Etiketa schválená: 2.5.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AKRIS®

Herbicídny postrekový prípravok vo forme suspenznej emulzie, určený na preemergentné a skoré postemergentné ošetrenie kukurice proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám, jednoročným trávam a lipnici ročnej.

ÚČINNÉ LÁTKY:

280 g.l-1 dimethenamid - P tj. (1 RS, A RS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2-metoxy-1- metyletyl) acetamid

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: dimethenamid-P CAS No.: 163516-14-8, terbuthylazin CAS No.: 5915-41-3, propán-1,2-diol CAS No.: 57-55-6, polyetylénglykol CAS No.: 25322-68-3

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

GHS07 GHS09

Výstražné slovo: Pozor!

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – PREVENCIA

Etiketa schválená: 2.5.2014

P301 + P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

„Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.“ „Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.“

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Etiketa schválená: 2.5.2014

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Výrobca:

BASF Corporation, Crop Protection, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA

Akris® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

AKRIS® je selektívny herbicíd pôsobiaci na buriny preemergentne cez pôdu a skoro postemergentne cez list.

Účinná látka dimethenamid-P zo skupiny chlóracetamidov je látka s dlhodobým pôdnym účinkom, ktorá sa vstrebáva do burín primárne cez koleoptily citlivých tráv, hypokotylom a listami klíčiacich dvojklíčnolistových burín a rovnako aj koreňmi burín. Najlepší účinok dosahuje pri aplikácii pred vzídením burín alebo v najskorších fázach ich klíčenia a vzchádzania. Účinok je podporovaný dostatočnou vlhkosťou pôdy.

Terbuthylazine je účinná látka zo skupiny triazínov, ktorá pôsobí hlavne proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových burín a čiastočne tiež proti trávam. Je prijímaný koreňmi a listami burín, následne je rozvádzaný do celej rastliny, kde spôsobuje prerušenie fotosyntézy. Terbuthylazine podporuje účinok účinnej látky dimethenamid-P, vďaka čomu je prípravok účinný aj na buriny v pokročilejšej vývojovej fáze. Účinná látka zostáva v pôde po niekoľko týždňov aktívna a bráni tak vzchádzaniu burín klíčiacich po aplikácii.

Najlepší účinok prípravku nastáva pri aplikácii v skorých fázach vývoja burín (BBCH 10- 12), ktoré sú zlikvidované pred vzídením alebo ihneď po vzídení.

Citlivé buriny pri dávke 3 l.ha-1 – pred (preemergentne) a po vzídení (skoro postemergentne):

Ježatka kuria, hviezdica prostredná, rumančeky, moháre, hluchavka purpurová, lipnica ročná, výmrv repky, mrlíky*, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, horčica roľná, peniažtek roľný, loboda konáristá, ľuľok čierny*, lipkavec obyčajný, žltnice, bažanka ročná, fialka roľná, mlieč zelinný, mlieč drsný, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), pohánkovec ovíjavý (do BBCH 12), proso (BBCH 12).

*znížený účinok u biotypov rezistentných na atrazín.

Prípravok v dávke 3 l.ha-1 pred a po vzídení neničí dostatočne trváce buriny ako je pýr plazivý, pupenec roľný, povoja plotná, pichliač roľný a proso od 2 listov.

Citlivé buriny pri dávke 2 l.ha-1 – pred vzídením (preemergentne):

Ježatka kuria, hviezdica prostredná, mohár zelený, lipnica ročná, mrlíky*, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, peniažtek roľný, ľuľok čierny*, lipkavec obyčajný, žltnice, bažanka ročná, fialka roľná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, rumanček pravý.

*znížený účinok u biotypov rezistentných na atrazín.

Etiketa schválená: 2.5.2014

Prípravok v dávke 2 l.ha-1 pred vzídením neúčinkuje dostatočne na trváce buriny ako je pýr plazivý, pupenec roľný, povoja plotná, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí.

