Etiketa schválená:27.11.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ATONIK

ATONIK je stimulátor rastu rastlín, stimulujúci rast koreňovej sústavy, rast a vývoj rastlín, násadu plodov, opelenie a dozrievanie plodov. ATONIK priamo spôsobuje zvýšenie úrody a zvýšenie kvality úrody.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Sodium p-

3 g/l

t.j (PNP – Na)

nitrophenolate

(0,3% hm)

 

Sodium o-

2 g/l

t.j (ONP – Na)

nitrophenolate

(0,2% hm)

 

Sodium 5-

1 g/l

t.j ( 5NG – Na)

nitroguaiacolate

(0,1% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU: nepožaduje sa

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

 

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271

 

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Zákaz vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami. Dodržte ochrannú dobu 4 dni od aplikácie!

Uložte mimo dosahu zvierat!

ICZ/2015/3953/va

1/8

Etiketa schválená:27.11.2015

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Asahi Chemical Manufacturing Co., Ltd. 500 Takayasu

 

Ikagura-cho, Japonsko

Držiteľ autorizácie:

Asahi Chemical Europe s.r.o., Lužná 591/4, Vokovice, 160

 

00 Praha, Česká republika

Poverený zástupca:

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul.16,

 

940 76 Nové Zámky

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-14-1219

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 l, 10 l, 20 l HDPE kanister

ATONIK je ochranná známka firmy ASAHI CHEMICAL MFG.CO., LTD, Japonsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ATONIK je stimulátor rastlín, ktorého účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v prirodzených podmienkach v každej rastline. Aplikáciou prípravku ATONIK sa v rastlinách zvýši koncentrácia týchto látok, čo má za následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy v bunkách rastlín a zrýchlenie látkovej premeny. Výsledným efektom takto ovplyvnených procesov je rýchlejšie a rovnomernejšie klíčenie semien, lepšie zakoreňovanie (bohatšia koreňová sústava), mohutnejší rast rastlín, lepší vývoj kvetných orgánov, zlepšené podmienky opelenia, lepšie nasadzovanie plodov, predĺženie vegetačnej doby, vyššie úrody, vyššiu kvalitu plodov. Stimulačný účinok sa prejavuje aj pri zakoreňovaní odrezkov a klíčení semien.

Po aplikácii prípravku na stimuláciu úrody sa dosiahne pozitívny efekt na zvýšení úrody len vtedy, ak rastliny budú mať na vytvorenie požadovanej vyššej úrody dostatok živín a vody.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

Koncentrácia

doba

 

pšenica ozimná,

stimulácia úrody

0,6 l + 0,6 l

28 dní

Delená aplikácia

pšenica jarná

 

 

 

 

jačmeň jarný

stimulácia úrody

0,6 + 0,6 l

28 dní

Delená aplikácia

repa cukrová

stimulácia úrody

0,25 l + 0,6 l

15 dní

Delená aplikácia

repka ozimná,

stimulácia úrody

0,6 l + 0,6 l

30 dní

Delená aplikácia

repka jarná

 

 

 

 

slnečnica

stimulácia úrody

1 l + 1l

30 dní

Delená aplikácia

kukurica

stimulácia úrody

0,6 l

60 dní

 

zemiaky

stimulácia úrody

0,5 + 1 l

21 dní

Delená aplikácia

mrkva

stimulácia úrody

0,5 l (3x)

30 dní

Delená aplikácia

chmeľ

stimulácia úrody

0,4 l + 0,6 l + 0,6 l +

28 dní

Delená aplikácia

 

 

0,4 l

 

 

rajčiak

stimulácia úrody

1 l

10 dní

 

 

 

0,5 l (3x)

10 dní

Delená aplikácia

ICZ/2015/3953/va

2/8

Etiketa schválená:27.11.2015

Plodina

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

Koncentrácia

doba

 

paprika

stimulácia úrody

 

1 l

10 dní

 

uhorka

stimulácia úrody

 

0,6 l (3x)

3 dní

Delená aplikácia

vinič

stimulácia úrody

 

1 l +1 l

14 dní

Delená aplikácia

jabloň

stimulácia úrody

 

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

čerešňa

stimulácia úrody

 

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

jahoda

stimulácia úrody

 

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

čierna ríbezľa

stimulácia úrody

 

0,6 l (2x)

7 dní

Delená aplikácia

malina

stimulácia úrody

 

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

klinčeky

stimulácia

 

0,33 %

3 dní

 

 

zakoreňovania

 

 

 

 

semená kvetín

stimulácia klíčenia

 

0,025 - 0,05 %

3 dní

 

a zeleniny

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj

rastlín, semien. Zvyšuje úrodu, potravinársku a pekárenskú

kvalitu.

Používa sa v nasledovných dávkach:

Pšenica - stimulácia úrody

1.aplikácia: V štádiu odnožovania (BBCH 21-29).

