Etiketa schválená: 26.6.2014

 

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

 

 

ALBUKOL

Postrekový

fungicídny

prípravok

vo forme vodnej emulzie typu olej:voda proti chorobám

listov a klasov v porastoch

pšenice ozimnej, raže, jačmeňa jarného, ovsa a proti chorobám repky

olejnej.

 

 

 

Účinná látka:

 

 

tebuconazole,

250 g.l-1; 26,02 % w/w

t.j. - terc.butyl - (4-chlórfenyletyl) -1 H -1,2,4 -

 

 

 

triazolyl-etanol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

N,N-dimetylamid mastných kyselín CAS No.: neuvedené, tebuconazole CAS No.:107534-96-3

Označenie prípravku:

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor !

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361d

Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+ PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP 1

Neznečisťujte vodu

prípravkom alebo jeho

obalom.

(Nečistite

aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

 

 

SPe 2

Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte prípravok na pozemku s ≥3º

 

svahovitosťou vo vzdialenosti od povrchových vôd <30 m pri použití do repky.

 

SPe 3

Z dôvodu ochrany

vodných organizmov

udržiavajte

medzi

ošetrovanou

plochou

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

ICZ/2015/3239/mt

1 / 6

ICZ/2015/3319/mt

 

 

Etiketa schválená: 26.6.2014

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri dodržaní

 

predpísanej dávky alebo koncentrácie.

PHO1

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov

 

podzemných vôd a povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné

 

pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo).

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme vodných zdrojov! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd! Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

ZÁKAZ SKRMOVANIA OŠETRENÝCH RASTLÍN HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI A RYBAMI - DODRŽTE OCHRANNÚ DOBU!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Irvita N.V. , Pos Cabai Office Park, Unit 13,

 

P.O.Box 403 Curaçao, Holandské Antily, člen skupiny

 

ADAMA

Držiteľ autorizácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo výrobnej šarže:

Balenie:

Doba použiteľnosti:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o. Nádražná 28, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, člen skupiny ADAMA

15-11-1605

uvedené na obale uvedené na obale

1 l COEX fľaša,

5 l, 10 l COEX kanister

2 roky od dátumu výroby

ALBUKOL® je registrovaná značka spoločnosti ADAMA Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ALBUKOL je systémový fungicídny prípravok s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patriaca do chemickej skupiny azolov je absorbovaná do vegetatívnych častí rastlín a transportovaná prevažne akropetálne (t.j. v smere od bázy k vrcholu),

ICZ/2015/3239/mt

2 / 6

ICZ/2015/3319/mt

 

Etiketa schválená: 26.6.2014

inhibuje biosyntézu ergosterolov v štyroch polohách metabolizmu, čo významne znižuje riziko vytvárania rezistencie patogénov.

Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v mnohých plodinách, ako napr. proti chorobám listov a klasov na obilninách a trávach: múčnatka trávová (Erysiphe graminis), septoriózy pšenice

(Septoria spp), hrdze (Puccinia spp), fuzariózy (Fusarium spp) a hnedá škvrnitosť (Pyrenophora teres).

ALBUKOL účinkuje proti dôležitým chorobám repky: čerň repková (Alternaria brassicae), biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), fómová hniloba (Phoma lingam), pleseň sivá (Botrytis cinerea).

Prípravok preukazuje morforegulačný účinok: inhibuje rast, podporuje lepšie prezimovanie a redukuje poliehanie repky olejnej.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

múčnatka trávová, hrdze,

0,75

 

 

AT

-

 

 

 

 

 

septoriózy pšenice

 

– 1 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

fuzariózy

 

1 L

 

AT

-

 

 

raž

 

múčnatka trávová, hrdze,

 

1 L

 

AT

-

 

 

 

 

 

septoriózy pšenice, fuzariózy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

múčnatka trávová, hrdza jačmenná

0,75

 

 

AT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

– 1 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

hnedá škvrnitosť jačmeňa

 

1 L

 

AT

-

 

 

ovos

 

múčnatka trávová, hrdza jačmenná,

 

1 L

 

AT

-

 

 

 

 

 

hnedá škvrnitosť jačmeňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka jarná,

 

biela hniloba, čerň repková, fómová

 

 

 

 

 

 

 

Na jeseň

 

repka ozimná

 

hniloba, pleseň sivá

 

1 L

56

 

 

max. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ošetrenie

 

repka jarná,

 

morforegulačný účinok

 

 

 

 

 

 

 

Na jeseň

 

repka ozimná

 

 

 

 

1 L

56

 

 

max. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ošetrenie

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Obilniny

Dávka vody: 200-400 l.ha -1.

Maximálny počet ošetrení: 2x za vegetáciu.

Maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l.ha-1 t.j. maximálne 500 g.ha-1 tebconazole.

Ozimné obilniny: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l.ha-1 t.j. maximálne 2 x 250 g.ha-1 tebconazole maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve maximálne 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebuconazole za vegetáciu, každoročná aplikácia.

Interval medzi aplikáciami: min 14 dní.

Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny.

Obilniny ošetrujte od začiatku predlžovacieho rastu (BBCH 30) do konca kvitnutia (BBCH 69).

Repka

Dávka vody: 100 – 400 l/ha.

Maximálny počet ošetrení za vegetáciu je 2 x pre jarné ošetrenie, maximálne 1 x pre jesenné ošetrenie za nasledovných podmienok:

Jarné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 2 l.ha-1 t.j. maximálne 2 x 250 g.ha-1 tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky. Pri aplikácii prípravku v množstve

ICZ/2015/3239/mt

3 / 6

ICZ/2015/3319/mt

 

Etiketa schválená: 26.6.2014

maximálne 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebuconazole za vegetáciu, povolená každoročná aplikácia.

