Etiketa schválená: 31.7.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ADEXAR PLUS

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme emulzného koncentrátu určený proti listovým a klasovým chorobám pšenice, jačmeňa, raže a tritikale.

Typ prípravku na ochranu rastlín: fungicíd

 

Účinná látka:

 

 

 

Fluxapyroxad 41,6 g.l-1 (4% hm)

t.j.

 

3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3′,4′,5′-

 

trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide

Epoxiconazole 41,6 g.l-1 (4% hm)

t.j.

(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-

 

fluorfenyl)-propyl]-1H-1,2,4-triazol

Pyraclostrobin 66,6 g.l-1 (6,4% hm) tj.

methyl

N-(2-{[1-(4-chlorofenyl)-1H-pyrazol-3-

yl]oxymethyl}phenyl)N-methoxy carbamát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Fluxapyroxad CAS: 907204-31-3, Epoxiconazole CAS: 133855-98-8, Pyraclostrobin CAS: 175013-18-0

Klasifikácia a označenie:

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO!

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H302 Škodlivý po požití.

H332 Škodlivá pri vdychovaní.

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360Df Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa. Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P260 Nevdychujte hmlu alebo pary.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/odev a ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa.

ICZ/2011/0243/ss

Strana 1 z 6

Etiketa schválená: 31.7.2014

P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501 Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky a koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m, resp. 5 m pri 75% redukcii úletu.

PHO1 Zákaz

používania prípravku v 1. a 2. ochrannom

pásme zdrojov podzemných

a povrchových vôd.

 

 

 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

 

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

 

 

 

DBAJTE

O TO, ABY SA

PRÍPRAVOK V ŽIADNOM

PRÍPADE

NEDOSTAL

DO

TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

 

 

 

NEAPLIKUJTE V BLÍZOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD. DODRŽUJTE

OCHRANNÚ ZÓNU!

 

 

 

 

ZÁKAZ

VYLIEVANIA

NESPOTREBOVANÝCH

ZVYŠKOV

PRÍPRAVKU

A POSTREKOVEJ KVAPALINY DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE.

 

 

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE

PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

 

 

 

PRÍPRAVOK

V TOMTO

VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM

BALENÍ

NESMIE

BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1468

Dátum výroby:

uvedené na obale

ICZ/2011/0243/ss

Strana 2 z 6

 

Etiketa schválená: 31.7.2014

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l Coex PE/PA fľaša,

 

3 l , 5 l , 10 l Coex PE/PA kanister

Adexar® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko

 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 

Adexar Plus

je

systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými

časťami rastlín

a rozvádzaný

po

celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym

a eradikatívnym

pôsobením proti septorióze pšenice (Septoria tritici), septorióze plevovej (Septoria nodorum), hrdziam (Puccinia sp.), múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), hnedej škvrnitosti jačmeňa

(Pyrenophora teres), rynchospóriovej škvrnitosti (Rhynchosporium secalis) a helmintospóriovej škvrnitosti (P. tritici-repentis) a s čiastočným účinkom na steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides).

Prípravok kombinuje vlastnosti účinných látok fluxapyroxad, epoxiconazole a pyraclostrobin.

Účinná látka fluxapyroxad má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Účinná látka epoxiconazole zo skupiny triazolov blokuje syntézu C-14-demethylazy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna, je teda systémovou fungicídnou látkou s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obmedzuje rast mycélia a sporuláciu húb.

Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a je fungicídnou látkou s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne priamo v mieste infekcie.

Inhibuje sporuláciu a rast spor a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin hlavne v období rastu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba v dňoch

 

pšenica

múčnatka trávová, hrdze,

1 - 2 l

35

 

ozimná,

septorióza pšenice, septorióza

 

 

 

pšenica

plevová, steblolam

 

 

 

jarná

 

 

 

 

jačmeň

múčnatka trávová, hrdza

1 - 2 l

35

 

ozimný,

jačmenná, hnedá škvrnitosť

 

 

 

jačmeň

jačmeňa, rynchospóriová

 

 

 

jarný

škvrnitosť

 

 

 

raž,

múčnatka trávová, hrdze,

1 - 2 l

35

 

tritikale

septorióza pšenice, septorióza

 

 

 

 

plevová, steblolam,

 

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 100-300 l.ha-1.

