Etiketa schválená: 3.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych žiadateľov

ACCURATE DELTA®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom v jarnom období.

Účinná látka:

600 g.kg-1

diflufenican,

metsulfuron-methyl,

60 g.kg-1

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: diflufenican CAS No.: 83164-33-4, metsulfuron-methyl CAS No.: 74223-64-6

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

POZOR

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

 

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte

 

vo vyplachovaní.

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním autorizovanému subjektu na

 

likvidáciu nebezpečného odpadu okrem čistých prázdnych nádob, ktoré

 

môžu byť zlikvidované ako odpad, ktorý nie je nebezpečný.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

ICZ/2015/3626/ha

1 / 5

Etiketa schválená: 3.12.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Len pre profesionálne použitie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE ETIKETU !

Výrobca:

CHEMINOVA A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánske

 

kráľovstvo

Držiteľ autorizácie:

CHEMINOVA A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánske

 

kráľovstvo

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1407

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,25 l; 0,5 l a 1 l HDPE Lupolen 5021 DX fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

ACCURATE DELTA® je ochranná známka firmy CHEMINOVA A/S

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok ACCURATE DELTA je kontaktný herbicíd pre postemergentnú aplikáciu s dlhodobým reziduálnym účinkom. Obsahuje dve účinné látky: diflufenican, ktorý inhibuje biosyntézu karotenoidov a metsulfuron-methyl, čo je sulfonylmočovina pôsobiaca ako inhibítor ALS. Určený je na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom výlučne v jarnom období.

Citlivé buriny: rumančeky, kapsička pastierska, peniažtek roľný, fialka roľná, konopnica napuchnutá, hluchavky, hviezdica prostredná.

Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, mrlík biely, veroniky, pohánkovec ovíjavý

ICZ/2015/3626/ha

2 / 5

Etiketa schválená: 3.12.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

pšenica ozimná,

jednoročné

70-100 g

AT

-

jačmeň jarný

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 - 400 l.ha-1

Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.

Prípravok ACCURATE DELTA aplikujte v dávke 70 g.ha-1, keď sú buriny v rastovej fáze klíčnych listov až 2. páru pravých listov (BBCH 10-12). Dávku 100 g.ha-1 použite vo vyšších rastových štádiách burín, maximálne však do 6 pravých listov (BBCH 16). Najvhodnejšia je aplikácia na buriny v rastovom štádiu 1-2 pravých listov (BBCH 11-12).

Pšenica ozimná:

Prípravok aplikujte na jar, v rastovom štádiu plodiny od 1. odnože až do objavenia sa 2. kolienka

(BBCH 21-32).

Jačmeň jarný:

Prípravok aplikujte v rastovom štádiu plodiny od 1. odnože až do konca odnožovania (BBCH 21- 29).

Ošetrený porast po aplikácii prípravku nebráňte. Nevalcujte do 7 dní pred a po aplikácii. Prípravok môže byť aplikovaný na všetky pôdy okrem pôd s obsahom organickej hmoty vyšším ako 10%. Rýchlosť účinku prípravku môže byť nižšia za chladného počasia. Herbicídna účinnosť môže byť znížená za veľmi suchých podmienok. Vlhká pôda v čase aplikácie a po aplikácii zlepšuje herbicídnu účinnosť.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po aplikácii prípravku môžu byť zaznamenané dočasné prejavy fytotoxicity, ktoré sa prejavujú vybieľovaním listov. Tieto prejavy sú zapríčinené účinnou látkou diflufenican a vyskytujú sa len na zasiahnutých listoch, nie na nových. Neaplikujte v čase mrazivého počasia. Mrazy po aplikácii môžu spôsobiť popálenie listov. Prípravok nie je určený do semenných porastov!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

ACCURATE DELTA obsahuje metsulfuron, čo je sulfonylmočovina pôsobiaca inhibíciou ALS a diflufenican, inhibítor biosyntézy karotenoidov. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibície ALS (sulfonylmočoviny, triazolpyrimidíny, triazolíny) na tom istom pozemku po sebe bez prerušenia aplikáciou iného herbicídu s odlišným mechanizmom účinku. Nepoužívajte herbicídy typu ALS samostatne, ale iba v tank-mixoch. Neaplikujte v tank-mixe alebo v následnej aplikácii s ďalšími sulfonylmočovinami alebo herbicídmi s mechanizmom účinku typu „ALS-inhibícia“.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu ošetrených rastlín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nie je možné vylúčiť riziko poškodenia následných a náhradných plodín. Diflufenican má dlhodobú pôdnu reziduálnu účinnosť (6 mesiacov). V prípade nutnosti zaorania ošetreného porastu je možné

ICZ/2015/3626/ha

3 / 5

Etiketa schválená: 3.12.2015

ako náhradnú plodinu vysiať iba pšenicu ozimnú a to najskôr 3 mesiace po aplikácii prípravku

ACCURATE DELTA.

Ako následné plodiny môžu byť vysievané v tom istom roku len obilniny alebo trávy. Pred sejbou následnej plodiny odporúčame vždy pôdu poorať.

Postrekom ani úletom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny, okolité porasty, ani pozemky určené na siatie!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pri čistení postrekovača postupujte nasledovne:

-narieďte zvyšok postrekovej kvapaliny (najmenej 5-násobne) a obsah vystriekajte na predtým ošetrenú plochu.

-vypláchnite dôkladne obsah nádrže (všetky steny) a postrekovača, vyčistite hadice a prídavné zariadenia s objemom vody najmenej 10% kapacity nádrže. Obsah vystriekajte veľkou rýchlosťou na ošetrovanú plochu a vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá.

Čistenie zvyškového prípravku s detergentom AGROCLEAN®

-naplňte polovicu nádrže vodou. Pridajte AGROCLEAN® v dávke odporúčanej distribútorom. Rozmiešajte tento v nádrži, doplňte nádrž vodou a nechajte stáť 2 hodiny. Potom nádrž postrekovača úplne vyprázdnite.

-trysky a filtre osobitne umyte roztokom detergentu.

-opláchnite nádrž čistou vodou a nechajte asi 10% vody pretiecť cez hadice a príslušenstvá.

Vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá. Opakujte oplachovanie do úplného vyčistenia. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte aj ochrannú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom, alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly, alebo kropením a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd. Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. Konzultujte s lekárom. Po nadýchaní: Pri akejkoľvek nevoľnosti okamžite opustite miesto expozície. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 10-15 min. Ak pretrvávajú príznaky podráždenia, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

ICZ/2015/3626/ha

4 / 5

Etiketa schválená: 3.12.2015

Po zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto umyte mydlom a vlažnou pitnou vodou.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3626/ha

5 / 5