Etiketa schválená: 9.12.2013

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych užívateľov

ALTIMA 500 SC

Postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakov.

ÚČINNÁ LÁTKA:

500 g.l-1 Fluazinam, t.j. 3-chlóro-N-(3-chlóro-5-trifluórometyl-2-pyridyl)-alfa,alfa,alfa- trifluóro-2,6-dinitro-P-toluidine

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: fluazinam CAS No.: 79622-59-6

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Dráždivý Nebezpečný pre životné prostredie

Xi

N

UPOZORNENIE ! R36 Dráždi oči.

R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

R50/53 Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S13 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

S35 Tento materiál a jeho obal musia byť zlikvidované bezpečným spôsobom. S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

S46 V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S57 Použite vhodný obal, aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia.

S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

ICZ/2013/1786/kn

1

Etiketa schválená: 9.12.2013

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV. NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD!

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK POUŽÍVAJTE PODĽA NÁVODU!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park – De Kleetlaan 12B, B – 1831 Diegem, Belgicko

Držiteľ autorizácie:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park – De Kleetlaan 12B, B – 1831 Diegem, Belgicko

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP:

05-02-0702

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

ALTIMA je obchodná známka spoločnosti ISK

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ALTIMA 500 SC je kontaktný fungicíd s preventívnou účinnosťou. Na liste vytvára ochranný fungicídny film, ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Formulácia prípravku je vybavená veľmi účinným zmáčadlom, ktoré zabezpečuje vysokú odolnosť prípravku voči dažďovým zrážkam už 15 minút po aplikácii. Prípravok ALTIMA 500 SC poskytuje najvyšší stupeň ochrany hľúz pred infekciou plesňou, pretože má antisporulačný účinok – bráni tvorbe zoospór a zároveň na povrchu pôdy vytvára film, ktorý bráni prieniku zoospór k hľuzám.

Fluzinam je viacmiestný inhíbitor. Ruší proces tvorby energie hlavne v hubách triedy Oomycetes.

Chemická skupina: phenyl-pyridinamine

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

zemiak

pleseň zemiaková

0,3-0,4 l

7

preventívne v 7-10

 

 

 

 

dňových intervaloch

ICZ/2013/1786/kn

2

Etiketa schválená: 9.12.2013

Nižšia dávka sa používa v skorších rastových fázach pred zapojením porastu. Vyššia dávka pri dosiahnutí maximálnej hustoty porastu a pri infekčnom tlaku plesne zemiakovej - hlavne koncom vegetačnej doby pre zabezpečenie ochrany hľúz pred napadnutím plesňou zemiakovou.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok ALTIMA 500 SC je možné použiť kedykoľvek, optimálne 2-3 krát, maximálne však 8 krát v priebehu vegetácie. Jednotlivé ošetrenia nasledujú v intervale 10-14 dní. V prípade silného infekčného tlaku je potrebné interval skrátiť na 7-10 dní.

Pokiaľ prípravok ALTIMA 500 SC použijete v prvej polovici vegetácie, je potrebné prvé ošetrenie vykonať pred nástupom infekcie plesne zemiakovej – preventívne – krátko pred uzatvorením riadkov. Na začiatku sledu ošetrení je možné prípravok ALTIMA 500 SC použiť v dávke 0,3 l/ha.

Po ukončení rastu vňate odporúčame aplikovať prípravok ALTIMA 500 SC v dávke 0,4 l/ha. Vzhľadom na účinok prípravku ALTIMA 500 SC proti plesni na hľuzách je výhodné jeho použitie v druhej polovici sezóny a pre záverečné ošetrenia. Dokonale sa tým využije antisporulačný účinok prípravku a schopnosť dlhodobej ochrany proti infekcii na hľuzách počas skladovania zemiakov.

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENICIE

Mechanizmus účinku na viacerých miestach zabraňuje rozvoju populácie Phytophtora infestans. Účinná látka fluazinam je podľa FRAC zaradená do skupiny C5, u ktorej je nízke riziko vzniku rezistencie. Prípravok ALTIMA 500 SC je preto vhodné použiť v programe antirezistentnej stratégie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanovať 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a opláchnuť vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere po vetre od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim

ICZ/2013/1786/kn

3

PRVÁ POMOC Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:
Po vdýchnutí:
Po požití:

Etiketa schválená: 9.12.2013

práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín- najmä oxidu dusíka, oxidu uhoľnatého a chlórovaných zlúčenín!

Ak podráždenie pretrváva, konzultujte to s lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom. Okamžite oplachujte s veľkým množstvom vody. Neaplikujte neutralizačné činidlá.

Ak podráždenie pretrváva, konzultujte to s lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom. Okamžite oplachujte s veľkým množstvom vody. Môžete použiť mydlo. Kontaminovaný odev vyzlečte pred ďalším použitím operte.

Ak sa vyskytnú problémy s dýchaním, konzultujte to s lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom. Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné alebo došlo k jeho zástave, poskytnite umelé dýchanie.

Ak sa necítite dobre, konzultujte to s lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom. Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte vodu. Nevyvolávajte zvracanie.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom

Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečia volajte: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538, fax: +44

1484 433 197.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5oC až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liečiv, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2013/1786/kn

4