Etiketa schválená: 14.8.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ATLAS*

Postrekový fungicíd s dlhotrvajúcou preventívnou účinnosťou proti múčnatke trávovej na pšenici a jačmeni vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou.

Typ prípravku na ochranu rastlín: fungicíd

Účinná látka:

Quinoxyfen, 500 g.l-1 (41,32% hm) t.j. 5,7-dichloro-4-(p-fluorophenoxy)quinoline

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Quinoxyfen CAS No.: 124495-18-7

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS09

POZOR!

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P280ab Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vč3 Prípravok je pre populácie všetkých druhov užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom. Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné. Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

ICZ/2014/2660/ss

1/4

Etiketa schválená: 14.8.2014

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číso autorizácie ÚKSUP:

99-02-0454

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša

 

5 l PET fľaša

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka quinoxyfen patrí do skupiny chinolínov, ktoré ovplyvňujú transdukciu signálu na úrovno G- proteínov. Prípravok ATLAS* pôsobí ako preventívny fungicíd. Jedinečná je redistribúcia účinnej látky z povrchovej voskovej vrstvy rastlín výparom. Fungicídny prípravok ATLAS je špecifický fungicíd intenzívne pôsobiaci proti múčnatke trávovej, translokovaný xylémom a floémom. Účinná látka zabraňuje diferenciácii appresórií. Prípravok ATLAS je potrebné použiť krátko pred nástupom choroby, t. j. pred objavením prvých príznakov choroby v zmysle odporúčaných pokynov pre jeho aplikáciu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

 

Plodina

Účel použitia

Dávka / ha

Ochr. doba

Poznámka

 

pšenica ozimná

múčnatka trávová

0,2 l

AT

 

 

jačmeň jarný

múčnatka trávová

0,2 l

AT

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

Dávka vody:

200-400 l/ha

 

 

 

Počet aplikácii:

max 2 x za sezónu

 

 

 

Fungicíd ATLAS aplikujte len preventívne, t. j. pred rozvojom múčnatky trávovej v poraste - od rastovej fázy začiatku odnožovania (BBCH 21) až po nadurovanie listovej pošvy posledného listu (BBCH 45). ATLAS možno kombinovať pri ošetrení s fungicídmi proti ďalšiemu spektru chorôb, napríklad s fungicídmi na báze triazolov alebo strobilurínov. Pridaním ATLASU sa výrazne znižuje možnosť vzniku rezistencie múčnatky trávovej voči triazolom alebo strobilurínom. Tank- mix kombinácie ATLASU s triazolmi alebo strobilurínmi je najvhodnejšie aplikovať pri objavení vlajkového listu alebo na začiatku klasenia. Tank-mix kombinácie s prípravkom Sportak HF aplikujte pre zastavenie skorého výskytu múčnatky trávovej predovšetkým na odrodách citlivých na múčnatku.

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEGATÍVNYCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY

ICZ/2014/2660/ss

2/4

Etiketa schválená: 14.8.2014

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka quinoxyfen je podľa FRAC zaradená do skupina E1- FRAC kód 13, so stredným rizikom rozvoja rezistencie. Nepoužívajte TM s prípravkami s podobným spôsobom účinku. Odporúča sa preventívna TM aplikácia s ostanými fungicídmi. V prípade aplikácie počas zistenej infekcie aplikujte ATLAS spolu s prípravkami s eradikatívnym účinkom.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní doplňte nádrž postrekovača vodou na predpísaný objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k kontaminácií iných ošetrovaných plodín musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného

postupu:

 

 

 

 

 

a)

Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)

Naplňte nádrž čistou vodou a za

miešania

pridajte

čistiaci

prostriedok

určený

 

na dekontamináciu. Týmto roztokom

vypláchnite

ramená

a trysky,

nechajte 15

minút

 

bez miešania a potom vypustite.

 

 

 

 

 

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

Pri čistení postrekovača buďte dôsledný. Predídete tak možnosti kontaminácie následne ošetrovanej plodiny rezíduami.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé kultúry.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, poskytnite umelé dýchanie. Pri dýchaní z úst do úst použite ochranný prostriedok (rúšku a pod.). Zavolajte lekársku pomoc.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

ICZ/2014/2660/ss

3/4

Etiketa schválená: 14.8.2014

Po zasiahnutí očí: Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15-20 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Bez odkladu sa poraďte s lekárom

Poznámka pre lekára: Nie je známy žiadny špecifický protijed. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok ATLAS skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2660/ss

4/4