Etiketa schválená: 5.12.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AMISTAR

Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu pšenice, jačmeňa, cukrovej repy a slnečnice proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

Azoxystrobin, 250 g.l-1 t.j. methyl-(E)-2-/2(6-12-cyanophen-oxy)pyrimidin -4-yloxy/-phenyl)-3- methoxyacrylat

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: azoxystrobin CAS No.: 131860-33-8, fatty alcohol ethoxylate CAS No.: 68439-49-6

Klasifikácia a označenie:

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite a nefajčite.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý. V2 Prípravok je škodlivý pre populácie dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncetrácie je pre včely prijateľné.

SPa1 S cieľom zníženia rizika vzniku rezistentných populácii húb používajte tento produkt a tiež iné produkty na báze strobilurínov maximálne 2x za vegetáciu.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE !

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD ! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU !

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Etiketa schválená: 5.12.2014

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

AMISTAR je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok AMISTAR proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie.

Prípravok na báze tejto účinnej látky - AMISTAR - sa vyznačuje širokým spektrom účinku. Pôsobí proti všetkým významným chorobám obilnín: na pšenici proti septorióze plevovej (Septoria nodorum), septorióze pšenicovej (Septoria tritici), hrdzi pšenicovej (Puccinia recondita) hrdzi plevovej (Puccinia striiformis) a múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), na jačmeni proti hnedej

škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres), múčnatke trávovej (Erysiphe graminis) a hrdzi jačmennej (Puccinia hordei). Účinkuje aj proti hubovým chorobám cukrovej repy (cerkosporióza a múčnatka) a slnečnice (biela hniloba).

Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým účinkom. To umožňuje - v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku - zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov. Azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.).

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 5.12.2014

AMISTAR sa používa pred alebo na začiatku výskytu choroby. V obilninách je možné prípravok aplikovať 1 x za sezónu.

1.Skorší termín aplikácie: Skoré ošetrenie porastov obilnín sa odporúča vykonať na začiatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku - vo vývojovej fáze 39 - 49 podľa BBCH (pšenica), resp. 30 - 39 podľa BBCH (jačmeň).

2.Neskorší termín aplikácie: Z dôvodu využitia špecifických vlastností AMISTAR-u a k zabezpečeniu maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa odporúča - s cieľom ochrany vlajkového listu a klasu – aplikácia vo fáze 51/55 - 59 podľa BBCH (pšenica), resp. 49/51 podľa BBCH (jačmeň).

Cukrová repa

V cukrovej repe sa AMISTAR používa preventívne, najneskôr však pri zistení prvých príznakov chorôb, obyčajne od fázy BBCH 43 (skoro úplné zapojenie porastu – nad 12 listov na rastlinu) až do fázy BBCH 49 (6-8 týždňov po zapojení porastu). Pri trvajúcom silnom infekčnom tlaku odporúčame postrek opakovať. Maximálny počet ošetrení: dva, za sebou idúce postreky.

Slnečnica

Slnečnica – proti chorobám stonky ošetrujte v rastovej fáze 14-16 listov slnečnice (BBCH 24-26), proti chorobám úboru ošetrujte v rastovej fáze začiatok kvitnutia (BBCH 60). Maximálny počet ošetrení: 2x.

Menej významné použitie prípravku povolené podľa § 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom znení:

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Brokolica, kapusta, kel

Platí pre pestovanie v poľných podmienkach. Aplikujte na začiatku výskytu príznakov napadnutia, najneskoršie 28 dní pred zberom. Aplikujte maximálne 1 – 2x počas vegetácie v intervaloch medzi

Etiketa schválená: 5.12.2014

aplikáciami 8 – 12 dní (brokolica 12 dní). Odporúčaná dávka vody: 200 – 300 l/ha, podľa typu postrekovača. Do postrekovej kvapaliny je vhodné pridať zmáčadlo.

Cibuľa

Platí pre pestovanie v poľných podmienkach. Aplikujte na začiatku výskytu príznakov napadnutia, najneskoršie 30 dní pred zberom. Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie v intervaloch medzi aplikáciami 14 dní. Odporúčaná dávka vody: 300 l/ha.

