrže postrekovača čiastočne naplneného vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Tekutinu neustále udržujte v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač vyčistite okamžite po každom použití prípravku asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sóda) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropur-u a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte zásteru z pogumovaného textilu.

ICZ/2015/3240/mt

4/6

PRVÁ POMOC Po nadýchaní
Po požití
Po zasiahnutí očí

Schválená: 24.6.2015

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku v smere od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce si dôkladne umyte ruky mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a splašky nevylievajte v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Vyvarujte sa predávkovaniu, spôsobeného prekrývaním postrekových pásov alebo zlou prípravou postrekovej kvapaliny. Prípravok nie je horľavý. Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to kropením a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie, neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

Pri nadýchaní výparov / aerosólov postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, privolajte lekársku pomoc zabezpečte umelé dýchanie až do jej príchodu! Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pri vdýchnutí kvapalného prípravku vyhľadajte ihneď pomoc lekára

Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto Kartu bezpečnostných údajov alebo označenie produktu.

Pri na silu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcom dráždení oka vyhľadajte lekára.

Pri styku s pokožkou Zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným informačným toxikologickým centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Uchovávajte v tesne uzavretých originálnych obaloch. Skladujte v suchých, krytých, chladných a tmavých priestoroch chránených pred poveternostnými vplyvmi. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a dlhodobým pôsobením tepla. Podlaha skladovacích priestorov by mala byť nepriepustná produktu a ak je to možné, vyspádovaná. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Prázdny obal z prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vlejte do nádrže postrekovača. Obal odovzdajte na likvidáciu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou legislatívou. Nepoužité zvyšky prípravku (v

ICZ/2015/3240/mt

5/6

Schválená: 24.6.2015

pôvodnom obale), prázdne obaly od prípravku a oplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou odpadoch.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti súvisiace okolnosti, a tým nepreberá návodu.

prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani záruku za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním tohto

ICZ/2015/3240/mt

6/6