Etiketa schválená: 21.01.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AURORA SUPER SG

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodorozpustných granúl na postemergentné ošetrenie proti dvojklíčnolistovým burinám a lipkavcu v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

Carfentrazone-ethyl

15 g/kg

t.j.

ethyl(RS)-2-chlor-3-2-chlor-5-(4-

 

(1,5% hm)

difluormethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-

 

 

1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorfenyl propionát

MCPP-p

600 g/kg

t.j.

(+)2-(2-metyl-4-chlórfenoxy)-propiónová

 

(60% hm)

kyselina

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: carfentrazone-ethyl CAS No.: 128621-72-7, mecoprop-p CAS No.: 16484-77-8

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07 GHS09

Nebezpečenstvo

H302

Škodlivý po požití.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P312

PO POŽITÍ: pri zdravotných problémoch volajte národné toxikologické informačné

 

centrum alebo lekára.

P305 + P351

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPo2 Po použití umyť všetky ochranné odevy.

ICZ/2015/4027/va

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 21.01.2016

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO2 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd. Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových vodných zdrojov môže byť použitý len za určitých podmienok.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ

ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

FMC Corporation, Agricultural Chemical Group,1735

 

Market Street, Philadelphia, PA 19103, USA

Držiteľ autorizácie:

FMC Chemical, sprl, Agricultural Products Group,

 

Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Brussels, Belgicko

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko spol. s r.o., Jašíkova 2, 821 03

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13–11-1351

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

7 l HDPE kanister, čistá hmotnosť 5 kg

 

4× 7 l HDPE kanister, čistá hmotnosť 4× 5 kg

AURORA SUPER SG – je registrovaná značka firmy FMC Corporation, USA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

AURORA SUPER SG je zmesným prípravkom kontaktnej zložky, ktorá spôsobuje nekrózy a postupne odumretie celých rastlín a zložky prenikajúcej do rastlín hlavne listami a byľami a je rozvádzaná až do koreňov, takže pôsobí aj na trváce buriny. Pri neskoršej aplikácii môže nastať opätovné obrastanie rastlín z ich najspodnejších častí.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: lipkavec, veroniky, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, kapsička pastierska, nezábudka roľná, štiavy, pichliač roľný, žltnice, zemedym lekársky, lýrovka obyčajná, horčica roľná, starček obyčajný, peniažtek roľný, kolenec roľný, úhorník lekársky, mrlík biely, parumanček nevoňavý, výmrv repky, horčiak obyčajný, rumany.

Stredne citlivé buriny: viky

Odolné buriny: rumanček kamilkový, mak vlčí, veronika roľná, vesnovka obyčajná.

ICZ/2015/4027/va

Strana 2 z 5

 

 

 

 

Etiketa schválená: 21.01.2016

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka /ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná,

odolné dvojklíčnolistové

1 kg

AT

 

jačmeň jarný

buriny, lipkavec

1 kg + (7g)

AT

(TM) Glean 75 WG

 

 

1 kg + (1 l)

AT

(TM) Dicopur M 750,

 

 

 

 

Dicoherb M 750

 

 

1 kg + (1 l)

AT

(TM) Desormone

 

 

 

 

Liquid 60 SL

Pri dodržaní odporúčaní pre aplikáciu uvedených na etikete, ako podmienok správnej poľnohospodárskej praxe, platí pre odporúčané použitia maximálny limit rezíduí: jačmeň, pšenica

0,05 mg/kg.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody 300-400 l.ha-1. Maximálny počet aplikácií za rok: 1×

Pšenica ozimná a jačmeň jarný: aplikácia na jar od začiatku odnožovania do štádia 2. kolienka, lipkavec max. 2 prasleny (dĺžka lipkavca max. 35 cm), ostatné buriny do 4 pravých listov. Neošetrujte porasty zle živené, stresované suchom, chladom, podmáčané, ani poškodené škodcami alebo chorobami.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Niekedy po aplikácii sa môžu objaviť drobné nekrotické škvrny na listoch, ktoré však nemajú negatívny vplyv na úrodu.

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka carfentrazone-ethyl patrí podľa HRAC do skupiny E, čo sú triazoly a účinná látka

MCPP-p do skupiny O, syntetické auxíny.

Pre obe účinné látky nie sú známe žiadne informácie z minulosti týkajúce sa výskytu rezistencie. Dodržiavanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe a antirezistentnej stratégie, t.j. striedanie plodín a prípravkov s rôznym mechanizmom účinku, sú vhodné prostriedky na minimalizáciu možnej rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok AURORA SUPER SG nemá vplyv na úrodu a kvalitu ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Použitie prípravku podľa tohto návodu nemá negatívny vplyv ani neobmedzuje pestovanie následných plodín.

Taktiež pestovanie náhradných plodín je bez obmedzenia.

Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť žiadne susediace plodiny. Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

ICZ/2015/4027/va

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 21.01.2016

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu niekoľkoročnej praxe používania prípravku AURORA SUPER SG, neboli v našich podmienkach zistené žiadne negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pred použitím postrekovača na ošetrenie iných plodín alebo po ukončení práce odstráňte dôkladne stopy prípravku z miešacieho zariadenia nasledovným spôsobom:

1)Po skončení postreku okamžite vypustite nádrž postrekovača.

2)Všetky časti vonkajšieho zariadenia dokonale opláchnite čistou vodou.

3)Vypláchnite nádrž, hadice a trysky čistou vodou použitím aspoň desatiny objemu nádrže. Vypláchnutie zopakujte a po každom vypláchnutí dokonale vypustite nádrž postrekovača.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite !

SPo 2: Po použití umyť všetky ochranné odevy.

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Prípravok nie je horľavinou.

V prípade eventuálneho požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a to len vtedy, ak je zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny !

PRVÁ POMOC

Po požití - vypláchnite ústa, dajte vypiť 1-2 poháre vody. Ak je postihnutý v bezvedomí, nikdy nič nepodávajte ústami! Pri pretrvávajúcich problémoch, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní - odneste postihnutého zo zamoreného priestoru na čistý vzduch; pri ťažkom a nepravidelnom dýchaní postihnutého okamžite dopravte k lekárovi.

Po zasiahnutí pokožky - zašpinený a poliaty odev ihneď vyzlečte; okamžite omývajte zasiahnuté miesto vodou a mydlom. V prípade, že sa objaví sčervenanie alebo podráždenie, vyhľadajte lekára ! Po zasiahnutí očí - premývajte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

ICZ/2015/4027/va

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 21.01.2016

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5°C do +35°C v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

UPOZORNENIE

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod".

ICZ/2015/4027/va

Strana 5 z 5