Etiketa schválená: 23.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AFALON 45 SC

Postrekový herbicíd vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v širokom spektre plodín.

Účinná látka:

450 g.l-1; 38,1 % w/w

Linuron,

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Linuron, CAS No.: 330-55-2

Označenie prípravku:

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360Df Môže poškodiť plod v tele matky. Podozrenie na poškodenie reprodukčnej schopnosti. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazolín-3-on, reakčnú zmes 5-chlór-2-methyl-4-izotiazolín-3- ónu a 2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá !

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

ICZ/2010/0160/sc

1 / 6

Etiketa schválená: 23.6.2015

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Vč 3 Prípravok je pre populácie Aleochara biblineata, Poecilus cupreus, Pardosa amentata s prijateľným pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vč 2 Prípravok je škodlivý pre populácie Aphidius rhopalosiphy a Typhlodroma pyri.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny, ak obsahujú príbalový leták! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá !

III. trieda horľavosti podľa STN 65 02 01.

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O.Box

 

262, Ashdod 77102, Izrael

Držiteľ autorizácie a osoba

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28,

zodpovedná za konečné balenie a

90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

označovanie:

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1554

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l HDPE kanister

 

200 l HDPE sud

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Linuron je chemický derivát fenyl-močoviny (patriaci do HRAC group C2) selektívny systémovo pôsobiaci herbicíd na ochranu hlavne proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám prijímaný listami a koreňmi rastlín. Mechanizmom účinku je inhibícia fotosystému II (PS II). Príznaky pôsobenia sa objavujú pomerne rýchlo a prejavujú sa žltnutím a neskôr odumieraním buriny.

ICZ/2010/0160/sc

2 / 6

Etiketa schválená: 23.6.2015

Linuron má dobrú reziduálnu aktivitu proti jednoročným burinám, vzchádzajúcim zo semena. Dĺžka reziduálneho účinku je závislá na použitej dávke, druhu pôdy a zrážkach (približne 3-4 mesiace).

SPEKTRUM ÚČINKU

Citlivé buriny v PRE a EPOST aplikácii

drchnička roľná, horčiak štiavolistý, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, láskavce, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlíky, nezábudka roľná, peniažtek roľný, pŕhľava malá, reďkev ohnicová, žltnica maloúborová

Citlivé buriny v PRE aplikácii

hluchavka purpurová, chrysantémovka siatinová, lipnica ročná, ľuľok čierny, smohla, starček obyčajný, veroniky.

Stredne citlivé buriny

fialka roľná, horčiak obyčajný, ježatka kuria, rumanček kamilkový, stavikrv vtáčí, vika siata, výmrv repky.

Odolné buriny

ovos hluchý, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv pšenice ozimnej, zemedym lekársky.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bôb

dvojklíčnolistové buriny

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

kukurica

dvojklíčnolistové buriny

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

hrach

dvojklíčnolistové buriny

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

buriny,

 

 

 

 

(TM)

 

 

lipkavec

 

 

1,5 l + (0,2-0,25 l)

 

AT

Command 36

 

 

 

 

 

 

 

 

CS

 

sója

dvojklíčnolistové buriny

 

1,5 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lupína

dvojklíčnolistové buriny

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vika jarná

dvojklíčnolistové buriny

 

1 l

 

AT

 

 

vika ozimná

dvojklíčnolistové buriny

 

1-2 l

 

AT

 

 

zemiak

dvojklíčnolistové buriny

 

2 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

buriny,

 

 

 

 

(TM)

 

 

lipkavec

 

 

1,5-2 l+ (0,2-0,25 l)

 

AT

Command 36

 

 

 

 

 

 

 

 

CS

 

slnečnica

dvojklíčnolistové buriny

 

1,5 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rasca, fenikel

dvojklíčnolistové buriny

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

petržlen, mrkva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ľan

dvojklíčnolistové buriny

 

1,5 l

 

AT

 

 

zeler

dvojklíčnolistové buriny

 

2 l

 

AT

výsadba

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody: 400-600 l.ha-1

Maximálny počet aplikácií: 1× za rok

Bezpečnostné intervaly medzi aplikáciou a zberom úrody, použitím alebo spotrebou: Nepoužívajte

60 dní pred zberom.

Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými postrekovačmi. V závislosti na ošetrovanej plodine prípravok aplikujte priamo na dobre spracovaný povrch pôdy bez hrúd t.j. preemergentne alebo pri rastovej fáze burín 2 pravých listov (BBCH 12) t.j. postemergentne. V každom prípade

ICZ/2010/0160/sc

3 / 6

Etiketa schválená: 23.6.2015

musí byť dodržaná správna hĺbka výsevu! V prípade, keď po aplikácii prípravku nasledujú veľmi silné zrážky, nedá sa vylúčiť najmä na ľahkých pôdach, splavenie prípravku do koreňovej zóny rastlín a následné poškodenie ošetrovaného porastu. Pri aplikácii na ľahkých pôdach odporúčame pri všetkých plodinách použiť dávkovanie v spodnej hranici uvedeného rozsahu dávok; na hlinitých alebo ťažších pôdach používajte vyššie dávky. Nepoužívajte na piesočnatej pôde s obsahom organickej hmoty menším ako 1%.

Zemiaky

postrekujte po slepej preorávke a bránení, najneskôr však 3 dni pred vzídením zemiakov. V kombinácii s prípravkom Command 36 CS do 3 dní po výsadbe. Ak sa vytvorí silný prísušok skôr, je predchádzajúca plytká kultivácia účelná. Na extrémne ľahkých pôdach ho nepoužívajte.

