Etiketa schválená: 18.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

®AGRITOX 50 SL

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách, na lúkach a pasienkoch, v semenných porastoch tráv.

Účinná látka:

 

 

MCPA vo forme DMA soli

500 g.l-1

t j. kyselina 2-methyl-4-chlorfenoxyoctová

 

(50 % hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: MCPA DMA, CAS No.: 2039-46-5; MCPA K, CAS No.: 5221-16-9; MCPA Na, CAS No.: 3653-48-3, 4-chlór-orto- krezol; 4-chlór-2metylfenol CAS No.: 1570-64-5.

Klasifikácia a označenie:

GHS05

NEBEZPEČENSTVO

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie je pre včely a iný užitočný hmyz

 

prijateľné Neaplikujte na porast v čase zberu potravy včelami - ak sú v

 

ošetrovanom poraste kvitnúce rastliny - aj buriny - aplikujte v mimoletovom

 

čase včiel.

ICZ/2016/4079/pu

Strana 1 z 6

 

Etiketa schválená: 18.2.2016

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m

 

(z toho 5 m vegetačný pás).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, 4021 Linz, Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, 4021 Linz, Rakúsko

Osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, 4021 Linz, Rakúsko

Právny zástupca držiteľa autorizácie v SR:

Agro Aliance SK, s.r.o., CSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.:046 540 05 01

Číslo autorizácie:

09-11-1044

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie a objem (čistá hmotnosť): 10 l HDPE kanister (čistá hmotnosť 11,7 kg)

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby

® AGRITOX je registrovaná ochranná známka spoločnosti NUFARM UK LTD.

SPÔSOB ÚČINKU

Účinná látka prípravku preniká listovým pletivom do rastlín a nepriaznivo ovplyvňuje delenie buniek. Spôsobuje deformácie listov, stoniek a následné hynutie rastlín. Účinkuje na dvojklíčnolistové jednoročné a trváce buriny.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny - reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač roľný, štiavce, iskerníky, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny - konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, mak vlčí, veroniky, nezábudka

ICZ/2016/4079/pu

Strana 2 z 6

Etiketa schválená: 18.2.2016

roľná, chryzantémovka siatinová

Odolné buriny - rumančeky, fialka roľná, hluchavky, lipkavec obyčajný, horčiaky, pakosty, zemedym lekársky

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

jačmeň ozimný,

 

odolné dvojklíčnolistové

 

1,4 l + (20-30g)

 

AT

 

(TM)

pšenica ozimná, raž

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

Grodyl 75

jačmeň jarný,

 

citlivé dvojklíčnolistové

 

1,5 l

 

AT

 

 

jačmeň ozimný, ovos,

 

buriny

 

 

 

 

 

 

pšenica jarná,

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná, raž

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný, ovos,

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica jarná,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odolné dvojklíčnolistové

 

1 l + (0,3 l)

 

AT

 

(TM)

pšenica ozimná, raž,

 

 

 

 

 

buriny, pichliač

 

 

 

 

 

Lontrel 300,

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliophar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 SL

jačmeň jarný,

 

dvojklíčnolistové buriny

 

1,25 - 1,5 l + (5-7 g)

 

AT

 

(TM) Glean

jačmeň ozimný, ovos,

 

 

 

 

 

 

 

75 WG

pšenica ozimná, raž,

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

odolné dvojklíčnolistové

 

1 l + (15-20 g)

 

AT

 

(TM)

jačmeň ozimný,

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

Trimmer 75

pšenica jarná,

 

 

 

 

 

 

 

WG

pšenica ozimná, raž,

 

odolné dvojklíčnolistové

 

1-1,25 l + (26 g)

 

AT

 

(TM)

tritikale

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

Logran 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WG

jačmeň jarný

 

odolné dvojklíčnolistové

 

1,4 l + (15-20g)

 

AT

 

(TM)

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

Grodyl 75

 

 

 

 

 

 

 

 

WG

tritikale

 

citlivé dvojklíčnolistové

 

1,25-1,5 l

 

AT

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

obilniny s podsevom

 

dvojklíčnolistové buriny

 

1 l

 

AT

 

 

ďateliny

 

 

 

 

 

 

 

 

lúky a pasienky

 

dvojklíčnolistové buriny

 

2,5-3 l

 

28 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trávy

 

dvojklíčnolistové buriny

 

1,25-1,5 l

 

60 dní

 

semenné

 

 

 

 

 

 

 

 

porasty

AT - ochranná doba je stanovená odstupom medzi termínom aplikácie (posledná aplikácia pred zberom).

ICZ/2016/4079/pu

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 18.2.2016

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 300-400 l.ha-1.

Obilniny bez podsevu: prípravok aplikujte od 4.listu do konca odnožovania obilniny (BBCH 14- 29) 1× za sezónu.

Obilniny s podsevom: aplikujte 1× za sezónu a to v dobe, keď má ďatelina vyvinuté 2 trojlístky. Trávy - semenné porasty: možno ošetrovať 1× za sezónu pri výške tráv 25-30 cm.

