Etiketa schválená: 9.9.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ANTRE® 70 WG

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ochranu zemiakov, viniča a jadrovín proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

Propineb 700 g/kg t.j. (((1-Methyl-1,2- ethanediyl)bis(carbamodithioato))(2-)zinc, homopolymer (70 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: propineb CAS No.: 9016-72-2, methenamine CAS No.: 100-97-0

Označenie prípravku:

GHS08

GHS09

POZOR

 

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov (štítna žľaza, periférny nervový

 

systém) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

EUH 208

Obsahuje hexamethylentetramine, propineb. Môže vyvolávať alergickú

 

reakciu.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P314

Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Spe 3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m (jadroviny).

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

 

1/5

ICZ/2014/2680/ha

Etiketa schválená: 9.9.2014

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO 1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma podzemných i povrchových vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami, ktoré dráždi! Pri použitiach do viniča a jadrovín neaplikujte v blízkosti obytných oblastí!

U precitlivelých pacientov môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky! Chráňte pred deťmi, nepoučenými osobami a zvieratami! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Povinnosť miešania postrekovej kvapaliny počas aplikácie! Venujte zvýšenú pozornosť čisteniu aplikačného zariadenia! Prípravok používajte podľa návodu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer CropScience AG,

 

Alfred-Nobel-Strasse 50,

 

D-40789 Monheim,

 

Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o.,

 

Einsteinova 25,

 

851 01 Bratislava,

 

Slovenská republika

Číslo autorizácie:

11-02-1194

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg papierová škatuľa

 

5 kg viacvrstvové (PAP/PE/Al) vrece

 

10 kg papierová škatuľa s LDPE vložkou

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

ANTRE® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ANTRE 70 WG je preventívne pôsobiaci kontaktný fungicíd. Má veľmi dobrú účinnosť na široké spektrum hubových patogénov.

Účinná látka propineb je prevažne preventívne pôsobiaca kontaktná účinná látka zo skupiny dithiokarbamátov. Mechanizmom účinku je v prevažnej miere inhibícia klíčenia spór. Pôsobí na povrchu rastlinných pletív, do vodivých pletív nepreniká a vnútri rastlín nie je systemicky rozvádzaná. Pôsobí vo viacerých miestach látkovej výmeny. Zasahuje v niekoľkých miestach respiračného reťazca, v metabolizme karbohydrátov a proteínov a rovnako v bunkových membránach.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Aplikačná dávka/ ha

Ochr. doba (dni)

Poznámka

2/5

ICZ/2014/2680/ha

 

 

 

Etiketa schválená: 9.9.2014

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Aplikačná dávka/ ha

Ochr. doba (dni)

Poznámka

zemiak

pleseň zemiaková

2,0 kg

14

 

vinič

peronospóra viniča

2,0 kg

AT

 

jadroviny

chrastavitosť jadrovín

2,2 kg

AT

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Zemiak:

Ošetrujte podľa signalizácie a podľa potreby. Prípravok použite najviac 2 krát počas sezóny. Dávka vody je 200-600 l/ha.

Vinič:

Proti peronospóre ošetrujte počas nebezpečenstva infekcie preventívne pred kvitnutím, maximálne do BBCH 61. Celkom počas vegetácie môžete použiť Antre 70 WG najviac 2 krát. Pri permanentnom infekčnom tlaku použite Antre 70 WG v slede postrekov s ďalšími registrovanými fungicídmi. Dávka vody je 400-1000 l/ha.

Jadroviny:

Proti chrastavitosti ošetrujte preventívne pred kvitnutím a krátko po kvitnutí maximálne do BBCH 71 v 10 dňových intervaloch. Maximálny počet ošetrení je 2. Pri permanentnom infekčnom tlaku použite Antre 70 WG v slede postrekov s ďalšími registrovanými fungicídmi. Dávka vody je 400-2000 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Vyvarujte sa kuratívnemu a eradikatívnemu použitiu prípravku. Dodržiavajte odporúčané intervaly medzi aplikáciami.

Neprekračujte maximálny počet ošetrení za vegetáciu, uprednostňujte alternáciu s prípravkami s odlišným mechanizmom účinku.

Prípravok je vhodný na obmedzenie rizík vzniku a vývoja rezistencie na jednodobovo pôsobiace fungicídy formou ich alternácie v aplikačných sledoch alebo i formou tank-mix aplikácií.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Na základe posúdenia ekotoxikologických dát je riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre populácie dážďovky prijateľné. V pokusoch založených a hodnotených podľa príslušných metodík nebol pozorovaný negatívny vplyv na iné užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

3/5

ICZ/2014/2680/ha

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 9.9.2014

Oplachovú vodu z pomocnej nádoby použite na prípravu postrekovej kvapaliny a vlejte ju do nádrže postrekovača. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri príprave postrekovej kvapaliny a jej aplikácii používajte ochranné rukavice, ochranný odev, ochrannú obuv, ochranu hlavy - kukla + celotvárová maska + respirátor FFP2SL. Pri práci s prípravkom používajte ochranné rukavice, ochranný odev (košeľa s dlhým rukávom, dlhé nohavice), ochrannú obuv. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vypláchnite ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a o tel. čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave +421 (2) 54 77 41 66. Na tomto čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

4/5

ICZ/2014/2680/ha

Etiketa schválená: 9.9.2014

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

5/5

ICZ/2014/2680/ha