2.aplikácia: V štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania.

Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Jačmeň jarný - stimulácia úrody

1.aplikácia: V štádiu odnožovania (BBCH 21-29).

2.aplikácia: V štádiu BBCH 31 (1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom). Možno aplikovať aj ako TM s kvapalným hnojivom v období produkčného prihnojovania.

Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Cukrová repa - stimulácia úrody

ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj rastliny, zvyšuje úrodu, pozitívne vplýva na digesciu a zvyšuje výťažnosť polarizačného cukru.

Delená aplikácia formou postreku na list:

1.aplikácia: v rastovej fáze 1 páru pravých listov v dávke 0,25 l prípravku (600 l vody) na ha. 2.aplikácia: v rastovej fáze 3-4 párov pravých listov v dávke 0,6 l prípravku (600 l vody) na ha. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Repka ozimná, Repka jarná - stimulácia úrody

ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, semien a ich kvalitu (obsah oleja). Používa sa v nasledovných dávkach:

1.aplikácia: počas tvorby kvetných pukov v štádiu BBCH 50-57 (Predlžovanie vrcholového kvetenstva) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha.

2.aplikácia: V štádiu BBCH 60 (začiatok kvitnutia) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha.

Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Slnečnica - stimulácia úrody

ICZ/2015/3953/va

3/8

Etiketa schválená:27.11.2015

1.aplikácia - V štádiu BBCH 51 (úbor už viditeľný v mladých listoch) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300-600 l/ha.

2.aplikácia - Tesne pred kvitnutím (BBCH 59) alebo tesne po kvitnutí (BBCH 69) formou postreku

na list v dávke 1,0 l prípravku na ha. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Kukurica - stimulácia úrody

Aplikujte v štádiu BBCH 16 (štádium 6 listov) formou postreku na list. Odporúčaná dávka vody

300-600 l/ha.

Zemiaky - stimulácia úrody

1.aplikácia - výška zemiakov 10 – 15 cm. Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením. Odporúčaná dávka prípravku 0,5 a l vody 300-600 l/ha.

2.aplikácia – od uzatvorenia porastu do kvitnutia. Odporúčaná aplikácia s fungicídnym ošetrením. Odporúčaná dávka prípravku 1,0 l a vody 300-600 l/ha.

Interval medzi aplikáciami 10 - 30 dní.

Mrkva – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,5 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy 2. listu až po fázu, keď korene dosiahnu 50 % konečného priemeru (BBCH 12 – 45).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha Interval medzi aplikáciami 7 - 30 dní.

Chmeľ - stimulácia úrody

1.aplikácia: vo fáze predlžovacieho rastu v dávke 0,4 l prípravku (1 300 l vody) na ha. 2.aplikácia: 7 dní po prvom ošetrení v dávke 0,6 l prípravku (2 100 l vody) na ha. 3.aplikácia: pred kvitnutím v dávke 0,6 l prípravku (3 000 l vody) na ha.

4.aplikácia: po kvitnutí v dávke 0,4 l prípravku (3 500 l vody) na ha. Všetky ošetrenia vykonajte formou postreku.

Interval medzi aplikáciami 7 - 30 dní.

Rajčiak - stimulácia úrody

ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, nasadzovanie plodov a ich kvalitu. Prípravok používajte v nasledovných dávkach:

a) Jednorazová aplikácia - na začiatku kvitnutia formou postreku na list v dávke 1,0 l prípravku

(600 l vody) na ha b) Delená aplikácia:

1.aplikácia: po výsadbe formou postreku na list v dávke 0,5 l prípravku (500 l vody) na ha

2.aplikácia: na začiatku tvorby kvetných pukov (BBCH 51) formou postreku na list v dávke 0,5 l prípravku (600 l vody) na ha.

3.aplikácia: na začiatku kvitnutia (BBCH 61) formou postreku na list v dávke 0,5 l prípravku (600 l vody) na ha

Poznámka: posledný termín ošetrenia je pri kvitnutí posledného súkvetia. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

Povolená letecká aplikácia (120 l vody na ha)

Paprika - stimulácia úrody

ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj rastlín, nasadzovanie plodov a ich kvalitu.

Prípravok aplikujte pred začiatkom tvorby kvetných pukov (BBCH 35 - 41) v dávke 1 l/ha do 500

ICZ/2015/3953/va

4/8

Etiketa schválená:27.11.2015

l/ha vody.

Uhorka – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy 2. pravého listu až po fázu, keď dosiahne 5. plod na hlavnom výhonku zberovú veľkosť (BBCH 12 – 75).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Vinič - stimulácia úrody

ATONIK ovplyvňuje rast a vývoj viniča, zvyšuje nasadzovanie plodov, cukornatosť a výlisnosť.

