Etiketa schválená: 02.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ACTARA® 25 WG

Granulovaný dispergovateľný insekticíd určený na ochranu zemiakov proti pásavke zemiakovej.

Účinná látka:

 

 

 

Thiamethoxam

250 g.kg-1

t.j.

3-chloro(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-

 

(25% hm)

methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-yliden-N-nitroamine

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: thiamethoxam CAS No.: 153719-23-4

Klasifikácia a označenie:

GHS09

POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč 1 Pre včely jedovatý.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta

Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215,

 

4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie/povolenia:

Syngenta

Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09,

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

99-05-0480

ICZ/2015/3467/vi

1

 

Etiketa schválená: 02.06.2015

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

40 g PET fľaša, 40 g vrecko PAP/Al/PE, 400 g PET fľaša,

 

55 kg box kartón /PE/kartón

ACTARA je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ACTARA 25 WG je insekticíd pre listovú aplikáciu so systémovým účinkom.

ACTARA 25 WG poškodzuje pri hmyze nikotín acetyl cholín receptor nervového systému. Vyznačuje sa kontaktným a požerovým účinkom.

Spektrum účinnosti prípravku:

ACTARA 25 WG účinkuje na pásavku zemiakovú.

NÁVOD NA POUŽITIE.

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

zemiaky

pásavka zemiaková

70-80 g

14 dní

1; max. 2 x

Poznámky:

1.porast zemiakov musí byť bez burín a prípravok aplikujte tak, aby nedošlo k úletom postrekovej kvapaliny na necieľový porast.

Prípravok aplikujte bežnými postrekovačmi, ktoré sú riadne kalibrované. Dávka vody je 200- 500 l/ha.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Zemiaky – proti pásavke zemiakovej ošetrujte pri maximálnom liahnutí lariev (L1-L3).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

S cieľom minimalizácie rizika vzniku rezistencie je potrebné prípravok ACTARA 25 WG aplikovať foliárne čo najskôr po zaznamenaní výskytu škodcu (najneskôr pri dosiahnutí prahu škodlivosti). V prípade potreby opakovaných zásahov alternovať s prípravkami s iným mechanizmom účinku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Dôležité upozornenia výrobcu:

-prípravok je pre včely jedovatý.

-neaplikujte na kvitnúce plodiny.

-zabráňte úletom na kvitnúce buriny, kvitnúce kultúry a plodiny susediace s ošetrenou plochou.

-nepoužívajte na miestach s vysokou aktivitou včiel (zber, kŕmenie).

Miešateľnosť prípravku

Prípravok je možné miešať s inými pesticídmi. Pred aplikáciou odporúčame vyskúšať citlivosť rastlín na jednotlivé kombinácie.

ICZ/2015/3467/vi

2

Etiketa schválená: 02.06.2015

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prachu a výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri príprave postreku používajte aj zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené jesť, piť a fajčiť!

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry!

Prípravok nie je horľavina. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly a len v tých prípadoch, kedy je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných vôd a recipienty povrchových vôd.

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Postihnutému podajte niekoľko tabliet medicinálneho uhlia +0,5 l vlažnej pitnej vody. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po nadýchaní: Prerušte prácu, u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj na lôžku a teplo.

Po zasiahnutí očí: Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a vyhľadajte lekára! Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté miesta dobre umyte mydlom a teplou vodou.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu lekár môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave č. tel. 02/5477 4166.

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5°C až +35°C oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svitom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ICZ/2015/3467/vi

3

Etiketa schválená: 02.06.2015

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3467/vi

4