Etiketa schválená: 4.8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ALIETTE 80 WG

Postrekový prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ochranu chmeľu, jahôd, uhoriek, tekvicovej zeleniny a semien buka proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ethoxylated-propoxylate fatty alcohol, CAS No.: 68154-97-2; lignosulfonic acid sodium, sulfomethylated, CAS No.: 68512-34-5; sodium hydroxide, CAS No: 1310-73-2

Označenie prípravku:

GHS07

POZOR

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Etiketa schválená: 4.8.2015

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie! PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Aliette® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BAYER CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ALIETTE 80 WG je systémovo pôsobiaci prípravok zo skupiny ethyl-fosfonátov. Ovplyvňuje metabolizmus aminokyselín a skladbu bielkovín. Je veľmi rýchle príjímaný nadzemnými časťami aj koreňmi rastlín. V rastlinách sa pohybuje akropetálne aj bazipetálne. Optimálne pôsobí pri preventívnom použití v dobe aktívneho rastu rastlín a chráni aj ich novo narastajúce časti medzi jednotlivými aplikáciami.

Prípravok priamo pôsobí proti rozvoju patogéna inhibíciou klíčenia sporangii a prenikaniu infekcie do rastlinných pletív. Súčasne blokuje rozvoj mycélia a obmedzuje sporuláciu. Tiež nepriamo zvyšuje obranyschopnosť rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 4.8.2015

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Chmeľ: pri ochrane proti primárnym infekciám plesni chmeľu používajte prípravok formou pásového postreku v 0,3 % koncentrácii. Odporúčané množstvo aplikačného roztoku je 300 ml/rastlina. Prvýkrát aplikujte v dobe, kedy je vyvinuté dostatočné množstvo listovej plochy pre príjem prípravku. Druhýkrát po splnení infekčných podmienok o asi 14 dní neskôr.

Pri ochrane proti sekundárnym infekciám používajte prípravok najmä na 1. alebo 2. ošetrenie pred kvitnutím. 3. ošetrenie vykonajte podľa potreby. Pri voľbe množstva aplikačného roztoku zohľadnite rozdielnu hustotu olistenia jednotlivých odrôd a celkovú veľkosť porastu. Odporúčané množstvo vody je 800-2 000 l/ha. Prípravok aplikujte preventívne, v závislosti na podmienkach, resp. podľa signalizácie, obvykle v intervale 14 dní.

Jahoda: aplikácia sa vykonáva máčaním rastlín. Pri máčaní sadbu máčajte po dobu 20 minút (korene a srdiečka rastlín) tesne pred výsadbou. Sadenice máčajte jednotlivo, nie cele zväzky. Ak nasleduje suché počasie, je nutné porast niekoľkokrát ľahko zavlažiť. Frigo sadenice môžu byť máčaním poškodené.

Uhorky a tekvicová zelenina: prípravok aplikujte zásadne preventívne, vždy pred výskytom plesni uhorkovej v poraste. Odporúčaný interval medzi aplikáciami je 10 dní. Množstvo vody prispôsobte olisteniu porastu, odporúčame použiť 1000 l/ha porastu.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200- 2000 l/ha

Jabloň, hruška: prípravok aplikujte preventívne, v čase ohrozenia jadrovín infekciou spály jadrovín- Erwinia amylovora (od začiatku kvitnutia), v 10-14 dňových intervaloch medzi aplikáciami, max. 3 x

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

NÁSLEDNÉ PLODINY

Etiketa schválená: 4.8.2015

Prípravok ALIETTE 80 WG na báze účinnej látky fosetyl-Al je v prípade použitia odporúčaných dávok pre následné plodiny bezpečný.

NÁHRADNÉ PLODINY

V prípade použitia odporúčaných dávok nebol zaznamenaný negatívny vplyv prípravku na náhradné plodiny.

SUSEDNÉ PLODINY

Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii postrekom zasiahnuté!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok ALIETTE 80 WG nepredstavuje žiadne významné riziko pre životné prostredie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok používajte výhradne preventívne. Jednozložkové prípravky obsahujúce fosetyl nepoužívajte v bloku viac ako dvoch po sebe nasledujúcich aplikácií a vždy ich striedajte s prípravkom s odlišným mechanizmom účinku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku vysypte na hladinu vody v postrekovači, nechajte rozmočiť a potom dôkladne rozmiešajte. Pripravujte len také množstvo postreku, ktoré bezprostredne spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

UPOZORNENIE

Prípravok ALIETTE 80 WG nemožno miešať s prípravkami na báze dicofolu, medi, ani s listovými hnojivami obsahujúcimi N.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku použite zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

PRVÁ POMOC Po nadýchaní: Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 4.8.2015

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Opustite zamorený priestor, ponechajte v kľude, zabezpečte lekársku pomoc. Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Pacienta ponechajte v kľude a zaistite lekársku pomoc.

Okamžite vyplachujte oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto omývajte vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom, vlhkosťou a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.