Etiketa schválená: 26.02.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

APACHE® 50 WG

Postrekový systémový insekticíd vo forme vodorozpustných granúl určený na ochranu zemiaka proti pásavke zemiakovej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Clothianidin 500 g/kg t. j. (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine (50 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Clothianidin CAS: 210880-92-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor!

H302

Škodlivý po požití.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P301 + P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

 

 

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi nariadeniami.

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

 

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 16 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd.

 

 

SPe8

Ošetrovaný porast zemiakov nesmie byť zaburinený – v poraste nesmú byť necieľové

 

rastliny, ktoré by v čase aplikácie kvitli alebo by rozkvitli do 21 dní po aplikácii.

 

Ošetrovanie porastu vykonávajte za bezvetria tak, aby nedošlo k úletom aplikovanej

 

kvapaliny na necieľový porast.

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku

pri dodržaní predpísanej dávky

alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku

pri dodržaní predpísanej dávky

alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

 

ICZ/2016/4149/va

1

 

Etiketa schválená: 26.02.2016

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč1

Prípravok je pre včely jedovatý.

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

PHO3 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Pri používaní prípravku doporučujeme dodržiavať zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Len pre profesionálne použitie!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Sumitomo Chemical Company Limited, 27-1,

 

Shinkawa 2-Chome Chuo-Ku, Tokyo 104-8260,

 

Japonsko

Držiteľ autorizácie:

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul.16,

 

940 76 Nové Zámky

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-05-1217

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

3 g v hliníkovej fólii balené po 5 ks v papierovej škatuli

 

50 g PE fľaše s odmerkou v papierovej škatuli

 

500 g HDPE fľaše

 

900 g plastové tašky

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka prípravku APACHE 50 WG, clothianidin, patrí do skupiny neonikotinoidov. Neonikotinoidy účinkujú ako kontaktné a požerové jedy. Clothianidin pôsobí v rastline systémovo a je rozvádzaný akropetálne (nahor do novo rastúcich listov).

Mechanizmus účinku spočíva v narušení prenosu impulzov v nervovom systéme, blokované sú acetylcholinové receptory hmyzu. Dochádza k excitácii nervového systému, následne k paralýze a k úhynu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka /ha

Ochranná doba

Poznámka

zemiak

pásavka zemiaková

40 g - 45 g

7

max. 2 aplikácie

Dôležité!

Kvôli ochrane včiel neaplikujte pred kvitnutím a počas kvitnutia.

ICZ/2016/4149/va

2

Etiketa schválená: 26.02.2016

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Proti pásavke zemiakovej ošetrite po vyliahnutí lariev v rastovej fáze plodiny BBCH 11 – 59 (od prvého listu do konca tvorby súkvetia). Ak je potrebný druhý postrek, dodržte interval 14 dní. V žiadnom prípade neošetrujte zemiaky v čase kvitnutia. Množstvo postrekovej kvapaliny 300 – 500 l na ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE A ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri používaní prípravku APACHE 50 WG podľa návodu na použitie nedochádza k prejavom fytotoxicity. Nebola zistená odrodová citlivosť na prípravok APACHE 50 WG.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nebola zistená rezistencia na Clothianidin. Predchádzajte vzniku rezistencie dodržiavaním nasledovnej antirezistentnej stratégie:

-striedajte insekticídy s odlišnými spôsobmi účinku

-nepoužívajte dávky insekticídov znížené pod odporúčanú dávku. Aplikácia subletálnych dávok akéhokoľvek insekticídu zapríčiňuje nielen slabý účinok, ale aj zvyšuje riziko vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

APACHE 50 WG nemá negatívny vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele úrody, ani na transformačné procesy.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

APACHE 50 WG nemá negatívny vplyv na následné plodiny ani na susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Clothianidin je jedovatý pre včely.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a opláchnite vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom použite pracovný odev z textilného materiálu; pokrývku hlavy z textilného materiálu (napr. čiapka so štítom); dobre tesniace ochranné okuliare s dvomi priezormi; ochrannú rúšku z textilného materiálu, alebo jednoduchú masku z filtračného materiálu (jednorazový respirátor); ochranné rukavice s PVC, alebo gumy a gumovú obuv (čižmy).

Pri práci a po jej ukončení až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladnom umytí mydlom a teplou vodou je zakázané jesť, piť a fajčiť!

ICZ/2016/4149/va

3

Etiketa schválená: 26.02.2016

Prijateľné riziko, ktoré pre užívateľa predstavuje prípravok je, pokiaľ celková doba práce s prípravkom nepresahuje 30 minút počas jedného dňa, t.j. 24 hodín.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu!

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 20 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02 - 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4149/va

4