Etiketa schválena: 22.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AMISTARXTRA

Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, repky ozimnej, repky jarnej, slnečnice a repy cukrovej proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

200 g.l-1 azoxystrobin,

t.j. methyl-(E)-2-/2(6-12-cyanophen-oxy)pyrimidin -4-yloxy/-phenyl)-3-methoxyacrylat

80 g.l-1 cyproconazole, t.j.alpha-(-4-chlorophenyl)-alpha/1-cyclopropelethyl)-1H-1,2,4- Triazole-1-Ethanol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: azoxystrobin CAS No.: 131860-33-8, alcohol C16- C18, etoxylát CAS No.: 68439-49-6, cyproconazole CAS No.: 94361-06-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

AMISTAR je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

Etiketa schválena: 22.12.2015

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Amistar Xtra obsahuje dve účinné látky. Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B- methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby bol aplikovaný pred alebo na začiatku infekcie. Okrem toho azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.).

Účinná látka cyproconazole patrí do skupiny triazolov a pôsobí na hubové choroby vo vnútri rastlín v počiatočných štádiách formovania haustórií. Zastavuje rast húb ovplyvňujúc biosyntézu sterolov v bunkových membránach. Hoci biologický účinok cyproconazolu umožňuje preventívnu, kuratívnu a eradikatívnu ochranu rastlín, optimálny účinok sa dosiahne aplikáciou v počiatočných štádiách rozvoja chorôb.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Obilniny

Dávka vody: 200- 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 2x.

Amistar Xtra používajte pred alebo na začiatku výskytu choroby. V prípade silného infekčného tlaku alebo pretrvávania podmienok pre šírenie choroby je možné ošetrenie zopakovať. Interval medzi aplikáciami je min. 21 dní. Dve ošetrenia sú dostatočné pre ochranu plodiny počas celej vegetačnej doby. Obilniny možno ošetrovať v širokom aplikačnom okne od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69) u pšenice ozimnej, resp. od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) do rastovej fázy koniec klasenia (BBCH 59) u jačmeňa jarného.

A. Skorší termín aplikácie v obilninách

Skoré ošetrenie porastov obilnín vykonajte na začiatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku - od rastovej fázy vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39) až do

Etiketa schválena: 22.12.2015

konca rastovej fázy viditeľných prvých ostí (BBCH 49) (pšenica ozimná), resp. od rastovej fázy 1. kolienka (BBCH 31) do rastovej fázy vyvinutého vlajkového listu (BBCH 39) (jačmeň jarný).

B. Neskorší termín aplikácie v obilninách

Z dôvodu využitia špecifických predností AMISTAR-u XTRA a pre zabezpečenie maximálnej úrody a jej optimálnej kvality sa druhá aplikácia odporúča - s cieľom ochrany vlajkového listu a klasu - od rastovej fázy začiatku klasenia (špička klasu vyrastá z pošvy, 1. klások už viditeľný) (BBCH 51) do rastovej fázy konca klasenia, kedy je už klas celkom vyrastený (BBCH 59) (pšenica), resp. od rastovej fázy viditeľných prvých ostí (BBCH 49) do rastovej fázy začiatku klasenia (špička klasu vyrastá z pošvy, 1. klások už viditeľný) (BBCH 51) (jačmeň).

2. Repka ozimná, repka jarná

Aplikujte maximálne 1x v štádiu kvitnutia – od rastovej fázy otvoreného prvého kvetu (BBCH 60) až po rastovú fázu koniec kvitnutia (BBCH 69).

3. Slnečnica

Prípravok aplikujte max. 2x počas vegetácie, od rastového štádia 8 a viac listov vytvorených (BBCH 18) až do rastového štádia, kedy je 1. predĺžené internódium viditeľné (BBCH 31) a/alebo neskôr v rastovom štádiu vývoja súkvetia, kedy sa úbor oddeľuje od mladých listov (BBCH 53) až po viditeľný náznak kvetov (úbor stále uzatvorený) (BBCH 59). Interval medzi aplikáciami je min. 21 dní.

4. Cukrová repa

Prípravok aplikujte max. 1x, preventívne alebo pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do konca augusta.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok Amistar Xtra obsahuje dve účinné látky: azoxystrobin a cyproconazole. Azoxystrobin patrí podľa FRAC do skupiny C3 (Qol fungicídy) a cyproconazole patrí podľa FRAC do skupiny G1 (DMI fungicídy). Na zníženie rizika vzniku rezistencie dodržujte aplikačné dávky prípravku, termíny aplikácie, maximálny počet aplikácíí počas vegetačného obdobia, prípravok aplikujte preventívne resp. čo najskôr po vzniku podmienok infekcie a striedajte prípravky s rôznym mechanizmom a spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok AMISTAR XTRA aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na kvantitu a kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

AMISTAR XTRA môže poškodiť niektoré odrody jabloní (úlet postrekovej zmesi).

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Zabránte úletu postrekovej kvapaliny!

VPLV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas skúšania nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,

Etiketa schválena: 22.12.2015

ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

Bezpečnostné opatrenia.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri príprave postreku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu - nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, zabezpečte, aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do okolia - najmä aby neprenikla do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

Prvá pomoc.

Všeobecné odporučenia:

Po vdýchnutí:

Po zasiahnutí pokožky:

Po zasiahnutí očí:

Po požití:

Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a kľude. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu.

Nevyvolávajte zvracanie.

Pokyny pre ošetrujúceho Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov. lekára: Použite symptomatickú terapiu.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečia volajte:

Etiketa schválena: 22.12.2015

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.