Delená aplikácia:

1. aplikácia: pred kvitnutím viniča (BBCH 53-57) formou postreku na list v dávke 1,0 l prípravku

(1000 l vody) na ha

2.aplikácia: 3 týždne po 1. aplikácii formou postreku na list v dávke 1,0 l prípravku (1000 l vody) na ha

Interval medzi aplikáciami 21 dní.

Jabloň – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy viditeľných kvetných pukov až po fázu, keď plody dosiahnu polovicu veľkosti (BBCH 55 – 75).Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Čerešňa – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy otvárania kvetov až po fázu, keď ovocie dosiahne asi 50 % veľkosti (BBCH 60 -75).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Jahoda – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy otvárania kvetov až po fázu, keď ovocie dosiahne asi 90 % veľkosti (BBCH 12 – 73).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Čierna ríbezľa – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 2 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy vyvinutia 1. listu až po fázu keď je vytvorených 50 % plodov (BBCH 11 – 75). Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Malina – stimulácia úrody

Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha. Aplikujte od rastovej fázy kvitnutia po fázu, keď 50 % plodov dosiahne typickú veľkosť (BBCH 59 – 75). Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 30 dní; Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

Klinčeky - stimulácia zakoreňovania

Odrezky klinčekov pripravené bežným spôsobom máčame v roztoku prípravku ATONIK v koncentrácii 0,33% po dobu 12 hodín pri teplote +15 až +20 C. Po máčaní je odrezky potrebné opláchnuť vodou. Takto ošetrené odrezky klinčekov sú pripravené na výsadbu.

Semená kvetín a zeleniny - stimulácia klíčenia

Semená máčame v roztoku prípravku ATONIK v koncentrácii 0,025-0,05% po dobu 6-8 hodín. Po skončení procesu máčania semená necháme voľne oschnúť. Po oschnutí ich vysievame.

ICZ/2015/3953/va

5/8

Etiketa schválená:27.11.2015

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE – minoritné plodiny

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

sója

stimulácia úrody,

0,6 l + 0,6 l

30 dní

Delená aplikácia

 

regenerácia po poškodení

 

 

 

mak

stimulácia úrody,

0,6 + 0,6 l

30 dní

Delená aplikácia

 

regenerácia po poškodení

 

 

 

jadroviny

regenerácia po poškodení

0,6 l (3x)

7 dní

Delená aplikácia

kôstkoviny

 

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU (Menej významné použitie)

Sója - stimulácia úrody, regenerácia po poškodení (po aplikácii herbicídov, po jarných mrazoch, ľadovci – krupobití).

1.aplikácia: v štádiu BBCH 13 - 15 (3 – 5 listov) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha.

2.aplikácia: v štádiu BBCH 30 - 39 (tvorba bočných výhonkov až obdobie pred kvitnutím) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha.

Mak - stimulácia úrody, regenerácia po poškodení (po aplikácii herbicídov, po jarných mrazoch, ľadovci – krupobití).

1.aplikácia: v štádiu BBCH 12 - 15 (listová ružica) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha.

2.aplikácia: v štádiu BBCH 30 - 40 (predlžovací rast až háčkovanie) formou postreku na list. Odporúčaná dávka prípravku 0,6 l a vody 300-500 l/ha.

Jadroviny, kôstkoviny – regenerácia po poškodení (jarné mrazy, ľadovec – krupobitie), prevencia

– stimulácia vitality rastlín ako súčasť protimrazovej stratégie. Delená aplikácia: 3 x 0,6 l/ha

Postrek od fázy viditeľných kvetných pukov (jadroviny) alebo od fázy otvárania kvetov (kôstkoviny) až po fázu, keď plody dosiahnu polovicu veľkosti (BBCH 55 – 75).

Časový interval medzi ošetreniami: 7 – 14 dní Odporúčané množstvo vody: 500 l/ha

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli zistené.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nie je známy výskyt rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní dávkovania neboli zistené negatívne účinky prípravku ATONIK na rastliny, úrodu,

ICZ/2015/3953/va

6/8

Etiketa schválená:27.11.2015

jej kvalitu ani na procesy spracovania.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá negatívny vplyv na následné plodiny. Zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín postrekom.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Prípravok je možné miešať s bežne dostupnými prípravkami, avšak pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty. Prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení práce neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny AGROCLEAN®, ktorý zároveň dokonale vyčistíte postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný odev, zásteru, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Po skončení práce neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®, ktorým zároveň dokonale vyčistite postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou vodou! Prípravok nie je horľavina. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchových vôd.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití : po požití podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a vyvolajte zvracanie!

Po nadýchaní : dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí : vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 20 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie !

Po zasiahnutí pokožky : zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. : 02-54774 166)

ICZ/2015/3953/va

7/8

Etiketa schválená:27.11.2015

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3953/va

8/8