Etiketa schválená: 26.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AQ 10®

Postrekový, kontaktný, biologický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom, vo forme granulátu dispergovateľného vo vode - určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: neobsahuje

Klasifikácia a označenie: nepožaduje sa

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných a povrchových vôd. Zákaz vylievania do verejnej kanalizácie.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca prípravku (produkcia a balenie):

Etiketa schválená: 26.5.2015

ECOGEN INC., 2005 Cabot Boulevard West, P.O. Box 3023 - Langhorne PA 19047-3023 – USA, L.I.F.A. S.r.l. - Via C. Colombo, 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

Držiteľ autorizácie:

CBC (Europe) S.r.l., Via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Taliansko

Poverený zástupca: ASRA spol. s r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Nádražná 28, Tel.:0245944730, www.asra.sk

AQ 10® je registrovanou ochranou značkou spoločnosti ECOGEN Inc.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok AQ 10® je kontaktný biologický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Obsahuje živé spóry hyperparazitickej huby Ampelomyces quisqualis, ktorá je špecifickým antagonistom voči múčnatke viniča (Uncinula necator) z čeľade Erysiphaceae.

Ampelomyces quisqualis je geneticky nemodifikovaná, prirodzene sa vyskytujúca huba parazitujúca na mycéliu múčnatky viniča. Po navlhčení (re-hydratácii) spór prípravku AQ 10® tieto klíčia, prenikajú do vnútra mycélia múčnatky viniča a parazitujú ho.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

AQ 10® je kontaktný biofungicíd na kontrolu múčnatky viniča. AQ 10® aplikujte v dávke 35-50 g/ha pomocou konvenčných pozemných alebo nesených aplikačných zariadení s dostatočným množstvom vody pre zaistenie rovnomerného pokrytia ošetrovanej plochy.

Dávku 35 g/ha aplikujte pri nižšom infekčnom tlaku, prípadne v počiatočných fázach rastu viniča, do obdobia kvitnutia viniča a pri kratších intervaloch medzi ošetreniami. Dávku 50 g/ha aplikujte pri silnejšom infekčnom tlaku múčnatky viniča a v čase intenzívneho vegetatívneho rastu viniča.

AQ 10® je vhodný biofungicíd nielen pre konvenčné pestovanie viniča, ale aj do integrovaných

systémov pestovania spolu so sírnatými prípravkami a syntetickými pesticídmi a/alebo do systémov ekologického pestovania viniča. AQ 10® používajte minimálne v dvoch po sebe

Etiketa schválená: 26.5.2015

nasledujúcich aplikáciách v intervale 7-10 dní. Tieto aplikácie zabezpečia vytvorenie dostatočnej populácie hyperparazitickej huby Ampelomyces quisqualis na rastlinných pletivách, pre zabezpečenie dlhodobého a veľmi efektívneho účinku proti múčnatke viniča.

AQ 10® sa môže aplikovať na vinič niekoľko krát, od rastovej fázy pučania, počas kvitnutia, dozrievania bobúľ až po zber, max. 12 aplikácií za sezónu. AQ 10® aplikujte už od slabého infekčného tlaku múčnatky viniča (listová infekcia < 3 %). V prípade náhlych prudkých zrážok, viac ako 6 mm, odporúčame aplikáciu opakovať.

Aplikáciu prípravku AQ 10® vykonávajte v skorých ranných hodinách alebo neskoro večer, keď

je vzdušná vlhkosť a ovlhčenie listov najvyššie. Tieto podmienky zabezpečia maximálne klíčenie spór AQ 10® na ošetrovanom poraste.

Neaplikujte pri silnom vetre. Neaplikujte letecky!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Vzhľadom na povahu prípravku a spôsob aplikácie nevzniká žiadne riziko fytotoxicity. Dlhodobým používaním nebolo zistené negatívne ovplyvnenie rastu a vývoja kultúrnych plodín vrátane susedných. Prípravok AQ 10 neovplyvňuje procesy spracovania, fermentácie, zrenia a chuťové vlastnosti ošetrených bobúľ. Nebol zistený vplyv na necieľové organizmy. Pri dodržaní uvedených aplikačných dávok a podmienok, prípravok z hľadiska integrovanej ochrany nie je škodlivý pre populácie Aphidius rhopalosiphi a Typhlodromus pyri.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Neboli zistené informácie o vzniku rezistencie.

MIEŠATEĽNOSŤ

AQ 10® sa môže miešať spolu s insekticídmi, fungicídmi a pomocnými látkami, napr.: myclobutanil, fenarimol, iprodione, hydroxid meďnatý (30 %), abamectin, azinfos-metil, Bacillus thuringiensis, carbaryl, diazinone, dicofol, dimethoate, fenbutatin-oxide, imidacloprid, methomyl, parafínový olej, propargite, pinolene. Ostatné produkty, napr. síra sa spolu s AQ 10® nemôže priamo miešať, treba dodržať 5-dňový interval po aplikácii AQ 10®.

Upozornenie

V prípade použitia TM prípravku AQ 10® s inými prípravkami na ochranu rastlín, rešpektujte ochrannú dobu toho prípravku, ktorý má dlhšiu ochrannú dobu! Neaplikujte v čase, keď je teplota vyššia ako 35 °C! Predíďte kontaminácii potravín a krmív.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku AQ 10® vsypte do 100 ml nádoby s vodou, tesne uzavrite a zamiešajte. Počas 15 – 30 minút niekoľkokrát dôkladne zamiešajte do vytvorenia jemnej disperzie. Tým dôjde k dôkladnému rozpusteniu a aktivácii vitálnych spór Ampelomyces quisqualis. Následne za stáleho miešania vlejte do postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž na požadovaný objem. Ideálne je použiť zmes bezprostredne po namiešaní. Namiešaný prípravok AQ 10® nenechávajte stáť dlhšie ako 12 hodín -životnosť spór Ampelomyces quisqualis sa tým znižuje. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Etiketa schválená: 26.5.2015

Po vyprázdnení nádrže postrekovača vypláchnite nádrž, ramena a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača/rosiča), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku, sódy (3% roztokom) alebo 0,2% roztokom Agropuru a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci vonku používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumené rukavice a gumené topánky. Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, vodou, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

PRVÁ POMOC

Prípravok je odporúčaný pre poľnohospodársku prax. Pri správnom použití prípravok AQ 10® nespôsobuje poškodenie zdravia.

Po nadýchaní - dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití - podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! Vyhľadajte lekársku pomoc. Informujte lekára o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

Po zasiahnutí očí – oči vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie očí pretrváva, vyhľadajte lekárske vyšetrenie!

Po zasiahnutí pokožky - odstráňte znečistený oblek a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, telefón: + 421 2/ 54774166, mobil: + 421 911 166 066.

SKLADOVANIE

AQ 10® sa musí skladovať v originálnych, uzavretých obaloch, na chladnom, suchom, uzamykateľnom a dobre vetrateľnom mieste, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 1 rok pri izbovej teplote a 3 roky pri teplote skladovania od +4°C do + 8°C od dátumu výroby. Otvorené vrecko musí byť kompletne spotrebované. V priebehu skladovania nesmie prípravok zvlhnúť. Prípravok chráňte pred mrazom, vysokou teplotou a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.