Citlivé buriny pri dávke 2 l.ha-1 – po vzídení (skoro postemergentne):

Hviezdica prostredná, mrlíky (BBCH 12)*, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, peniažtek roľný, ľuľok čierny*, lipkavec obyčajný, žltnice, bažanka ročná, fialka roľná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, rumanček pravý (do BBCH 14).

*znížený účinok u biotypov rezistentných na atrazín.

Prípravok v dávke 2 l.ha-1 po vzídení neúčinkuje dostatočne na trváce buriny ako je pýr plazivý, pupenec roľný, povoja plotná, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí.

Aj pri iných druhoch burín je možné zníženie účinku po viacročnej aplikácii prípravkov s obsahom triazínu. Na plochách u ktorých sú známe alebo sa predpokladajú problémy s likvidáciou burín, použite prípravky s iným mechanizmom účinku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Dávka vody: 200- 400 l.ha-1

Aplikujte maximálne 1x za vegetačnú sezónu.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok AKRIS sa môže aplikovať v kukurici preemergentne alebo skoro postemergentne.

Pri preemergentnej aplikácii sú potrebné slabšie zrážky prípadne závlaha. Objem postrekovej kvapaliny by mal zaistiť vyrovnané pokrytie pôdy.

Postemergentná aplikácia sa môže vykonať do 6-tich listov kukurice (BBCH 16) a buriny by mali byť v štádiu klíčnych listov, maximálne však do 2 pravých listov (BBCH 12).

Prípravok neaplikujte do kukurice oslabenej mrazom, suchom, zamokrením, chorobami alebo inými faktormi.

Po extrémnych zrážkach môže dôjsť k retardácii rastu alebo zriedeniu porastu, ktorý môže byť oslabený aj ďalšími faktormi ako je zamokrenie, mráz, výskyt škodcov a chorôb.

Aplikácia za veľkého sucha, extrémnych zrážok alebo trvalého stresu pre buriny môže viesť k zníženiu príjmu a distribúcii účinných látok, a tým k zhoršenému účinku.

Na silne humóznych alebo bahnitých pôdach je možný znížený účinok prípravku. Na pôdach s vysušeným povrchom nastúpi účinok až po prevlhčení pôdy dažďom.

Na trávy vzchádzajúce z hlbších vrstiev pôdy, kam neprenikne dostatočne zrážková vlhkosť, môže byť účinok nižší.

Etiketa schválená: 2.5.2014

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok AKRIS obsahuje účinné látky terbuthylazine a dimethenamid-P. Terbuthylazine patrí podľa zaradenia HRAC do skupiny C1, pričom dimethenamid-P je zaradený do skupiny K3.

Na zabránenie vzniku rezistencie dodržujte nasledovné opatrenia:

1.Dodržujte agrotechnické zásady (striedanie plodín, termín sejby).

2.Neaplikujte prípravky s rovnakým spôsobom a mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou v priebehu vegetácie.

3.Dodržujte odporúčané dávkovanie a termíny aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Nie sú známe negatívne vplyvy prípravku AKRIS na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zbere kukurice sa môžu na jeseň po plytkom spracovaní pôdy pestovať ozimné obilniny. Na ďalší rok môžete vysiať všetky druhy jarných obilnín, kukuricu, repku jarnú, repku ozimnú, strukoviny, repu cukrovú, slnečnicu a krmoviny.

V prípade nutnej likvidácie plodiny môžete po predchádzajúcej orbe do hĺbky 10-12 cm zaradiť na jar opäť kukuricu, alebo po hlbokej orbe obilniny, slnečnicu a strukoviny na zrno.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa môžu objaviť škody na následných plodinách, hlavne na ozimných obilninách.

Prípravkom môžu byť poškodené aj susediace plodiny. Zabráňte preto úniku postrekovej kvapaliny na susedné porasty. Po aplikácii dôkladne vypláchnite postrekovač, aby nedošlo k poškodeniu iných plodín zvyškami prípravku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas používania prípravku AKRIS nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Etiketa schválená: 2.5.2014

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

s pracovníkmi Toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od 0 do + 40°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody, tj. zriedený technologický zvyšok vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky počas alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v SR.