asaddsad Accent 75 Wg - Chemont BA s.r.o.

Etiketa schválená: 10.3.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ACCENT® 75 WG

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vo vode dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA: 750 g.kg-1 Nicosulfuron t.j.2-[(4,6-dimetoxy-2-pyrimidinyl)-ureidosulfonyl]-N,N-dimetyl-3-pyridinkarboxamid monohydrát

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: nicosulfuron Cas No.: 111991-09-4, polymerizát kyseliny dimetylnaftalenovej, formaldehydu a kyseliny metylnaftalensulfonovej, Na-soľ Cas No.:

68425-94-5, dodecylbenzensulfonát sodný Cas No.: 25155-30-0

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

GHS09

Výstražné slovo: Pozor!

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskuch dvorov a vozoviek ciest.)

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd.

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ETIKETU!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

ICZ/2013/2126/ss

1/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

PRÍPRAVOK SMIE BYŤ POUŽITÝ IBA V SÚLADE S NÁVODOM NA POUŽITIE!ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

DBAJTE NA TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE! NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha 5, Czech Republic

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-11-1111

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

200 ml, 400 ml, 1000 ml a 2000 ml HDPE fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Accent® 75 WG je herbicíd so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Prípravok patrí do skupiny sulfonylmočovín. Spôsob účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetázy. Je ľahko prijímaný listami. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé trávovité buriny na dávku 55 g.ha.ha-1 až 80 g.ha-1:

ježatka kuria, proso siate, moháre, pýr plazivý, cirok alepský, lipnica ročná

Citlivé dvojklíčnolistové buriny na dávku 55 g.ha.ha-1 až 80 g.ha-1:

láskavce, bažanka ročná, rumany, rumančeky, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, výmrv repky, kapsička pastierska, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná

Citlivé dvojklíčnolistové buriny na dávku 80 g.ha-1:

durman obyčajný, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, ibištek trojdielny

Stredne citlivé dvojklíčnolistové buriny: pichliač roľný, ľuľok čierny, pohánkovec ovíjavý

Odolné buriny:

 

 

 

 

mrlíky, lobody, ambrózia palinolistá, voškovníky, pupenec roľný, veronika

brečtanolistá

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka /ha

Ochr. doba

 

Poznámka

kukurica

pýr plazivý a

80 g + (0,1%)

AT

 

(TM) Trend 90

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

kukurica

ježatka kuria a

55 g + (0,1%)

AT

 

(TM) Trend 90

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

ICZ/2013/2126/ss

 

 

2/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 200-400 l.ha-1. Maximálny počet ošetrení: 1× za rok

Ochranná doba: AT (posledný termín ošetrenia najneskôr BBCH 16) Prípravok je potrebné aplikovať vždy so zmáčadlom (Trend 90).

Accent® aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici optimálne v rastovej fáze od druhého do šiesteho listu kukurice (BBCH 12-16) vždy na aktívne rastúce buriny vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14) a po vytvorení 3-5 listov jednoročných tráv (BBCH 13-15) resp. pri výške 15-20 cm pýru plazivého. Najlepší účinok na cirok alepský vzchádzajúci z podzemkov dosiahnete pri použití maximálnej dávky v rastovej fáze 4-5 listov (BBCH 14-15) t.j. pri výške cca 30 cm.

Proti pýru a niektorým citlivým trávovitým burinám sa tiež osvedčuje delená aplikácia prípravku. Prvé ošetrenie urobte v dávke 50 g.ha-1 v rastovej fáze od 2. listu kukurice, druhú aplikáciu v dávke 30 g.ha-1 asi 2 týždne po prvom ošetrení.

Accent®

možno využiť

v rámci prostrekových programov s ďalšími registrovanými

herbicídmi.

V prípade

individuálne

realizovaných tank-mix kombinácií odporúčame overiť

fyzikálnu

kompatibilitu na malej vzorke a výber tank-mix partnera prednostne konzultovať s dodávateľom prípravku / distribútorom. Vždy plne rešpektujte požiadavky na aplikačné podmienky na etikete obidvoch prípravkov vrátane možnej citlivosti odrodového materiálu k jednotlivým účinným látkam.

Dažďové zrážky do 3 hodín po ošetrení Accentom® môžu redukovať účinnosť.

