Schválená: 28.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ACANTO PLUS®

Postrekový systémový fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ochranu proti hubovým chorobám obilnín a repky ozimej.

Účinná látka:

 

 

 

Pikoxystrobin,

200 g/l; 17,90 % w/w

Tj. Methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl)

 

 

-2-pyridyloxymethyl]phenyl} acrylate

Cyproconazol,

80 g/l; 7,17 % w/w

Tj.

2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-

 

 

cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol -

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Pikoxystrobin, (CAS: 117428-22-5); Cyproconazol, (CAS: 4361-06-5)

Označenie prípravku:

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361d

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.

H410

Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P261

Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosóĺov.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308+P313

PO expozícii alebo podozrení z nej: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Obsah / obal zneškodnite v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému

 

subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/ Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.

ICZ/2014/2864/mt

1 / 7

Schválená: 28.1.2016

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky a iné pôdne mikroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre včely prijateľné.

Do kvitnúcej repky aplikovať iba v mimoletovom čase včiel, teda skoro ráno a neskoro večer.

Prípravok odporúčame nekombinovať s pesticídmi.

PHO1 Všeobecné vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín 1 . ochrannom pásme vodných zdrojov:

Prípravok je vylúčený z používania vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DUPONT International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DUPONT CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká

 

republika

Informácie pre SR

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. 905

 

726 030

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-02-1716

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 L a 10 L HDPE fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

ACANTO® je registrovaná ochranná známka E.I. du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

ICZ/2014/2864/mt

2 / 7

Schválená: 28.1.2016

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ACANTO PLUS obsahuje pikoxystrobin, širokospektrálne pôsobiacu účinnú látku zo skupiny strobilurínov, ktorá ako inhibítor mitochondriálneho dýchania (blokácia komplexu III) pôsobí systemicky, translaminárne a výparom ako protektant proti širokému spektru hubových patogénov obilnín a repky ozimnej.

Cyprokonazol je inhibítor biosyntézy ergosterolu (selektívna blokáda cytochrom oxidázy P450 a 14a-demetylácie u prekursorov ergosterolu). Cyprokonazol pôsobí lokálne systémovo a kontaktne a poskytuje preventívnu, kuratívnu a dobrú eradikatívnu účinnosť na široké spektrum hospodársky dôležitých hubových chorôb.

Kombinácia cyprokonazolu a pikoxystrobinu v prípravku ACANTO PLUS poskytuje doplnkový a synergický účinok.

Prípravok je v dôsledku systémového a translaminárneho pôsobenia ako aj pôsobenia výparom ľahko a rovnomerne rozvádzaný v pletivách ošetrených rastlín a vykazuje dlhodobú reziduálnu účinnosť (6 týždňov). Najlepšie výsledky sa dosahujú pri preventívnej aplikácii (pred infekciou alebo na začiatku rozvoja choroby).

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica

 

múčnatka trávová,

 

 

 

 

 

 

ozimná,

 

septorióza pšenice, hrdze,

 

0.75-1 l/ha

 

 

 

 

pšenica

 

helmintosporióza pšenice

 

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

jarná

 

(Drechslera tritici –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repentis),

 

 

 

 

 

 

raž ozimná

 

hrdza pšeničná, hrdze,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

múčnatka trávová,

 

0.75-1 l/ha

 

AT

 

 

 

 

 

rynchospóriová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

škvrnitosť

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

múčnatka trávová,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septorióza pšenice, hrdze,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helmintosporióza pšenice

 

0.75-1 l/ha

 

AT

 

 

 

 

 

(Drechslera tritici-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repentis),

 

 

 

 

 

 

jačmeň

 

múčnatka trávová,

 

 

 

 

 

 

ozimný,

 

hrdze , hnedá skvrnitosť

 

0.75-1 l/ha

 

AT

 

 

jačmeň jarný

 

jačmeňa, rynchospóriová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

škvrnitosť

 

 

 

 

 

 

ovos

 

hrdza ovsená

 

0.75-1 l/ha

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka

 

biela hniloba,

 

 

 

 

 

 

ozimná

 

alternáriová škvrnitosť

 

0.8-1 l/ha

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravok ACANTO PLUS má významnú vedľajšiu účinnosť v repke ozimnej proti fómovému černaniu stoniek.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ICZ/2014/2864/mt

3 / 7

Schválená: 28.1.2016

Prípravok aplikujte pozemne a schválenými postrekovačmi.