Mrkvu a petržlen

ošetrujte pred vzídením. V prípade sekundárneho zaburinenia je možné použiť prípravok i opakovane na list vo fáze 2 a viac pravých listov mrkvy, petržlenu. Na piesočnatých a rašelinových pôdach aplikujte na list, aby nebol poškodený porast a bola zabezpečená dostatočná účinnosť. Mrkvu semenačku ošetrujte na list po vzídení buriny.

Ľan

ošetrujte hneď po výseve. Je nutné vysiať ho do dobre pripravenej pôdy bez hrúd, zásadne je potrebné dodržať hĺbku výsevu. Nepoužívajte na extrémne ľahkých a štrkovitých pôdach! Postrekujte presne a rovnomerne. Prípravok môže znížiť vzchádzavosť mätonohu mnohokvetého, ktorý sa zvyčajne podsieva a preto odporúčame zasiať ho do hĺbky 3 cm ako ľan.

Strukoviny

ošetrujte do 3 dní po výseve vždy však pred vzídením strukoviny. Bôb musí byť zasiaty najmenej 7 cm hlboko.

Rascu

ošetrujte vo fáze 3 a viac pravých listov.

Fenikel

ošetrujte do 2 dní po zasiatí na dokonale pripravený povrch pôdy alebo po vzídení vo fáze 3 a viac pravých listov fenikla. V druhom pestovateľskom roku použite prípravok na jar po preplečkovaní. Postemergentne sa nemôže použiť do fenikla sladkého.

Slnečnicu

ošetrujte do 3 dní po výseve pred vzídením.

Kukuricu

ošetrujte do 3 dní po sejbe na urovnaný povrch.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok Afalon 45 SC pri používaní v súlade s návodom na použitie nepredstavuje riziko z hľadiska fytotoxicity pre plodiny, ktoré sú uvedené na etikete. Prejavy fytotoxicity, ku ktorým môže dôjsť v ojedinelých prípadoch, sú iba prechodného charakteru a nespôsobia zníženie úrody ani kvality produkcie. Prípravok je pre plodiny bezpečný. Na ľahkých pôdach odporúčame vo všetkých plodinách použiť dávkovanie na spodnej hranici uvedeného rozpätia. Ak po aplikácii prípravku nasledujú veľmi silné zrážky, nemožno vylúčiť, najmä na ľahších pôdach, splavenie prípravku do koreňovej zóny rastlín a tým poškodenie ošetreného porastu.

Na linuron citlivo reaguje odroda petržlenu Bravor.

Počas používania sledovaného prípravku neboli sledované žiadne negatívne vplyvy na ošetrené rastliny, alebo rastlinné produkty určené na množenie. Použitie prípravku Afalon 45 SC na ochranu plodín, ktoré nie sú na uvedené na tejto etikete, môže spôsobiť ich poškodenie.

Počas používania sledovaného prípravku neboli sledované žiadne negatívne vplyvy na ošetrené rastliny alebo rastlinné produkty určené na množenie.

ICZ/2010/0160/sc

4 / 6

Etiketa schválená: 23.6.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na základe historických faktov, odhadu a analýzy rizika, existuje riziko rezistencie v rámci skupín burín na linuron v lokalitách, kde sú nevhodné environmentálne a pôdno-klinatické podmienky redukujúce účinnosť produktu proti špecifickým biotypom burín.

Dodržiavať správne striedanie plodín tak aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov s rovnakým, alebo podobným mechanizmom účinku. Počas vegetácie nepoužívať v jednej plodine prípravky s rovnakým mechanizmom účinku viac krát za sezónu. Neznižovať dávky prípravku, dodržiavať termín aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Výsledky testov nepreukázali žiadne signifikantné efekty na transformačné (spracovateľské) procesy ani negatívny vplyv na úrodu ošetrovaných plodín pri predpísanej dávke (vrátane aplikačného termínu) a koncentrácii.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Dlhodobé výsledky ukázali, že produkty na báze linuron nemajú negatívny vplyv na následné rastliny a rastlinné produkty. Ošetrovanie prípravkom Afalon® 45 SC konvenčnými tryskami bližšie ako 5 m predstavuje pre susediace plodiny riziko. Dodržanie vzdialenosti 10 m od susediacich plodín pri ošetrovaní konvenčnými tryskami je bezpečné. Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť žiadne susediace plodiny, vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd. Potrebné je dbať na to aby nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev, alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravky na báze linuron nemajú vplyv na necielené organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE POSTREKOVAČA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „3“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, prípadne ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

ICZ/2010/0160/sc

5 / 6

Etiketa schválená: 23.6.2015

Postrekovať sa smie len za bezvetria alebo pri miernom vánku, pričom prúdenie vzduchu musí byť v smere od pracujúcich.

Po skončení práce dokonale vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Pri nadýchaní: ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Pri styku s pokožkou: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Opakovaná expozícia môže spôsobiť kontaktnú dermatitídu. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vypláchnite ihneď oči veľkým množstvom vody. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: ústa vypláchnite vodou a zabezpečte vypitie väčšieho množstva vody a medicinálneho uhlia (ale len v prípade, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče). Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nikdy nepodávajte nič ústami a nevyvolávajte zvracanie, ak postihnutý nie je pri vedomý.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5-30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal prípravku treba vodou tri krát dôkladne prepláchnuť.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2010/0160/sc

6 / 6