Etiketa schválená: 11.3.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ARIGO 51 WG

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie trvácich tráv, jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

360 g.kg-1

(36 % hm.)

Mesotrione

120 g.kg-1

(12 % hm.)

Nicosulfuron

30 g.kg-1

(3 % hm.)

Rimsulfuron

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: -

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

 

GHS09

Výstražné slovo

Pozor!

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo).

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

ICZ/2013/2127/ss

1/7

Etiketa schválená: 11.3.2014

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. A 2. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD (PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH).

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

PRÍPRAVOK VO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 155 00 Praha 5, Česká republika

Informácie pre SR:

MV-Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, Tel. 0905 726 030

Číslo autorizácie:

12-11-1309

Číslo šarže:

uvedené na obale prípravku

Dátum výroby:

uvedený na obale prípravku

Dátum spotreby:

uvedený na obale prípravku

Balenie:

1 l HDPE fľaša (obsah 330 g)

 

3 l HDPE kanister (obsah 1,65 kg)

 

7 l HDPE fľaša (obsah 2,7kg - 4,3kg)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ARIGO 51 WG je trojzložkový systémovo pôsobiaci herbicíd pre postemergentné ničenie trávovitých a dvojklíčnolistových burín.

Nicosulfuron a rimsulfuron sú sulfonylmočoviny účinkujúce ako ALS-inhibítory najmä cez listy. Účinné látky majú obmedzenú reziduálnu účinnosť na piesočnatých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty a za ideálnych vlhkostných podmienok. Krátko po aplikácii sa zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Mesotrione je triketonový inhibítor biosyntézy karotenoidových pigmentov (inhibítor p- hydroxyfenyl pyruvát dioxygenázy), ktorý chráni rastlinný chlorofyl pred rozkladom slnečným žiarením. Je prijímaný listami aj koreňmi. Účinok sa prejavuje vybielením listov a nekrózami meristematických tkanív. Prvé symptómy sú badateľné za 5-7 dní po ošetrení, plný účinok do dvoch týždňov.

Kukurica je na ARIGO 51 WG tolerantná, nakoľko je schopná rýchlo metabolizovať všetky tri účinné látky na herbicídne neaktívne metabolity.

ICZ/2013/2127/ss

2/7

Etiketa schválená: 11.3.2014

SPEKTRUM ÚČINKU Citlivé buriny (85-100 %):

pýr plazivý, ježatka kuria, lipnica ročná, mohár zelený,

láskavec ohnutý, kapsička pastierska, rumančekovité buriny (rumančeky, rumany, parumanček nevoňavý, hluchavka purpurová, horčica roľná, lipkavec obyčajný, mrlík biely, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný

Stredne citlivé buriny (70-84 %):

loboda konáristá, pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, veronika perzská

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

kukurica

trváce trávy, jednoročné

330 g + (0.1 obj.%)

AT

max 1 x,

 

trávy, dvojklíčnolistové

 

 

(TM) Trend 90

 

buriny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Kukuricu neošetrujte pokiaľ bola stresovaná nepriaznivými poveternostnými podmienkami, mrazom, abnormálnymi horúčavami alebo chladom, suchom, zamokrením, napadnutím chorobami alebo škodcami pred aplikáciou. Pokiaľ sa výskyt týchto faktorov v období ošetrenia kukurice dá sa očakávať prechodná chloróza a zabrzdenie rastu.

ARIGO 51 WG aplikujte pozemne postemergentne v kukurici na zrno a v kukurici na

siláž

v rastovej fáze od druhého do ôsmeho listu kukurice (BBCH 12-18) v dávke 330 g.ha-1

vždy

v kombinácii so zmáčadlom TREND® 90 (0.1 obj. %) na aktívne rastúce buriny vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín a po vytvorení 3-5 listov trávovitých burín, t.j. výške 15- 20 cm.

Aplikujte pozemne dobre kalibrovanými, schválenými postrekovačmi. Objem aplikačnej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.

Maximálny počet ošetrení : 1 x 330 g/ha/rok Ochranná doba: AT (aplikácia najneskôr BBCH 18)

ARIGO 51 WG možno využiť v rámci postrekových programov s ďalšími autorizovanými herbicídmi. V prípade individuálne realizovaných tank-mix kombinácií overte fyzikálnu kompatibilitu na malej vzorke a výber tank-mix partnera prednostne konzultujte s dodávateľom prípravku / distribútorom. Vždy plne rešpektujte požiadavky na aplikačné podmienky uvedené v etikete obidvoch prípravkov vrátane možnej citlivosti odrodového materiálu k jednotlivým účinným látkam.

V prípade prípravy tank-mix kombinácií rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granule ye

3.vo vode dispergovateľné granule

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie a emulzie olej:voda

7.olejové disperzie

8.emulzné koncentráty

9.koncentráty pre riedenie vodou

10.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

11.rozpustné hnojivá

12.spomaľovače úletu

ICZ/2013/2127/ss

3/7

Etiketa schválená: 11.3.2014

Dažďové zrážky do 3 hodín po ošetrení môžu znižovať účinnosť. Neaplikujte na vlhké rastliny (po rose alebo po daždi).

Pozor!

Citlivosť burín sa znižuje s ich ďalším rastom.

