Etiketa schválená: 24.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

APOLLO 50 SC

Postrekový akaricídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie vajíčok a prvých pohyblivých štádií roztočcov na ovocných drevinách, a okrasných rastlinách.

Účinná látka:

500 g.l-1; 45,45 %w/w

 

clofentezine

t.j. 3,6-bis-(2-chlorfenyl)-1,2,4,5-tetrazin

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: clofentezine CAS No.: 74115-24-5

Označenie prípravku:

GHS09

H411 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely a užitočné článkonožce prijateľné.

 

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní

predpísanej dávky

alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné!

 

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní

predpísanej dávky

alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné!

 

 

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý!

 

 

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre prijateľné pre populácie: dážďovky.

 

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

Uložte mimo dosahu zvierat !

Zákaz používania prípravku na ochranu rastlín v 1. Ochrannom pásme vodných zdrojov ! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd !

ICZ/2015/3190/mt

1 / 5

ICZ/2015/3318/mt

 

Etiketa schválená: 24.6.2015

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI !

Výrobca:

 

ADAMA IRVITA N.V., Pos Cabai Office Park, Unit 13,

 

 

P.O. Box 403, Curaçao, Holandské Antily

 

 

člen skupiny ADAMA

Držiteľ autorizácie

a osoba

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o. Nádražná 28,

zodpovedná za konečné

balenie

90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

a označovanie:

 

člen skupiny ADAMA

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

 

15-05-1603

Dátum výroby:

 

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

 

uvedené na obale

Balenie:

 

1 l fľaša HDPE

Doba použiteľnosti:

 

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Clofentezine, účinná látka prípravku Apollo 50 SC, je špecifický kontaktný akaricíd, ktorý ničí vajíčka a najmladšie pohyblivé štádia roztočcov. Mechanizmus účinku je podľa IRAC: inhibícia rastu roztočcov.

Neúčinkuje na dospelé jedince. Apollo 50 SC má dobrý reziduálny účinok. Pre včely je relatívne neškodný a taktiež je bezpečný pre iné druhy užitočných živočíchov, najmä Amblyseilus, Phytoyetzellia, Anthocoris, Chrysopa, Orius, Stethorus a Encarsia, je vhodný pre integrované systémy ochrany rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná doba (dni)

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jabloň, hruška

 

 

 

0,4 l

40

 

-

 

 

čerešňa, višňa

 

roztočce

 

45

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okrasné rastliny,

 

 

0,04%

 

5

 

-

 

 

okrasné dreviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody 400 –1000 l.ha-1

Jabloň, Hruška

Aplikujte najviac jedenkrát za sezónu, na začiatku, alebo najneskôr v strede sezóny od rastovej fázy začiatku vývoja listov do polovičnej veľkosti plodov (BBCH 19-75), na začiatku liahnutia vajíčok.

Čerešňa, Višňa

Počas jednej vegetačnej sezóny aplikujte na tom istom pozemku prípravok obsahujúci účinnú látku clofentezine, hexythiazox, flufenoxuron, či iný akaricíd zo skupiny acylmočovín, najviac jedenkrát za sezónu, vo fáze otvorených kališných listov (jednotlivé kvety s bielymi alebo ružovými petalami stále zatvorené) až do začiatku kvitnutia (BBCH 57 – 61).

Dávka vody 500 –1000 l.ha-1

Okrasné rastliny

ICZ/2015/3190/mt

2 / 5

ICZ/2015/3318/mt

 

Etiketa schválená: 24.6.2015

Prípravok Apollo 50 SC používajte maximálne dvakrát počas jednej vegetačnej sezóny. Interval medzi aplikáciami je 30 dní. Ošetrenie je potrebné striedať s inými prípravkami.

Dreviny ošetrujte formou vysokoobjemového postreku pri použití 1000 l vody na ha. Pri ošetrení ostatných plodín je treba voliť dávku vody v závislosti na type postrekovača a stave kultúry tak, aby bolo dosiahnuté dokonalé pokrytie rastlín aplikačným roztokom. Aplikujte pri objavení sa roztočcov vo fáze viditeľných bočných výhonkov/odnoží až do plnej zrelosti (BBCH 21 – 89).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri odporúčaných dávkach nebola doposiaľ fytotoxicita na hlavných plodinách a kultivaroch pozorovaná.

Odrodová citlivosť: pred ošetrením väčšieho množstva okrasných rastlín sa odporúča overiť ich citlivosť k prípravku v daných miestnych podmienkach. Pri ošetrení niektorých druhov okrasných rastlín môže sa vytvárať farebný povlak na povrchu, ktorý však možno ľahko zmyť vodou.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Opakované používanie akaricídov s rovnakým mechanizmom účinku môže viesť k rozvoju rezistentnej populácie roztočcov. Počas jednej vegetačnej sezóny aplikujte na tom istom pozemku prípravok obsahujúci účinnú látku clofentezine, hexythiazox, flufenoxuron, či iný akaricíd zo skupiny acylmočovín, najviac jedenkrát, pri ošetrení okrasných rastlín a drevín dvakrát, na začiatku, alebo najneskôr v strede sezóny.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok Apollo 50 SC je akaricíd, nemá herbicídnu aktivitu a nepredstavuje riziko voči následným ani náhradným plodinám.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Nie je miešateľný s Bordóskou a sírovápennou zmiešaninou. Prípravok je nutné najskôr v obale homogenizovať (napr. pretrepaním).

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použitý postrekovač musí byť v dobrom technickom stave a dokonale zbavený prípadných zvyškov po predchádzajúcich postrekoch. Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy), alebo 0,1 - 0,2 %-ným roztokom AGROPUR-u a umyte 2x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

ICZ/2015/3190/mt

3 / 5

ICZ/2015/3318/mt

 

PRVÁ POMOC
Po nadýchaní Po požití
Po zasiahnutí očí
Pri zasiahnutí pokožky

Etiketa schválená: 24.6.2015

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom; nepite, nejedzte a nefajčite ! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo. podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Postihnutého dopravte k lekárovi!

vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie!

odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným informačným toxikologickým centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapalny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku).

ICZ/2015/3190/mt

4 / 5

ICZ/2015/3318/mt