Pozor!

Citlivosť burín sa znižuje s ich ďalším rastom.

Neskoré ošetrenie prerastených burín nemusí viesť k uspokojujúcemu výsledku. Výsledný účinok v týchto prípadoch bude vždy závisieť na druhu a veľkosti konkrétnej buriny a aplikačných podmienkach (vlhkosť a teplota).

Buriny stresované prípadným predchádzajúcím herbicídným zásahom aktívne nerastú a nemusia reagovať na opravné ošetrenie Accentom®.

Prídavok kvapalného N-hnojiva alebo síranu amónného zvyšuje herbicídny účinok a znižuje prejavy antagonizmu v prípade kombinácií s inými herbicídmi.

Nepoužívajte Accent® v cukrovej a osivovej kukurici: niektoré línie môžu byť nedostatočne tolerantné. Konzultujte citlivosť u dodávateľa osiva.

Neošetrujte kukuricu, ktorá bola v dobe výsevu alebo kultivácie ošetrená organofosfátovými insekticídmi (terbufos apod.)! Citlivosť konzultujte u dodávateľa osiva.

Pokiaľ boli organofosfátové insekticídy použité na list, aplikujte Accent® najskôr za 7 dní po ich aplikácii.

Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako za 4 dni po aplikácii Accentu® .

Ošetrujte pri teplotách +10-25 °C!

Neošetrujte v extrémnom suchu: vyčkajte kým kukurica a buriny začnú rásť.

Citlivé hybridy kukurice môžu byť poškodené, pokiaľ nočné teploty po aplikácii klesnú pod bod mrazu. Ošetrenia v priebehu alebo bezprostredne po období vysokých rozdielov medzi nočnými a dennými teplotami môžu tiež znížiť herbicídny účinok.

Accent® neodporúčame kombinovať s prípravkami na báze bentazónu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom prípravok Accent® nie je fytotoxický a nevykazuje žiadne

ICZ/2013/2126/ss

3/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

nepriaznivé vedľajšie účinky.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke.

Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť:

a)striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku,

b)dodržiavaním zásad striedania plodín,

c)aplikáciou registrovaných dávok prípravku,

d)dodržiavaním zásad správnej kultivácie pôdy

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom prípravok Accent® nemá negatívny vplyv na úrodu kukurice.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Accent® je rýchlo odbúravaný v prehriatych, kyslých a mikrobiálne aktívnych pôdach. Ozimné obilniny je možné zaradiť po 4 mesiacoch od ošetrenia, jarné obilniny po 8 mesiacoch a ostatné plodiny po 10 mesiacoch od ošetrenia.

Náhradnou plodinou už ošetrenej kukurice môže byť iba kukurica alebo sója (minimálny interval 15 dní od ošetrenia)

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny ani plochy určené na výsevo alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom prípravok Accent® nemá negatívny vplyv na populácie užitočných a iných organizmov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Po dokonalom rozpustení Accentu® pridajte Trend® 90 poprípade kvapalné N-hnojivo. Zaistite kontinuálne miešanie obsahu nádrže po celú dobu prípravy kvapaliny aj vlastnej aplikácie. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.emulzie typu olej:voda

8.olejové disperzie

9.emulzné koncentráty

10.koncentráty pre riedenie vodou

ICZ/2013/2126/ss

4/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

11.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

12.rozpustné hnojivá

13.spomaľovače úletu

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok Accent®, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo prípravku All Clear Extra. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. Na odstránenie stôp čpavku

vypláchnite dôkladne nádrž čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na obrábanej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice odolné proti chemikáliami, gumová obuv, respirátor s filtrom, ochranný štít na tvár alebo bezpečnostné okuliare. Pri riedení používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Nemanipulujte s prípravkom vo vzdialenosti menšej ako 15 m od studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok sám nehorí. Ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a nie silným prúdom a to iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

ICZ/2013/2126/ss

5/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujťe kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom vlažnej tečúcej vody po dobu minimálne 15 minút. V prípade príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od poživatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky, individuálne realizované tank-mix kombinácie alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms

Disposal / recycling Greenpoint / triangle with arrows „2“ inside / „HDPE“ outside symbols

ICZ/2013/2126/ss

6/6