Etiketa schválená: 27.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ADENGO® SC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného dispergovateľného koncentrátu pre riedenie vodou určený na preemergentné a skoré postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

Účinná látka:

 

Isoxaflutole

225 g/l t.j. 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-

 

trifluoromethylphenyl)propan-1,3-dione (19,76% hm)

Thiencarbazone

87 g/l t.j. methyl 4({[(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-

 

1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]amino}sulfonyl)-5-

 

methylthiophene-3-carboxylate (8,03% hm), Thiencarbazone-

 

methyl 90 g/l

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: isoxaflutole CAS No.: 141112-29-0, thiencarbazone-methyl CAS No.: 317815-83-1 cyprosulfamide CAS No.: 1322- 93-6, tristyrylphenol polyethylenglycol phosphoric acid ester CAS No.: 114535-82-9.

Označenie prípravku:

GHS08

GHS09

POZOR

 

H361d

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného

 

dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

ICZ/2014/2716/ha

1/5

Etiketa schválená: 27.4.2015

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Zákaz používanie prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma podzemných zdrojov vôd.

Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami! Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69266 Lyon

 

Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

BAYER, spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-11-1126

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l coex (HDPE/EVOH) fľaša

 

5 l coex (HDPE/EVOH) kanister

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2

 

roky od dátumu výroby.

ADENGO® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Thiencarbazone-methyl a isoxaflutole, účinné látky prípravku ADENGO SC, sú absorbované najmä koreňmi a hypokotylom vzchádzajúcich burín. Na citlivé buriny pôsobia počas ich vzchádzania, vzídené buriny po ošetrení majú nedostatok chlorofylu. Thiencarbazone-methyl patrí do skupiny sulfonyl-aminocarbonyl triazolinonov a pôsobí ako ALS inhibítor. Isoxaflutole účinkuje ako inhibítor enzýmu 4-hydroxyfenyl-pyruvat dioxygenazy (4-HPPD), čoho následkom je charakteristické vybielenie citlivých burín. V priaznivých vlahových podmienkach buriny väčšinou nevzídu vôbec, alebo vzídu vybielené a následne odumierajú. V suchých podmienkach môžu buriny vzchádzať z hĺbky, ale vzhľadom na dobrý reziduálny účinok v pôde je prípravok pri prvých dažďových zrážkach aktivovaný a až potom dochádza k pôsobeniu na buriny. Isoxaflutole a ešte vo väčšej miere thiencarbazone-methyl sú taktiež absorbované listami vzídených mladých burín. Prípravok pôsobí aj na buriny rezistentné voči triazínovým herbicídom. Isoxaflutole a thiencarbazone-methyl sa vyznačujú malým pohybom v pôde. Prípravok má v pôde reziduálny účinok počas 7-8 týždňov a preto v priaznivých poveternostných podmienkach zabraňuje rastu burín až do zapojenia porastov kukurice. Safener cyprosulfamide zvyšuje selektivitu účinných látok tohto prípravku. Silné zrážky a chladné počasie v období klíčenia a vzchádzania môžu zvýšiť citlivosť kukurice voči prípravku.

ICZ/2014/2716/ha

2/5

Etiketa schválená: 27.4.2015

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: durman obyčajný, láskavec ohnutý, výmrv repky, výmrv slnečnice, kapsička pastierska, ježatka kuria, mliečnik kolovratcový, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, mrlík biely, hluchavka purpurová, rumančeky, ruman roľný, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, perovec sivý, proso siate roľné, mohár sivý, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika perzská, fialka roľná, mlieč zelinný, horčica roľná, čistec roľný, zemedym lekársky

Odolné buriny: trváce

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

kukurica

dvojklíčnolistové buriny a

0,4 l

AT

1x za sezónu

 

jednoročné trávy

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha-1, počet ošetrení: 1× za sezónu

ADENGO SC v kukurici aplikujte preemergentne t.j. do 3-5 dní po výseve alebo skoro postemergentne t.j. do fázy 3 listov kukurice (BBCH 13). Citlivé dvojklíčnolistové buriny sú ničené do rastovej fázy 4 pravých listov (BBCH 14), jednoročné trávy do rastovej fázy 3 listov (BBCH 13).