Jesenné ošetrenie: maximálne množstvo prípravku použité za vegetáciu je 1 l.ha-1 t.j. maximálne 1 x 250 g.ha-1 tebconazole s obmedzením maximálne 1 x za 2 roky.

Interval medzi aplikáciami: min 14 dní.

Repku proti bielej hnilobe, černi repkovej, fómovej hnilobe a plesni sivej ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 2 - 8 listov (BBCH 12 -18) dávkou 1 l.ha-1. Toto ošetrenie posilňuje aj tvorbu koreňov, zabráni predčasnému predlžovaciemu rastu a má pozitívny vplyv na prezimovanie porastov. Na jeseň vykonajte max. 1 aplikáciu. Na jar prípravok aplikujte v dávke 1 l.ha-1 od začiatku predlžovacieho rastu (BBCH 30) do konca kvitnutia (BBCH 69). Ošetrenie vo fáze predlžovacieho rastu spôsobuje tiež skrátenie stoniek a tým aj menšie riziko poliehania porastov. Ošetrenie v čase kvitnutia má pozitívny vplyv na pevnosť šešúľ (zabráni ich napadnutiu) a zaistí ich rovnomerné dozrievanie.

Prípravok ALBUKOL má v dávke 1 l rovnako významný morforegulačný účinok. V rastovej fáze

BBCH 12 – 18 posilňuje tvorbu koreňov, inhibuje rast a podporuje prezimovanie repky, v rastovej fáze BBCH 30 - 39 spôsobuje skracovanie stoniek čím redukuje poliehanie a v rastovej fáze BBCH 60 – 69 pozitívne ovplyvňuje pevnosť šešúľ a ich rovnomerné dozrievanie.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Aplikácia prípravku ALBUKOL pri použití cieľovej dávky nemá negatívny účinok výšku úrody, kvalitatívne parametre a technologický proces spracovania ošetrených obilnín a repky.

ALBUKOL je považovaný za selektívny. Prípravok ALBUKOL nemá negatívny vplyv na ošetrené časti rastlín určené na rozmnožovanie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka tebuconazole je organizáciou FRAC klasifikovaná do triedy 3 ako DMI-fungicíd (Inhibítor DeMetylácie). Z dôvodu polygénneho mechanizmu účinku založenom na prinajmenšom štyroch mechanizmoch rezistencie je riziko vzniku rezistencie patogénov na účinnú látku tebuconazole za podmienky dodržania odporúčaní pre použitie - považované za relatívne nízke. Pre predchádzanie rezistencie neaplikujte prípravok ALBUKOL viac ako 2 krát za vegetáciu alebo ho použite v tank-mixe s fungicídmi obsahujúcimi účinné látky s rozdielnym mechanizmom účinku.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Keďže prípravok ALBUKOL je fungicíd bez zaznamenaných prejavov fytotoxicity, nemá herbicídnu aktivitu a nepredstavuje riziko voči následným ani náhradným plodinám.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok ALBUKOL nemá za podmienky dodržania odporúčaní pre použitie negatívny účinok na pôdne mikro a makroorganizmy, včely, iné článkonožce, necieľové rastliny, vtáky a cicavce.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania nádrž doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty a obidva prípravky do nádrže vlievajte oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý

ICZ/2015/3239/mt

4 / 6

ICZ/2015/3319/mt

 

Etiketa schválená: 26.6.2014

má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a trysky vypláchnite čistou vodou, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Postrek robte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného ochranného odevu a dôkladného umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok je horľavinou III. Triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01. S vodou tvorí emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej

hmly, a len v takých

prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do

verejnej kanalizácie a

nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Zdraviu škodlivý - v prípade nehody ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto bezpečnostnej karty. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

Pri

Pri nadýchaní postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch. Pokiaľ po expozícii

nadýchaní:

pretrvávajú ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc. Pokiaľ postihnutý nedýcha,

 

privolajte lekársku pomoc a zabezpečte umelé dýchanie až do jej príchodu!

 

 

Pri styku

Zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom,

s pokožkou:

dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri

 

pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

 

 

Pri zasiahnutí

Pri na silu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po

očí:

dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr

 

odstrániť. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

 

 

Po požití:

Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody.

 

Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov.

 

Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

 

 

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Zmes je dráždivá - dráždi oči. Použitá účinná látka - tebuconazole - je klasifikovaná ako látka toxická pre reprodukciu (vývoj), kategória 3 - Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

ICZ/2015/3239/mt

5 / 6

ICZ/2015/3319/mt

 

Etiketa schválená: 26.6.2014

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej

lekárskej

starostlivosti a

osobitného

ošetrenia

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte

opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka. Pri výplachu žalúdka podajte aktívne uhlie. Pri rozsiahlejšej

expozícii zaistite lekársky dohľad po dobu minimálne 48 h po požití.

 

 

 

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným Toxikologickým

Informačným Centrom v Bratislave,

č. telefónu 02- 54774166.

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLADOVANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých

obaloch,

v

čistých,

suchých,

vetrateľných

a uzamknutých

skladoch, oddelene od

požívatín,

krmív,

hnojív,

liekov,

dezinfekčných

prostriedkov a

obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom

a priamym slnečným žiarením.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri dodržaní

skladovacích podmienok

poskytuje

výrobca

záruku

účinnosti

prípravku

(v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 roky od dátumu výroby.

 

 

 

Zneškodnenie obalov a zvyškov.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti, a tým nepreberá záruku za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

ICZ/2015/3239/mt

6 / 6

ICZ/2015/3319/mt