Etiketa schválená: 1.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AGIL 100 EC

Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

100 g.l-1 (9,6 %

propaquizafop,t.j.2-isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-(4-(6-

w/w)

chloroquinoxalin-2- yloxy) phenoxy) propionát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: propaquizafop CAS No.: 111479-05-1, benzínové rozpúšťadlo (ropné), ťažká aromatická frakcia; petrolej – nešpecifikovaný CAS No.: 64742-94-5, izotridekán-1-ol, etoxylovaný CAS No.: 9043-30-5, (propán-1,2-diyl)-karbonát CAS No.: 108-32-7

GHS07 GHS08 GHS09

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H304

 

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

 

 

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

 

 

 

H411

 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

 

EUH 066

 

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 208

 

Obsahuje propaquizafop. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

 

EUH 401

 

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

 

 

 

 

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

 

P331

 

Nevyvolávajte zvracanie.

 

 

 

 

P305 + P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

 

 

 

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných

 

 

 

odpadov.

 

 

 

 

Z4

Riziko

vyplývajúce z použitia prípravku pri

dodržaní

predpísanej

dávky

alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

 

Vt5

Riziko

vyplývajúce z použitia prípravku pri

dodržaní

predpísanej

dávky

alebo

 

koncentrácie je vtáky prijateľné.

 

 

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý !

 

 

 

V3

Riziko

vyplývajúce z použitia prípravku pri

dodržaní

predpísanej

dávky

alebo

 

koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

 

 

 

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri

dodržaní

predpísanej

dávky

alebo

 

koncentrácie a návodu na použitie.

 

 

 

 

ICZ/2015/3227/ki

 

 

 

1/5

 

Etiketa schválená: 1.7.2015

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Coccinella septempuncatata,

Poecilus cupreus, Aleochara bilineata s prijateľným rizikom.

Prípravok je škodlivý pre populácie Aphidius rhopalosiphi v ošetrovanej časti pozemku.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (nečistite aplikačné zariadenie

v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

PHO 2 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd. Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových vodných zdrojov môže byť použitý len za určitých podmienok.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH

ZDROJOV.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd. (člen skupiny ADAMA Agricultural Solutions Ltd.)

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie UKSUP-u:

15-11-1610

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

AGIL 100 EC je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinná látka propaquizafop je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny floémom a akumulovaná v meristematických pletivách. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA carboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrchola nasledovaný odumretím citlivých trávovitých burín. Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Herbicídny účinok je pozorovateľný po niekoľkých týždňoch, v závislosti od klimatických podmienok.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

ICZ/2015/3227/ki

2/5

Etiketa schválená: 1.7.2015

Citlivé buriny: pýr plazivý, výmrv obilnín, psiarka roľná, metlička obyčajná, ovos, stoklasy, prstovka krvavá, ježatka kuria, mätonohy, proso, lipnice, moháre, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty.

AGIL 100 EC nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

zemiak, mrkva, cibuľa

jednoročné trávy

0,5-0,8 l

30

 

siata, cibuľa zo sadzačky

 

 

 

 

hrach

jednoročné trávy

0,5-0,8 l

40

 

ľan

jednoročné trávy

0,5-0,8 l

110

 

slnečnica, sója, mak

jednoročné trávy

0,5-0,8 l

90

 

repa cukrová, repa kŕmna,

jednoročné trávy

0,5-0,8 l

60

 

lucerna, ďatelina lúčna,

jednoročné trávy

0,5-0,8 l

45

 

ďatelina plazivá, ďatelina

 

 

 

 

purpurová

 

 

 

 

zemiak

pýr

1,2-1,5 l

30

 

hrach

pýr

1,2-1,5 l

40

 

ľan

pýr

1,2-1,5 l

110

 

slnečnica, sója, mak

pýr

1,2-1,5 l

90

 

repa cukrová, repa kŕmna

pýr

1,2-1,5 l

60

 

lucerna, ďatelina lúčna,

pýr

1,2-1,5 l

45

 

