Etiketa schválená: 21.01.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ACROBAT® MZ WG

Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu porastov zemiakov a rajčiakov proti plesni zemiakovej, uhoriek proti plesni uhorkovej, cibule proti plesni cibule a viniča proti peronospóre viniča vo forme vo vode rozpustných granúl.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

Dimethomorph

90 g/kg

t.

j. (E Z)4 - [3 - (4-chlorophenyl)-3(3,4 -

 

(9% hm)

dimethoxyphenyl) -acryloyl] morpholín

Mancozeb

600 g/kg

t.

j. komplex ethylen-bis-dithiokarbamidanu

 

(60% hm)

manganatého so zinočnatými iónmi.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dimethomorph CAS No.: 1104898-70-5, mancozeb CAS No.: 8018-01-7, nátrium alkylsulfonát-prípravok CAS No.: neuvedené

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu.

P270

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

ICZ/2016/4073/vi

Strana 1 z 5

 

 

Etiketa schválená: 21.01.2016

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).Z4

Riziko

vyplývajúce

 

z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre

 

domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné!

 

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné!

 

 

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

 

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné!

 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Môže poškodiť zdravie po nadýchaní, požití, v styku s pokožkou a sliznicami! U precitlivených môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s.r.o., Einsteinova 23, 851 01

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

99-02-0510

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1kg OPA/LDPE (FFS) vrece a 10 kg papierové vrece

Acrobat®MZ WG je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Dimethomorph je systémová morpholínová fungicídna látka s odlišným mechanizmom účinku oproti doposiaľ používaným fungicídnym látkam.

Ničí široké spektrum húb triedy Oomycetes. Dimethomorph u ošetrených citlivých druhov húb spôsobuje morfogenézovú zmenu na bunkovej stene, ktorá má za následok prerušenie vývoja huby.

U dimethomorphu neexistuje cross-rezistencia s phenylamidmi. Rezistentné kmene neboli zistené a ani sa nepredpokladajú. Dimethomorph je preto cenná účinná látka v systéme ošetrovania proti plesni zemiakovej na zemiakoch aj v prípade vzniku rezistencie k doposiaľ bežne používaným fungicídom.

Mancozeb je kontaktná širokospektrálna látka zo skupiny ethylen-bis-dithio-karbamidanov. Mancozeb blokuje rast patogénnych húb na molekulárnej úrovni, blokuje fázu Krebsovho cyklu.

ICZ/2016/4073/vi

Strana 2 z 5

 

 

 

Etiketa schválená: 21.01.2016

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Aplikačná dávka/ha; (%)

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

zemiak

pleseň zemiaková

2 kg

14

 

rajčiak

pleseň zemiaková

2 - 2,5 kg (0,2 - 0,25 %)

21

 

uhorka

pleseň uhorková

2, 5 kg (0,25%)

8

 

cibuľa

pleseň cibule

2 kg

14

 

vinič

peronospóra viniča

2,5 kg (0,25 %)

28

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Zemiak a rajčiak :

Začiatok ošetrovania podľa signalizácie alebo preventívne najneskôr pri objavení sa prvých príznakov choroby. Ošetrujte v intervale 10 - 14 dní, pri silnom infekčnom tlaku v intervale 7-10 dní. Ošetrujte bežnými typmi postrekovačov s použitím 400 - 600 l/ha postrekovej kvapaliny, u rajčiakov 1000 l/ha. Zabezpečte dokonalé pokrytie listov postrekovou kvapalinou. Maximálny počet aplikácií: zemiaky: 8x, rajčiak 3x.

Uhorky:

Prvé ošetrenie podľa signalizácie, ďalšie podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v 7-10 dňových intervaloch, maximálne 3x. Dávka vody 1 000 l/ha.

Cibuľa:

Postrek na začiatku výskytu choroby. Dávka vody 600 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 3x.

Vinič:

proti peronospóre viniča ošetrujte podľa signalizácie alebo preventívne, najneskôr pri objavení sa prvých príznakov. Aplikujte v intervale 10-12 dní, pri silnom infekčnom tlaku v intervale 7-10 dní. Nižšiu dávku použite v období pred výskytom choroby, ako preventívny postrek, alebo pri slabom infekčnom tlaku. Dávka vody 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 4 x.

Možné negatívne vedľajšie účinky.

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní všetkých aplikačných zásad, nie sú známe žiadne negatívne účinky na plodinu a rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na Slovensku neboli do súčasnej doby zistené žiadne prípady vzniku rezistencie po aplikácii prípravku Acrobat MZ WG. Podľa organizácie FRAC je riziko vzniku rezistencie po aplikácii účinnej látky dimethomorph nízke až stredné, po aplikácii účinnej látky mancozeb nízke.

VPLYV NA ÚRODU

Nie sú známe negatívne vplyvy prípravku ACROBAT MZ WG na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok ACROBAT MZ WG má krátky reziduálny efekt a nebola zistená žiadna indikácia akumulácie. Z toho dôvodu jeho aplikácia nemá vplyv na následné plodiny. Neboli zistené ani negatívne vplyvy na iné resp. susediace plodiny.

ICZ/2016/4073/vi

Strana 3 z 5

PRVÁ POMOC
Po náhodnom požití: Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 21.01.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku ACROBAT MZ WG rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri aplikácii zabezpečte stále miešanie postrekovej kvapaliny. Pripravenú postrekovú kvapalinu bezodkladne spotrebujte. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača). Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 %-ným roztokom). Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku navyše používajte gumovú zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu. Postrek robte za bezvetria alebo mierneho vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípravok je tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí. Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to kropením a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

Nevyvolávajte zvracanie, zabezpečte ihneď lekársku pomoc.

Oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky:Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

ICZ/2016/4073/vi

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 21.01.2016

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamykateľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách 5 až 30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo nesprávneho použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

ICZ/2016/4073/vi

Strana 5 z 5