Chmeľ

Aplikácia prípravku proti plesni chmeľovej je vhodná pre 2. a 3. ošetrenie a to do štádia začiatku tvorby hlávok, najneskoršie 28 dní pred zberom Dávku prípravku použite podľa rastovej fázy: do rastovej fázy BBCH 37 je dávka prípravku 0,75 l/ha, do rastovej fázy BBCH 55 aplikujte prípravok v dávke 1,0 l/ha a od rastovej fázy vyššej ako BBCH 55 je dávka prípravku 1,6 l/ha. Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie v intervaloch medzi aplikáciami 14 dní. Odporúčaná dávka vody: 1000 - 2000 l/ha.

Zemiak

Platí pre konzumné aj sadbové zemiaky. Maximálna aplikačná dávka prípravku na zemiaky je 1 x 3 l/ha t.j. maximálne 750 g/ha účinnej látky azoxystrobin.

Proti vločkovitosti zemiakov spôsobenej koreňomorkou zemiakovou (Rhizoctonia solani)

a koletotrichovému vädnutiu zemiakov (Colletotrichum spp.) aplikujte prípravok do riadkov pred výsadbou tak, aby roztok prípravku bol aplikovaný na pôdu a nezasiahol priamo vysadzované hľuzy. Aplikujte maximálne 1x počas vegetácie. Prípravok neučínkuje pri aplikácií na pôdu s vysokým obsahom organickej hmoty. Odporúčaná dávka vody: 50 - 150 l/ha.

Opatrenia na zmiernenie rizika pri aplikácií prípravku v zemiakoch:

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžka 10 m.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty nie sú známe. Použitie prípravku AMISTAR nemá negatívny vplyv a ani obmedzenia pre následné plodiny. Niektoré odrody jabloní sú citlivé na prípravok AMISTAR. AMISTAR by preto nemal byť použitý v dobe, keď hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej zmesi na jablone rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy. Postrekovač, ktorý bol použitý na aplikáciu AMISTAR-u, by nemal byť použitý na ošetrenie jabloní.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Azoxystrobin patrí podľa FRAC do skupiny 11 - "Qol" fungicídy. Mechanizmus účinku "Qol" fungicídov je spojený s komplexom "cytochrom bc1". Tieto účinné látky sú predmetom monitoringu organizovaného FRAC. Napriek tomu, že účinok týchto prípravkov v Európe je pri dodržiavaní zásad FRAC dobrý, odporúča sa aplikovať Qol len v zmesiach, dávkovania a intervaly medzi aplikáciami len na základe odporúčania výrobcov, Qol aplikovať v alternácií s inými prípravkami s účinnými látkami z iných cross-rezistentných skupín, Qol aplikovať v obilninách

Etiketa schválená: 5.12.2014

maximálne 2x za sezónu, Qol aplikovať preventívne alebo čo najskôr po vzniku podmienok infekcie!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Optimálna dávka vody je 200-400 l.ha-1. Prípravok pred použitím ešte v obale dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do 3/4 vodou a doplňte na požadovaný objem. Čerpadlo je potrebné ponechať zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii. Nepripravujte väčšie množstvo postrekovej tekutiny ako to, ktoré bezprostredne po príprave použijete. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu - nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, zabezpečte aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do okolia - najmä aby neprenikla do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecne: Majte pri sebe obal prípravku, jeho etiketu alebo bezpečnostnú kartu pri volaní na núdzové číslo Syngenty, do Národného toxikologického informačného centra alebo lekára, alebo ak idete na ošetrenie.

Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné alebo došlo k jeho zástave, poskytnite umelé dýchanie. Udržiavajte pacienta v teplé a kľude. Okamžite zavolajte lekárovi alebo do Národného toxikologického informačného Centra.

Po zasiahnutí pokožky: Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Okamžite zasiahnuté miesta oplachujte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie kože pretrváva, zavolajte doktora. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím operte.

Po zasiahnutí očí: Okamžite oplachujte s veľkým množstvom vody, taktiež pod očnými viečkami, aspoň po dobu 15 minút. Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžitá lekárska starostlivosť je nevyhnutná.

Po požití: Ak bol prípravok prehltnutý, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte lekárovi obal od prípravku alebo etiketu.

Nevyvolávajte zvracanie.

Informácie pre lekára: Špecifická protilátka nie je známa. Používajte symptomatickú liečbu.

Etiketa schválená: 5.12.2014

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote od +5°C až do +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad

v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.