ďatelina plazivá, ďatelina

 

 

 

 

purpurová

 

 

 

 

repka ozimná

výmrv obilnín

0,4 l

90

skorá jeseň

 

jednoročné trávy a

0,5-0,8 l

90

 

 

výmrv obilnín

 

 

 

 

pýr

1,2-1,5 l

90

 

lesné škôlky, lesné

jednoročné a trváce

0,75-1,5 l

AT

 

kultúry

trávy

 

 

 

 

smlz

2 l

AT

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody na prípravu postrekovej kvapaliny pri pozemnej aplikácii je 200-400 l.ha-1. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie.

Prípravok aplikujte v období rastového optima burinových tráv, kedy väčšina z nich je v štádiu od 2. listu do konca odnožovania. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení, pri výške 10

– 15 cm. Dokonalé pokrytie povrchu burinových tráv je podmienkou úspešnej aplikácie. Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania. 3 týždne po postreku nekultivujte. Nepostrekujte v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia.

Lesné hospodárstvo: Účinkuje iba na jednoročné a trváce trávy, prijímaný je len ich nadzemnou časťou. Bez nebezpečenstva fytotoxicity ho možno použiť cez celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

ICZ/2015/3227/ki

3/5

Etiketa schválená: 1.7.2015

Príležitostne pri ošetrovaní vyššou dávkou prípravku sa môžu na sóji, slnečnici alebo zemiakoch vyskytnúť chlorotické škvrny na listoch. Tieto symptómy sa rýchlo rozptýlia (zmiznú) a nemajú žiaden vplyv na ďalší rast, úrodu alebo jej kvalitu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Tento produkt obsahuje účinnú látku propaquizafop, ktorá je inhibítorom ACCázy - zaradená do„skupiny A“ herbicídov.

Používajte len ako súčasť stratégie riadenia rezistencie, ktorá zahŕňa kultivačné metódy kontroly a nepoužívajte inhibítory ACCázy ako jediné chemické metódy kontroly trávovitých burín.

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte herbicídy s obsahom inhibítorov ACCázy viac ako 1 krát za sezónu. Okrem toho nepoužívajte prípravok AGIL 100 EC v zmesi alebo v sekvencii s iným produktom obsahujúcim účinnú látku propaquizafop.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Negatívne vplyvy nie sú známe. Následné plodiny je možné pri normálnom osevnom postupe pestovať bez obmedzení. Náhradné plodiny vysievajte najskôr po 6-8 týždňoch po aplikácii a po orbe. Pri aplikácii dodržujte vzdialenosť 1 m od hranice ošetrovaných plodín.

Zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín, najmä obilnín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní návodu na použitie a správnej aplikácii pre včely, dážďovky, pôdne mikroorganizmy, vtáky a zver prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

AGIL 100 EC nevyžaduje zmáčadlo.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. AGIL 100 EC môžete aplikovať s každým postrekovacím zariadením. Prípravok nekoroduje kovové časti postrekovačov.

Medzi aplikáciou herbicídu na dvojklíčnolistové buriny a aplikáciou prípravku na ochranu rastlín

AGIL 100 EC dodržte najmenej 3-dňovú prestávku.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Postrekovač vyčistite okamžite po každom použití prípravku čistou vodou a 0,1% roztokom Agropuru. Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3× vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové topánky, zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich.

ICZ/2015/3227/ki

4/5

Dôležité upozornenie:
Pri požiarnom zásahu jedovaté splodiny.
PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:

Etiketa schválená: 1.7.2015

V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať

Ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Obsahuje ropné rozpúšťadlo. Po nadýchaní sledujte možný výskyt edému pľúc. Vyhľadajte pomoc lekára.

Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po zasiahnutí pokožky: Zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Nepoužívajte riedidlá. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu:Postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu 02- 5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3227/ki

5/5