Etiketa schválená: 20.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ATTRIBUT®

Postrekový herbicídny prípravok v úprave vo vode dispergovateľných granúl určený na ničenie metličky, psiarky, pýru a dvojklíčnolistových burin v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, raži a tritikale.

Účinná látka: Propoxycarbazone-sodium, 700 g.kg-1

t.j. 2-[(4-methyl-5-oxo-3-propoxy-4,5-dihydro-[1,2,4] triazole-1-carbonyl)-sulfamoyl]-benzoiacid methylester sodium salt

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: propoxycarbazone- sodium CAS No.: 181274-15-7

Klasifikácia a označenie:

GHS09

POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi pdedpismi.

MÔŽE

POŠKODIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU

A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Vč 3

Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie..

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používaia prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

ICZ/2014/2929/ss

1/5

Etiketa schválená: 20.3.2015

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Číslo autorizácie :

00-11-0546

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

250 ml HDPE fľaša (obsah 120 g),

 

500 ml HDPE fľaša (obsah 300 g )

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

dátumu výroby

Attribut® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Spôsob účinku účinnej látky prípravku Attribut, spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntázy. Rastlinami je prijímaná listami aj koreňmi. V rastlinách je translokovaná akropetálne aj bazipetálne. Po aplikácii dochádza k narušeniu syntézy dôležitých aminokyselín, čo vedie k zastaveniu delenia buniek a následne k zastaveniu rastu citlivých burín. Citlivé rastliny po aplikácii prestávajú rásť, žltnú, objavujú sa na nich nekrózy a následne hynú. Úplné odumretie môže trvať aj niekoľko týždňov, avšak citlivé buriny krátko po aplikácii prestávajú prijímať vodu a živiny a teda nekonkurujú pestovanej obilnine. Vykazuje reziduálny účinok, čo má za následok účinok aj na buriny klíčiace krátko po aplikácii.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

doba

 

 

 

 

pšenica jarná,

pýr, metlička, psiarka,

60 g + (0,2%)

AT

(TM) Trend 90

pšenica ozimná,

odolné dvojklíčnolistové

60 g + (0,12-0,15 l)

 

(TM) Sekator OD

raž, tritikale

buriny, lipkavec

 

 

 

pšenica jarná,

pýr, metlička, psiarka,

60 g + (20 – 30 g)

 

(TM) Grodyl 75 WG

pšenica ozimná,

odolné dvojklíčnolistové

 

 

 

raž

buriny, lipkavec

 

 

 

pšenica jarná,

pýr, metlička, psiarka,

60 g + (0,6 l)

AT

(TM) Mustang

pšenica ozimná

odolné dvojklíčnolistové

60 g + (0,1 l)

AT

(TM) Kantor

 

buriny, lipkavec

60 g + (0,3 l)

AT

(TM) Starane 250 EC

pšenica ozimná

odolné dvojklíčnolistové

60 g + (1-1,5 l)

AT

(TM) Starane Super

 

buriny, lipkavec

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU.

Odporúčaná dávka vody 200-300 l.ha-1.

Max počet aplikácií: 1× za vegetačné obdobie

Prípravok aplikujte postemergentne v jarnom období od dvoch až štyroch listov najneskôr do konca odnožovania (BBCH 12-29).

Proti metličke obyčajnej aplikujte skoro na jar, čo najskôr po obnovení vegetácie. Na metličku najlepšie pôsobí v období od jej vzchádzania až do polovice jej odnožovania (BBCH 11-25).

ICZ/2014/2929/ss

2/5

Etiketa schválená: 20.3.2015

Proti pýru plazivému ošetrujte v dobe, keď sú rastliny pýru vzídené, optimálne od 4-5 listov až do konca odnožovania (BBCH 14-29).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

-dodržiavať zásady striedania plodín

-dodržiavať zásady správnej agrotechniky, ničiť vzídené buriny pred sejbou plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi

-pri pestovaní obilnín na rovnakých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín

-používať čistené certifikované osivo, aby sa zabránilo prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok Attribut nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po obilnine ošetrenej prípravkom Attribut možno vysievať repku ozimnú ale len po predchádzajúcej najmenej 15 cm hlbokej orbe. Medziplodiny z čeľade kapustovitých (horčica, reďkev atď.) môžu byť za nepriaznivých pôdnych a klimatických podmienok (napr. ľahká pieskovitá pôda, dlhotrvajúce sucho) poškodené. Ostatné oziminy a plodiny vysievané na jar budúceho roka možno pri dodržaní zvyčajnej technológie pestovať bez obmedzenia.

Susediace plodiny (okrem ozimných obilnín, do ktorých je prípravok registrovaný) nesmú byť postrekovou kvapalinou zasiahnuté

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní správneho použitia prípravku Attribut, odporučeného v etikete, nie sú užitočné a necieľové organizmy ohrozené.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač musí byť vyčistený čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zbytkov postrekovej kvapaliny a jej zložité odstraňovanie.

POSTUP:

1.Vystriekajte všetku postrekovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.Rozoberte sacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre a dobre ich prepláchnite vo vode.

ICZ/2014/2929/ss

3/5

Etiketa schválená: 20.3.2015

3.Naplňte postrekovač vodou na 10% obsahu nádrže a spusťte miešanie (odporúčame rotačnú čistiacu trysku).

4.Vystriekajte výplachovú kvapalinu na práve ošetrenom pozemku.

5.Opakujte krok 3 a 4.

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. S vodou tvorí suspenziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití:

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske

 

ošetrenie.

Po zasiahnutí očí:

vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie

 

očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky:

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou

 

vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom, vlhkosťou a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2929/ss

4/5

Etiketa schválená: 20.3.2015

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2929/ss

5/5