Názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: dicamba CAS No.: 1918-00-9, tritosulfuron CAS No:. 142469-14-5

UPOZORNENIE:

Výstražný symbol

GHS07 GHS09

Výstražné slovo Pozor

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H317 Môže vyvolať alergickú reakciu kože.

H319 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje Tritosulfuron. Môže vvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na použitie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Etiketa schválená: 24.9.2013

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV. ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku :

BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09, Bratislava 2

Etiketa schválená: 24.9.2013

Arrat® je autorizovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Arrat je kombinovaný systémový herbicíd prijímaný predovšetkým listami, čiastočne aj cez korene burín.

Účinná látka tritosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín. Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy enzýmu acetolaktát syntetázy, ktorá je dôležitá pri tvorbe aminokyselín Translokácia účinnej látky v rastlinách sa uskutočňuje bazipetálne a akropetálne.

Účinná látka dicamba zo skupiny aminobenzoových kyselín ovplyvňuje hladinu auxinov v rastline a tým narušuje delenie buniek.

V pôde sa účinné látky Arratu odbúravajú veľmi rýchle. Po jeho použití sa nemení pôdna mikroflóra, ani jej biologická aktivita.

Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu a buriny už v tomto štádiu prestávajú konkurovať obilnine. Buriny postupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Účinok urýchľuje teplé a vlhké počasie.

Citlivé buriny: rumančeky, rumany, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mak vlčí, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlíky, hluchavky, veroniky*.

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, fialka roľná, pŕhľavy a všetky trávovité buriny. *len so zmáčadlom

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody : 300 - 400 l.ha-1

Etiketa schválená: 24.9.2013

Maximálny počet aplikácii 1× za vegetáciu

Postrekujte v štádiu 2-6 listov burín (BBCH 12-16). Pri aplikácii na jar je najvýhodnejšie, keď sú ozimné obilniny v čase aplikácie v rastovej fáze od troch listov až do konca odnožovania (BBCH 13- 29), jarné obilniny v rastovej fáze od 3 listov až do plného odnožovania (BBCH 13-25) a kukurica v rastovej fáze 3 až 5 listov (BBCH 13-15).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na dané plodiny.

Neaplikujte prípravok v rastovej fáze začiatok predlžovania stebla (BBCH 30) môže pôsobiť fytotoxicky a to vo forme rastových deformácií.

Neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách vyšších než +25°C. Zrážky päť hodín po ošetrení neovplyvňujú účinok.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Organizáciou HRAC (Herbicide Resistance Action Commmittee) nie je evidovaná rezistencia na účinné látky prípravku Arrat. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Dodržiavajte agrotechnické zásady (striedanie plodín, termín sejby), dávkovanie prípravku a termíny aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po aplikácii prípravku Arrat nie sú známe negatívne účinky na následné plodiny.

Náhradné plodiny:

-hneď po príprave pôdy je možné zasiať kukuricu

-4 týždne po aplikácii po riadnej príprave pôdy je možné zasiať obilniny

-Dva mesiace po aplikácii po orbe do hĺbky 15 cm je možné zasiať ostatné dvojklíčnolistové plodiny okrem repy cukrovej, repy kŕmnej, sóje, repky jarnej a hrachu.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu testovania nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Etiketa schválená: 24.9.2013

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1, Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 % roztokom)

3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj gumovú zásteru, zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Postrkujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku v smere od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci nejedzte , nepite a nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce si dôkladne umyte ruky mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a splašky nevylievajte v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd. Vyvarujte sa predávkovaniu, spôsobeného

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní - vyneste postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte mu pokoj na lôžku, teplo.

Po požití - dajte postihnutému 0.5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí zvracanie nevyvolávajte.

Po zasiahnutí očí - oči vymývajte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky - odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom

Etiketa schválená: 24.9.2013

potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickými informačným centrom v Bratislave, č. tel.: 02/54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých, uzamykateľných a vetrateľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti minimálne 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný

rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.