Pri nedostatočnej príprave pôdy alebo nedostatku zrážok môže dôjsť k druhotnému zaburineniu v priebehu vegetácie.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Preemergentné alebo postemergentné aplikácie prípravku ADENGO SC sú pre kukuricu bezpečné. Len celkom výnimočne sa môže prejaviť zažltnutie listov, žlté škvrny na listoch alebo nekrózy, príp. dočasné zbrzdenie rastu. Tieto prejavy sú však dočasné a nemajú negatívny vplyv na úrodu kukurice. K týmto prejavom fytotoxicity môže dôjsť predovšetkým po intenzívnych dažďových zrážkach alebo v prípade, že krátko po postemergentnej aplikácii dôjde k poklesu teplôt pod +5°C. Prípravok nie je fytotoxický pre u nás pestované odrody kukurice.

OPARENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

používať prečistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi.

dodržiavať zásady striedania plodín

dodržiavať zásady správnej agrotechniky; pred sejbou ničiť vzídené buriny plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi

pri pestovaní kukurice na tom istom pozemku viac rokov po sebe používať herbicídy s rôznym spôsobom účinku

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok je určený na preemergentnú alebo skorú postemergentnú aplikáciu a nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V rámci osevného postupu možno po zbere kukurice vysievať ozimné obilniny a na jar nasledujúceho roku akékoľvek plodiny bez obmedzenia. Pokiaľ by po zbere úrody kukurice mala

ICZ/2014/2716/ha

3/5

Etiketa schválená: 27.4.2015

byť vysievaná ozimná repka, tak musia medzi aplikáciou ADENGO SC a výsevom repky uplynúť najmenej 3 mesiace a musí byť urobená orba.

V prípade likvidácie kukurice ošetrenej prípravkom ADENGO SC možno vysievať len kukuricu. Najmenej 30 dní po aplikácii a predchádzajúcej orbe možno vysievať ako náhradnú plodinu jačmeň jarný, mätonoh mnohokvetý a hrach.

Pri ošetrení zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s etiketou nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmeranú dávku prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý ma oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Postrekovú kvapalinu nepripravujte do zásoby. Počas transportu aplikačného roztoku, postreku aj počas pracovných prestávok odporúčame udržiavať miešacie zariadenie neustále v činnosti.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov aplikačnej kvapaliny a ich ťažšie odstraňovanie. Vzhľadom na charakter prípravku v prípade nedostatočného vypláchnutia použitého aplikačného zariadenia sa nedá vylúčiť poškodenie následne ošetrovaných plodín zvyškami prípravku.

Postup pri čistení

1.Vystriekajte aplikačnú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.Rozoberte nasávacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre dobre prepláchnite vo vode.

3.Naplňte aplikačné zariadenie vodou na 10 % obsahu nádrže a spustite miešanie (odporúčame rotačnú čistiacu trysku).

4.Vystriekajte oplachovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

5.Opakujte krok 3 a 4.

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavá kvapalina IV. triedy podľa STN 65 0201 s bodom vzplanutia nad +100oC . Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

ICZ/2014/2716/ha

4/5

PRVÁ POMOC Všeobecne:
Po požití: Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 27.4.2015

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Opustiť zamorený priestor. Okamžite odstrániť kontaminované časti odevu. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tohto listu.

Opustiť zamorený priestor, ponechať v pokoji, zabezpečiť lekársku pomoc.

Odstrániť kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto omývať vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadať lekársku pomoc. Okamžite vyplachovať oko prúdom čistej vody po dobu aspoň 20 minút a vyhľadať lekársku pomoc.

Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. Pacienta ponechať v pokoji a zaistiť lekársku pomoc. Lekárovi poskytnúť informácie z tohto listu.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2716/ha

5/5