Lúky a pasienky: prípravok používajte 1× na jar pri výške iskerníku prudkého 15 cm až do fázy pukov.

Nepostrekujte pri silnom slnečnom svite a teplotách nad +23°C! Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty pri teplote nad +10°C pri miernej vzdušnej vlhkosti najlepšie za bezvetria v dobe, keď nehrozia mrazy a v nasledujúcich 4 hodinách neočakávate dážď.

Prípravok možno kombinovať s odporúčanými dávkami regulátorov rastu, DAM-390, močovinou a stopovými prvkami.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Samostatne používaný prípravok je bezpečný z hľadiska fytotoxicity pre použitie vo všetkých plodinách uvedených v návode na použitie. Na základe doterajších poznatkov, nie je nám známa žiadna negatívna reakcia pestovaných rastlín na ošetrenie prípravkom vykonané v súlade s pokynmi uvedenými na tejto etikete.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Herbicíd Agritox 50 SL je zaradený medzi fenoxy-karboxylové kyseliny (skupina O, podľa HRAC). Agritox 50 SL je syntetický auxín, ktorý pôsobí na cieľové rastliny inhibíciou rastu v meristematických oblastiach. Voči herbicídu sa môžu vyvinúť odolné kmene burín, ktoré môžu spôsobiť zníženie úrovne ich účinnosti. Rezistencia na účinnú látku MCPA bola zistená pri druhoch Cirsium arvense (1979, Švédsko) a Sinapis arvensis (1990, Kanada). Agritox 50 SL odporúčame používať ako súčasť plodinového programu, ktorý zahŕňa použitie herbicídov s rôznymi spôsobmi účinku. Nepoužívajte herbicíd s rovnakým spôsobom účinku na tom istom pozemku počas viacerých rokov.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok neovplyvňuje negatívne výšku ani kvalitu úrody, technologické procesy spracovania rastlín a rastlinných produktov, ani rastliny alebo rastlinné produkty určené na rozmnožovanie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty! Pozor na úlet postrekovej kvapaliny pri aplikovaní prípravku v blízkosti dvojklíčnolistových rastlín. Mimoriadne citlivými plodinami sú vinič a chmeľ - v ich blízkosti ošetrujte len za uvedených vhodných podmienok (bezvetrie, nižšie teploty). Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Ak sú dodržané aplikačné dávky a podmienky aplikácie, tak prípravok z hľadiska požiadaviek integrovanej ochrany rastlín neškodí populáciám Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea ani Aphidius rhophalosiphi. Prípravok môže byť používaný v systémoch integrovanej ochrany rastlín alebo integrovanej rastlinnej výrobe.

ICZ/2016/4079/pu

Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 18.2.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ TEKUTINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Použitie vody s kyslou reakciou nie je pre riedenie prípravku vhodné, v takomto prípade je potrebné pH príslušnej vody (dopredu pred zmiešaním s prípravkom ) upraviť pridaním sódy na hodnotu pH 6,5-7,5. Počas postreku zabezpečte miešanie postrekovej kvapaliny. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tank-mixov v menšej nádobe.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku, aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom v ktorom bol prípravok na báze MCPA, musia byť všetky stopy prípravku odstránené z nádrže miešača a postrekovača podľa nasledujúceho postupu: :

1)Nádrž, ramená a trysky po vyprázdnení vypláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

Trysky a sitá musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

ODPORÚČANIA A MOŽNÉ RIZIKÁ VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržiavať ochrannú zónu od hladín tečúcich a stojatých vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dôkladne si pred použitím prípravku prečítajte návod na použitie! Pri príprave postreku používajte pracovný ochranný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice odolné voči chemikáliám, respirátor, ochranné okuliare a gumovú obuv. Pri aplikácii používajte pracovný ochranný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice odolné voči chemikáliám, ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár, respirátor a gumovú obuv.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Zvyšky aplikačného roztoku a oplachové vody sa nesmú vylievať v blízkosti povrchových a spodných vôd.

Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a

ICZ/2016/4079/pu

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 18.2.2016

nezasiahne zdroje spodných vôd, recipienty povrchových vôd a nesmie zasiahnuť ani poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa prejavia zdravotné ťažkosti (najmä podráždenie očí) alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu: prerušte expozíciu a zabezpečte telesný aj duševný pokoj. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku následne dobre opláchnite.

Po zasiahnutí očí: najskôr odstráňte kontaktné šošovky, v prípade ak ich používate a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 10 minút vyplachujte - najmä priestory pod viečkami - čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci v prípade zasiahnutia očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, sčervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku apod.) aj po vymývaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú je potrebné vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemôžu byť opätovne používané a treba ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte vypiť pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu/kartu bezpečnostných údajov prípadne obal prípravku.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o zmesi s ktorou postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (aj prípadnú následnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.: 02/54 77 41 66

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužiteľné zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Doplňujúca informácia spoločnosti Nufarm GmbH & Co KG

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Zabráňte kontaktu domácich zvierat s prípravkom v akejkoľvek forme. Spoločnosť Nufarm GmbH & Co KG nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním.

ICZ/2016/4079/pu

Strana 6 z 6