Etiketa schválená: 27.11.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AMISTAR® OPTI

Širokospektrálny dvojzložkový fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu so systémovým aj kontaktným účinkom určený na ochranu pšenice ozimnej proti múčnatke trávovej, septoriózam pšenice a hrdziam.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

Azoxystrobin

80 g/l

t.j.

methyl-(E)-2-/2(6-12-cyanophen-

 

(6,6 % w/w)

oxy)pyrimidin

-4-yloxy/-phenyl)-3-

 

 

methoxyacrylat

 

Chlorothalonil

400 g/l

t.j. 2,4,5,6-tetrachloroisophthalonitrile

 

(6,6 % w/w)

 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: azoxystrobin CAS No.: 131860-33-8, fatty alcohol ethoxylate CAS No.: 68439-49-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Výstražný piktogram

GHS08

GHS07

GHS09

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívate kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite a nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P281

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

ICZ/2013/1740/sc

ICZ/2015/3857/pu

1/6

Etiketa schválená: 27.11.2015

P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

P403 + P233

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne

 

uzavretú.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou..

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3

Riziko pre včely a iné necieľové článkonožce je prijateľné pri dodržaní

 

predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi a Chrysoperlacarnea s prijateľným rizikom.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné

 

zariadenie

v blízkosti povrchových

vôd. Zabrániť kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov

z poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek ciest.)

 

SPe1

Z dôvodu ochrany podzemných vôd nepoužívajte tento prípravok alebo

 

iný prípravok obsahujúci účinnú látku chlorothalonil v dávke max. 1 x

 

1000/ha za sezónu viac ako 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.

Spe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne

 

10 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

 

PHO4

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma

 

zdrojov podzemných a povrchových vôd (pokiaľ nie je toto pásmo

 

rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2.

 

ochrannom

pásme.) Prípravky sa nesmú aplikovať v blízkosti miest

zásobovaných vodou zo studní (posudzuje miestne príslušný orgán štátnej správy).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ZÁKAZ VYPÚŠŤANIA PRÍPRAVKU A ZVYŠKOV POSTREKOVEJ KVAPALINY DO KANALIZÁCIE!

ICZ/2013/1740/sc

ICZ/2015/3857/pu

2/6

Etiketa schválená: 27.11.2015

PRI POUŽÍVANÍ PRÍPRAVKU DODRŽIAVAJTE PODMIENKY SPRÁVNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXE.

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-02-1150

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

1 l PET fľaša, 5 l HDPE kanister

AMISTAR je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny ß-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty, QoI fungicídy). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Pre využitie preventívneho účinku je vhodná aplikácia pred alebo na začiatku infekcie.

Účinná látka chlorothalonil je kontaktný fungicíd a patrí do chemickej skupiny ftalimidov. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že v súčinnosti s mnohými enzýmami zastavuje proces klíčenia spór.

Vyznačuje sa vysokou odolnosťou k dažďovým zrážkam (už 15 min. po ošetrení), nie je fytotoxický. Patrí medzi účinné látky, ktoré sú odporúčané v systémoch tzv. antirezistentnej stratégie.

Prípravok na báze týchto účinných látok - AMISTAR OPTI - sa vyznačuje širokým spektrom účinku. Pôsobí proti všetkým významným chorobám pšenice ozimnej: proti septorióze plevovej (Septoria nodorum), septorióze pšenice (Septoria tritici), hrdzi pšeničnej (Puccinia persistens var. triticina), hrdzi plevovej (Puccinia striiformis f. sp. tritici) a múčnatke trávovej (Blumeria graminis).

Azoxystrobin vyniká aj tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen vyššia úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.).

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

múčnatka trávová,

 

 

 

pšenica ozimná

septoriózy pšenice,

2,5 l

35 dní

1× za 3 roky

 

hrdze

 

 

 

ICZ/2013/1740/sc

 

 

 

 

ICZ/2015/3857/pu

 

 

 

 

3/6

Etiketa schválená: 27.11.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácií: 1 × za 3 roky na tom istom pozemku.

AMISTAR OPTI sa používa pred alebo na začiatku výskytu choroby. Prípravok aplikujte od rastovej fázy začiatku odnožovania, do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 20 – 69). Odporúčanie: Akákoľvek kombinácia s insekticídmi (TM) sa neodporúča.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI AVŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty nie sú známe. Použitie prípravku AMISTAR OPTI nemá negatívny vplyv a ani obmedzenia pre následné plodiny. Niektoré odrody jabloní sú však citlivé na účinnú látku azoxystrobin. AMISTAR OPTI by preto nemal byť použitý v prípade, keď hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej zmesi na jablone rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy obilnín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

AMISTAR OPTI obsahuje dve fungicídne účinné látky azoxystrobin a chlorothalonil

s rozdielnym mechanizmom účinku. Účinná látka azoxystrobin patrí podľa klasifikácie FRAC do skupiny 11 (QoI-fungicídy) a účinná látka chlorothalonil do skupiny M5 (chloronitrilov).

Kombinácia účinnej látky azoxystrobin s chlorothalonilom je účinným anti-rezistentným opatrením v oblastiach so zvýšeným rizikom rezistencie septoriózy pšenice proti QoI fungicídom.

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento ani iný prípravok, ktorý obsahuje kombináciu účinnej látky typu QoI a inej účinnej látky, viac ako 2x počas vegetačnej sezóny.

VPLYV NA ÚRODU

Ak je prípravok AMISTAR OPTI aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Použitie prípravku AMISTAR OPTI nemá negatívny vplyv a ani obmedzenia pre následné plodiny. Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny, zvlášť jablone, na ktoré môže účinná látka azoxystrobin pôsobiť fytotoxicky!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas skúšania nebol zaznamenaný žiadny negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ICZ/2013/1740/sc

ICZ/2015/3857/pu

4/6

Etiketa schválená: 27.11.2015

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Čerpadlo je potrebné ponechať zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, gumová zástera z pogumovaného textilu, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumová obuv.

Pri aplikácii: ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami,

ochranný

štít na tvár,

resp. ochranné okuliare,

respirátor na ochranu dýchacích

orgánov

a gumová obuv.

 

 

 

Pracovníci

vstupujúci

na ošetrené plochy musia

použiť rukavice a ochranný odev

(košeľa

s dlhým rukávom, dlhé nohavice).

Poškodené ochranné pracovné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť. Opätovný vstup na ošetrený pozemok je možný až po zaschnutí prípravku.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu - nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, zabezpečte aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do okolia - najmä aby neprenikla do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu. Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC.

Všeobecné odporučenia: Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a kľude. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí: Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody

ICZ/2013/1740/sc

ICZ/2015/3857/pu

5/6

 

Etiketa schválená: 27.11.2015

 

po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď

 

vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití:

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie

 

a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu.

 

Nevyvolávajte zvracanie

Pokyny pre ošetrujúceho

Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov.

lekára:

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS +421 905 585 938, alebo Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 55 4093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t. j. technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2013/1740/sc

ICZ/2015/3857/pu

6/6