Neskoré ošetrenie prerastených burín nemusí viesť k uspokojujúcemu výsledku. Výsledný účinok v týchto prípadoch bude vždy závisieť na druhu a veľkosti konkrétnej buriny a aplikačných podmienkach (vlhkosť a teplota).

Buriny stresované prípadným predchádzajúcim herbicídnym zásahom aktívne nerastú a nemusia reagovať na opravné ošetrenie ARIGO 51 WG.

Nepoužívajte ARIGO 51 WG v kukurici cukrovej a kukurici na osivo: niektoré línie môžu byť nedostatočne tolerantné. Konzultujte citlivosť u dodávateľa osiva.

Neošetrujte kukuricu, ktorá bola v dobe výsevu alebo kultivácie ošetrená organofosfátovými insekticídmi. Citlivosť konzultujte u dodávateľa osiva.

Pokiaľ boli organofosfátové insekticídy použité na list, aplikujte ARIGO 51 WG najskôr po 7 dňoch od ich aplikácii.

Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako za 7 dní po aplikácii Ariga® 51 WG.

Kukuricu ošetrujte pri teplotách +10-25 °C! Po chladnej perióde (teploty nižšie ako +10 oC) alebo dlhšom období zrážok ošetrujte až po obnovení rastu a vytvorení voskovej vrstvičky na listoch kukurice.

Neošetrujte v extrémnom suchu: vyčkajte kým kukurica a buriny začnú rásť.

Neošetrujte kukuricu stresovanú chladom, zamokrením, chorobami alebo škodcami

a

nedostatkom výživy.

 

Prípravok nepoužívajte na extrémne ľahkých piesčitých pôdach.

Citlivé hybridy kukurice môžu byť poškodené, pokiaľ nočné teploty po aplikácii klesnú pod bod mrazu. Ošetrenia v priebehu alebo bezprostredne po období vysokých rozdielov medzi nočnými a dennými teplotami môžu tiež znížiť herbicídny účinok.

ARIGO 51 WG nie je možné kombinovať s prípravkami na báze bentazónu. Použitie bentazónu vyžaduje odstup minimálne 7 dní medzi aplikáciami.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom v etikete nemá prípravok ARIGO 51 WG fytotoxické účinky, negatívny vplyv na úrodu ani na užitočné a iné necielené organizmy.

NÁSLEDNÉ PLODINY

Prípravok ARIGO 51 WG je rýchlo odbúravaný v prehriatych, kyslých a mikrobiálne aktívnych pôdach. Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde je možné pestovať v tom istom roku po aplikácii herbicídu ARIGO 51 WG a zberu kukurice všetky ozimné obilniny a repku ozimnú po orbe min. 15 cm. V ďalšom roku na jar je možné zaradiť jarné obilniny a slnečnicu (po orbe min 15 cm). Citlivosť ďalších následných plodín konzultujte s držiteľom povolenia.

NÁHRADNÉ PLODINY

V prípade náhrady už ošetrenej kukurice je možné zaradiť iba kukuricu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým mechanizmom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v

ICZ/2013/2127/ss

4/7

Etiketa schválená: 11.3.2014

odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix kombinácii prípravkov s odlišným mechanizmom účinku.

Kombináca sulfonylmočovín a mesotrionu s odlišným mechanizmom účinku v prípravku ARIGO 51 WG je výhodnou stratégiou pre zabránenie vzniku rezistencie burín. Agrotechnické praktiky (orba, neskoré termíny siatia) v kombinácii s herbicídmi sú ďalšie efektívne nástroje pre zabránenie vzniku rezistencie. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok s obsahom účinnej látky na báze ALS inhibítorov (HRAC skupina B, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na rovnakom poli po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku vsypte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Po dokonalom rozpustení pridajte Trend® 90. Zaistite kontinuálne miešanie obsahu tanku po celú dobu prípravy postrekovej kvapaliny aj vlastnej aplikácie. Ak sa použije viac ako 200 l vody/ha doplňte zmáčadlo Trend® 90 na koncentráciu 0.1 objemových %. Prázdny obal prípravku ARIGO 51 WG vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok ARIGO 51 WG, všetky stopy prípravku ihneď po ukončení postreku odstráňte podľa nasledovného postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo vhodného čistiaceho detergentu (napr. All Clear Extra a pod.). Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž vodou a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom pripraveným podľa návodu na použitie detergentu. K odstráneniu stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na obrábanej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, gumené rukavice a gumené topánky.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

ICZ/2013/2127/ss

5/7

Etiketa schválená: 11.3.2014

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného pola vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo 5 m od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok ARIGO 51 WG sám nehorí. Ak sa dostane do ohniska požiaru, haste ho najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a to iba v tých prípadoch keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a ukážte mu etiketu / kartu bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu: prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť.

Po styku s pokožkou: odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Po požití: vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku. Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách + 5 až + 30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok zrieďte vodou v pomere cca 1:5, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2013/2127/ss

6/7

Etiketa schválená: 11.3.2014

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

ARIGO 51 WG používajte v súladu s návodom na použite v tejto etikete. Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad nezvyčajné pôdne a klimatické podmienky, individuálne realizované tank-mix kombinácie alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms

Disposal / recycling symbols Greenpoint / triangle with arrows „2“ inside / „HDPE“ outside

UN3077 + ADR class (minimized sign)

ICZ/2013/2127/ss

7/7