Etiketa schválená: 04.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AGROXONE

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie

dvojklíčnolistových burín v obilninách.

 

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

MCPA

750 g/l

t.j. 2-metyl-4-chlór- fenoxy-octová kyselina vo

 

(77,8% hm)

forme DMA soli

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: MCPA-DMA CAS No.: 2039-46-5, 4-chlóro-2-metylfenol CAS No.:1570-64-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS05 GHS07

Nebezpečenstvo

H302

Škodlivý po požití.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

 

alebo lekára.

P330

Vypláchnite ústa.

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P305 + P351+ P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

ICZ/2015/3899/va

1/6

Výrobca:
Držiteľ autorizácie:
Poverený zástupca:
Číslo autorizácie ÚKSÚP:
Dátum výroby: Číslo výrobnej šarže: Balenie:
Doba použiteľnosti:

Etiketa schválená: 04.12.2015

PHO2 Prípravok nemožno použiť vo vnútornej časti 2. pásme hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd a v blízkosti miest zásobovaných studničkou vodou!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Aj v nepatrnom množstve znehodnocuje potraviny a vodu! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Nufarm UK Ltd. Wyke Lane, Wyke Bradford, West

Yorkshire, BD 12 9EJ, UK

Nufarm GmbH & Co KG, St.Peter-Strasse 25, A-4021

Linz, Rakúsko

F&N Agro Slovensko spol. s r.o., Jašíkova 2, 821 03

Bratislava, Slovensko

08-11-1014

uvedené na obale uvedené na obale

1 l HDPE fľaša, 1 l PET fľaša, 10 l HDPE kanister

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby

AGROXONE je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Nufarm UK Ltd., Anglicko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

AGROXONE má systémový účinok. Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov a stoniek a hynutie rastliny. Účinná látka vniká do rastliny predovšetkým listami a stonkami. Prúdením rastlinných štiav je rozvádzaná až do koreňov, takže ničí aj trváce buriny.

Citlivé buriny: pichliač roľný, mak vlčí, loboda konáristá, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, mrlík biely, štiavce, pupenec roľný.

Odolné buriny: rumany, stavikrv vtáčí, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, nezábudka roľná, veroniky, zemedym lekársky.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

odolné

 

0,9-1 l + (0,6-0,8 l)

 

AT

 

(TM) Starane 250 EC

 

jačmeň ozimný,

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

Tomigan 250 EC

 

ovos, pšenica

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jarná, pšenica

 

odolné

 

0,7 l + (0,3 l)

 

AT

 

(TM) Lontrel 300

 

ozimná, raž,

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

Cliophar 300 SL

 

tritikale

 

buriny, pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

dvojklíčnolistové

 

0,7-0,9 l + (5-7 g)

 

AT

 

(TM) Glean 75 WG

 

jačmeň ozimný,

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovos, pšenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3899/va

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 04.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimná, raž,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

odolné

0,7-0,9 l + (26 g)

AT

 

(TM) Logran 20 WG

 

jačmeň ozimný,

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

pšenica jarná,

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná, raž,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

citlivé

1 l

AT

 

 

 

 

pšenica ozimná,

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

raž

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odolné

0,7 l + (20-30 g)

AT

 

(TM) Grodyl 75 WG

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

citlivé

0,7 l

AT

 

 

 

 

ovos, pšenica jarná

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odolné

0,7 l + (1 l)

AT

 

(TM) Optica

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

SK-600

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

odolné

0,7 l + (15-20 g)

AT

 

(TM) Grodyl 75 WG

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

citlivé

0,7 l

AT

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

MRL: všetky komodity - 0,05 mg.kg-1.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody je 300-400 l.ha-1. Počet aplikácií: max 1× za rok

Prípravok možno používať v kombinácii s DAM 390 a v súlade s pravidlami uvedenými v Zozname povolených prípravkov.

V kombinácii s DAM 390 aplikovať v čase mimo letu včiel - neskoro večer, skoro ráno!

Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty. Pri ošetrovaní je nutné zabrániť úletom postrekovej kvapaliny na susedné porasty.