Proti chorobám ošetrujeme v dobe objavenia prvých príznakov do konca kvitnutia (pšenica BBCH 30-69, jačmeň BBCH 30-59). Pri silnom a opakovanom napadnutí je potrebné ošetrenie

ICZ/2011/0243/ss

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 31.7.2014

zopakovať. Nie je vhodné postrekovať pri teplotách vyšších než 22°C a pri možnosti dažďa do dvoch hodín po aplikácii.

Maximálny počet ošetrení: 2x za sezónu, min. interval medzi ošetreniami 21 dní.

Aplikácia v pšenici dosahuje čiastočnú vedľajšiu účinnosť proti helmintospóriovej škvrnitosti

(P.tritici-repentis).

Aplikácia v ozimnom jačmeni dosahuje významnú vedľajšiu účinnosť proti steblolamu

(P.herpotrichoides).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok Adexar Plus používajte v špecifických rastových fázach obilnín, v rámci komplexu Integrovanej ochrany rastlín. Vzhľadom na obsah účinnej látky pyraclostrobin (skupina fungicídov QoI) má byť prípravok využívaný preventívne alebo čo najskôr behom životného cyklu huby. Pre dosiahnutie kuratívnej aktivity prípravku (kombinácia účinných látok epoxiconazole a fluxapyroxad) je nutné dodržať odporúčané dávkovanie a termín aplikácie. Nepoužívajte prípravky obsahujúce účinné látky zo skupiny QoI viac ako 2x za vegetačnú sezónu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok sa aplikuje bežnými typmi poľných postrekovačov. Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete

Prípravok môže spôsobiť poškodenie širokolistých plodín, pri aplikácii zabráňte úletu na susedné porasty.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipienty vôd povrchových.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom je potrebné používať schválené ochranné pomôcky. Protichemický ochranný odev z tkaného textilného materiálu, ochranné okuliare s bočnými štítmi, rúško alebo respirátor + filter proti parám, ochranné rukavice z plastu alebo gumy, gumové alebo plastové čižmy. Pri rozrábaní prípravku používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Postrek sa smie vykonávať za bezvetria alebo pri miernom vánku tak, aby nebola zasiahnutá obsluha. Postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty! Je nutné vyvarovať sa miestneho

ICZ/2011/0243/ss

Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 31.7.2014

predávkovania. Postrekovač je nutné po skončení práce vypláchnuť vodou alebo 3 % roztokom sódy a potom čistou vodou.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej tekutiny a oplachovej vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov spodných a povrchových vôd.

Prípadný požiar haste najlepšie rozprašovanou vodou, oxidom uhličitým, hasiacou penou, alebo hasiacim práškom. Kontaminovanú vodu použitú na hasenie zachytávajte samostatne, zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo do odpadových vôd. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Ak sú nádoby vystavené ohňu, ochladzujte ich striekaním vody.

Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a iba v tých prípadoch, kedy je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda nemôže preniknúť z priestoru požiaru do okolia a hlavne, aby nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných a povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu vznikať toxické splodiny!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody a vyhľadajte lekára. Po zasiahnutí očí: oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod prúdom čistej vody s otvorenými viečkami, vyhľadajte očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: Okamžite dôkladne umyte veľkým množstvom vody, aplikujte sterilné obväzy a kontaktujte kožného špecialistu.

Po nadýchaní: Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc. Okamžite vdýchnite dávku kortikosteroidu v aerosóle (napr.dexametazón).

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 254 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 - +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2011/0243/ss

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 31.7.2014

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

ICZ/2011/0243/ss

Strana 6 z 6