Etiketa schválená: 22.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AURORA® 40 WG

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vo vode rozpustného mikrogranulátu, určený na postemergentné ošetrenie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného bez podsevu proti niektorým odolným dvojklíčnolistovým burinám.

ÚČINNÁ LÁTKA : 400 g.kg-1 (40 % w/w) carfentrazone- ethyl,

t.j. ethyl 2-chlor-3-{2-chlor-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1- yl]-4-fluorfenyl}propanoát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku carfentrazone- ethyl CAS No.: 128639-02-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Výstražné slovo: Pozor

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadu.

PHO2 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2.pásmo). Vo vnútornej časti 2. ochranného pásma povrchových vodných zdrojov môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:

a)prípravky sa nemôžu použiť ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,

b)nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárňami,

c)prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrenia týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,

d)v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v indikovaných prípadoch,

e)je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2014/2773/ki

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 22.6.2015

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý !

V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK JE JEDOVATÝ PRE RIASY

Výrobca a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie:

FMC Corporation, Agricultural Chemical Group,1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103, USA

Držiteľ autorizácie:

FMC CHEMICAL, sprl, Agricultural Products Group, Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Brussels

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie UKSUP:

13-11-1342

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

100-300 g HDPE fľaša, 850 g HDPE dóza s odmerkou (náplň - 400 g)

 

a 1 l HDPE fľaša (náplň – 750 g)

Doba použiteľnosti:

pri bežných podmienkach skladovania 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Carfentrazone-ethyl (triazoliny) pôsobí ako inhibítor enzýmu protoporphyrin oxygenázy, u citlivých burín spôsobuje zbrzdenie až zablokovanie syntézy chlorofylu.

Carfentrazone-ethyl má veľmi rýchly kontaktný účinok na citlivé buriny, ktoré odumierajú v priebehu 5-7 dní po aplikácii. Účinkuje aj za nízkych teplôt okolo +1° C, čo umožňuje skorú jarnú aplikáciu, príp. aplikáciu jesennú.

Spektrum účinnosti.

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, veronika lesklá, hluchavka purpurová, úhorník liečivý, peniažtek roľný, kolenec roľný, veronika perzská, mrlík biely, kapsička pastierska, výmrv repky.

Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, veronika brečtanolistá, viky, horčiak obyčajný.

Odolné buriny: rumanček kamilkový, mak vlčí, rumany, veronika roľná, vesnovka obyčajná.

ICZ/2014/2773/ki

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 22.6.2015

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

Účel použitia

Dávka . ha-1

Ochr.doba

Poznámka

pšenica ozimná,

odolné dvojklíčnolistové

50 g

AT

1) jeseň

jačmeň jarný

buriny, lipkavec

 

 

 

 

odolné dvojklíčnolistové

50 g + (7 g)

AT

1,2) jeseň, jar

 

buriny, lipkavec

 

 

(TM) Glean 75 WG

 

odolné dvojklíčnolistové

50 g + (20 g)

AT

(TM) Granstar 75 WG

 

buriny, pichliač

 

 

2) jar

 

 

50 g + (1 l)

AT

(TM) Dicopur M 750

 

dvojklíčnolistové buriny,

40-50 g + 1 l

AT

3) jar

 

pichliač

 

 

(TM) Desormone Liquid

 

 

 

 

60SL

 

dvojklíčnolistové buriny,

50 g + (30 g)

AT

2,3) jar

 

lipkavec

 

 

(TM) Pike, Isomexx

Množstvo vody 300-400 l.ha-1.

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU.

Pšenica ozimná: 1) aplikácia na jeseň od 2. listu do konca odnožovania (BBCH 12-29), na jar v

štádiu pšenice BBCH 12-29; buriny do 4 listov (BBCH 14), lipkavec do 3 praslenov (BBCH 13)

2)aplikácia na jar od začiatku odnožovania do 2. kolienka pšenice (BBCH 21-32), buriny do 4 listov

(BBCH 14), lipkavec do 3 praslenov (BBCH 13)

Jačmeň jarný: 1) aplikácia na jar od 3. listu do začiatku stĺpkovania jačmeňa (BBCH 13-30)

3)jačmeň od 2. listu do konca odnožovania (BBCH 12-29), buriny 2-4 listy (BBCH 12-14), pichliač

prízemná ružica až začiatok tvorby kvetnej osi (BBCH 19-30), lipkavec do 3 praslenov (BBCH 13);

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Z praktického používania prípravku AURORA 40 WG sú známe prípady dočasného fytotoxického pôsobenia účinnej látky carfentrazone-ethyl, ktoré sa prejavujú drobnými chlorotickými až nekrotickými škvrnami.

Tieto príznaky sú spojené s diskoloráciou (vybielením okrajových častí listov), ktorá je zreteľná

v prípade prekročenia doporučenej dávky, alebo použitia na ľahších pôdach, prípadne po výdatných zrážkach nasledujúcich po aplikácii prípravku.

Tieto príznaky však veľmi rýchlo odznievajú a neovplyvňujú negatívne úrodu plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Riziko rezistencie je možné minimalizovať striedaním plodín a prípravkov s rôznym mechanizmom účinku, alebo používaním TM zmesí prípravkov ktoré neúčinkujú ako PPO inhibítory už aj vzhľadom na rozšírenie spektra účinku (hlavne proti rumančekom, makom, hviezdici, reďkvi, horčici a trávam).

VPLYV NA ÚRODU.

Prípravok Aurora 40 WG nemá vplyv na úrodu a kvalitu ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY.

Použitie prípravku podľa tohto návodu nemá negatívny vplyv ani neobmedzuje pestovanie následných plodín.

ICZ/2014/2773/ki

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 22.6.2015

Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť žiadne susediace plodiny. Dbajte na to, aby nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY.

V priebehu niekoľkoročnej praxe používania prípravkov na báze účinnej látky carfentrazone-ethyl, neboli v našich podmienkach zistené žiadne negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Počas postreku zabezpečte miešanie postrekovej kvapaliny.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Ihneď po skončení postreku musia byť všetky stopy prípravku odstránené z nádrže miešača a postrekovača podľa nasledujúceho postupu:

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

Trysky a sitá musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť žiadne vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie :

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC:

Po požití - podať postihnutému cca 0,5 l pitnej vody, príp. S niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Zvracanie nevyvolávať ! Ak je postihnutý v bezvedomí, nič nepodávať ústami ! Privolajte lekára !

Po nadýchaní - prerušiť prácu, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

ICZ/2014/2773/ki

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 22.6.2015

Po zasiahnutí pokožky - odstrániť postriekaný odev, pokožku omyť teplou vodou a mydlom.

Po zasiahnutí očí - premývať prúdom čistej vody po dobu 10 - 15 minút a vyhľadať lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

UPOZORNENIE.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom povolených prípravkov a iných prípravkov na ochranu rastlín ".

AURORA® 40 WG - je registrovaná značka firmy FMC Corporation, USA

ICZ/2014/2773/ki

Strana 5 z 5