V jarných obilninách aplikujte od plného vývinu 5. listu, v oziminách od 4.listu. Aplikáciu ukončite do konca odnožovania, resp. do začiatku stĺpkovania. Môže sa miešať s DAM 390. Dvojklíčnolistové buriny by mali mať 2-6 listov. Dážď krátko po aplikácii znižuje účinok.

Zmes s účinnou látkou mecoprop nie je vhodná pre použitie v raži.

Tritikale bez podsevu ošetrujte od 5. listu obilniny až do konca odnožovania. Neošetrujte pri teplotách nad +25°C a vzdušnej vlhkosti pod 60%. Nie je možné aplikovať kombináciu s DAM

390.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

ICZ/2015/3899/va

3/6

Etiketa schválená: 04.12.2015

Pri dodržiavaní metodických pokynov uvedených v časti „Pokyny pre aplikáciu“ nehrozí žiadne fytotoxické poškodenie rastlín. Nie sú známe ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na ošetrované plodiny. Pri veľmi neskorej aplikácii na už vyvinutý klas môže dôjsť k rastovým deformáciám.

Nebola zistená odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku AGROXONE.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

AGROXONE patrí do skupiny herbicídov, ktoré sú svojim spôsobom účinku analógmi rastlinných hormónov auxínov. Rezistencia na účinnú látku MCPA bola zistená pri druhoch Cirsium arvense (1979, Švédsko) a Sinapis arvensis. (1990, Kanada).

Antirezistentná stratégia: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené striedaním plodín). Zredukujte minimalizáciu, ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Aplikujte AGROXONE® len na aktívne rastúce buriny. Nepestujte v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tank mix podľa registrovaného rozsahu použitia.

Priemerný polčas rozkladu prípravku AGROXONE v pôde je 29 dní. Z hľadiska rezíduí je možnosť zaradenia následnej plodiny úplne bezpečná po 4 týždňoch od aplikácie prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri pokusoch neboli pozorované žiadne významné účinky prípravku, ktoré by mali negatívny dopad na zníženie úrody alebo jej kvality.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

MCPA má v pôde malú perzistenciu a je veľmi rýchlo rozkladaná a preto nie sú potrebné žiadne špeciálne odporučenia pre následné plodiny.

Pri aplikácii prípravku je nutné zohľadniť aktuálny stav počasia a poveternostné podmienky. Aplikácia by mala byť vykonaná dobre kalibrovaným zariadením a vhodne zvolenými tryskami, aby sa predišlo úletu postrekovej kvapaliny na susediace prírodné porasty a pestované plodiny.

Pri bežnom osevnom postupe je dostatočný časový odstup medzi aplikáciou prípravku a výsevom následnej plodiny a preto nehrozí fytotoxický vplyv rezíduí na následnú plodinu.

Pri aplikácii prípravku AGROXONE je nutné dodržiavať zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas niekoľkoročnej praxe používania prípravkov obsahujúcich účinnú látku MCPA, neboli v našich podmienkach zistené negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. V prípade registrovaných TM zmesí AGROXONE pridávajte ako druhý v poradí. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tank mixov v menšej nádobe pri správnom nariedení.

Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia!

ICZ/2015/3899/va

4/6

Etiketa schválená: 04.12.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Vyprázdnený postrekovač vypláchnite vodou. Naplňte nádrž postrekovača na 10-20% jeho kapacity čistou vodou. Za stáleho miešania postupne pridávajte vopred odmerané množstvo prípravku na čistenie nádrže postrekovača (AGROCLEAN®, AGROPUR® a iné). Nechajte cirkulovať čistiaci roztok po dobu 15 minút. Ak je zariadenie veľmi znečistené, nechajte roztok cirkulovať 20-30 minút. Čistiaci roztok so zvyškami postrekovej kvapaliny je možné vystriekať i na predtým postrekovanej parcele. Po vyčistení postrekovača tento vypláchnite čistou vodou, nakoľko sa uvoľňujú usadeniny a zrazeniny, ktoré sa môžu v postrekovači nachádzať a tie by mohli spôsobiť upchatie trysiek počas následného postreku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrekom sa nesmú zasiahnuť susedné plodiny!

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávať zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie! Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 20 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 - +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3899/va

5/6

Etiketa schválená: 04.12.2015

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3899/va

6/6