ACANTO PLUS je možné použiť vo všetkých odrodách obilnín vrátane sladovníckych jačmeňov.

Minimálny interval medzi aplikáciami: 21-28 dní Dávka vody: 80-400 l/ha

Pšenica, raž a tritikale

Maximálny počet aplikácii: 2 × 1 l/ha/plodina/rok

Používajte ACANTO PLUS pozemne preventívne, resp. pri prvom výskytu infekcie, v aplikačnom intervale od rastovej fázy predlžovania stebla, keď je 1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 31-69) podľa intenzity infekcie jednotlivých hubových chorôb.

Jačmeň a ovos

Maximálny počet aplikácii: 2 × 1 l/ha/plodina/rok

Používajte prípravok ACANTO PLUS pozemne preventívne, resp. pri prvom výskytu infekcie, v aplikačnom intervale od rastovej fázy predlžovania stebla, keď je 1. kolienko minimálne 1 cm nad odnožovacím uzlom do rastovej fázy začiatku kvitnutia ( BBCH 31-61) podľa intenzity infekcie jednotlivých hubových chorôb.

Repke ozimnej

Maximálny počet aplikácii: 1 × 1 l/ha/plodina/rok Dávka vody: 200-400 l/ha

Používajte prípravok ACANTO PLUS pozemne preventívne, resp. pri prvom výskytu infekcie, v aplikačnom intervale od rastovej fázy, keď je predĺženie 1. internódia viditeľné do rastovej fázy konca kvitnutia ( BBCH 31-69) podľa intenzity infekcie jednotlivých hubových chorôb. Optimálna účinnosť proti bielej hnilobe sa dosahuje preventívnym ošetrením v rastovej fáze od začiatku kvitnutia do rastovej fázy plného kvitnutia: 50 % kvetov v hlavnom strapci otvorených, staré petaly opadávajú (BBCH 60-65). Vzhľadom na princípy správnej poľnohospodárskej praxe ošetrujte prípravkom v dobe, keď sú včely menej aktívne a nelietajú (skoro ráno a neskoro večer).

Plodiny ošetrujte preventívne v najskorších fázach infekcie. ACANTO PLUS nie je fytotoxické, je selektívne ku všetkých hore uvedeným plodinám a ošetrenie nemá negatívny vplyv na rastové parametre, úrodu a kvalitu. Účinnosť môže byt znížená v podmienkach, kde sa vyskytujú kmene patogénov zo zníženou citlivosťou k inhibítorom QoI. Neošetrujte porasty stresované zamokrením, extrémnymi teplotami, výživovým deficitom alebo napadnutím škodcami. Dažďové zrážky do dvoch hodín po aplikácii môžu znížiť účinnosť ošetrenia.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá ACANTO® PLUS fytotoxické účinky, negatívny vplyv na úrodu ani na užitočné a iné necielené organizmy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

ACANTO® PLUS obsahuje picoxystrobin (FRAC skupina 11 – QoI inhibítory) a cyprokonazol (FRAC skupina 3 – DMI / inhibítory demetylácie).

VIACROČNÉ POUŽÍVANIE FUNGICÍDOV S ROVNAKÝM MECHANIZMOM ÚČINKU (QOI INHIBÍTORY) NA TOM ISTOM POZEMKU MÔŽE VIESŤ KU VZNIKU REZISTENTNÝCH KMEŇOV PATOGÉNA, KTORÝCH VÝSKYT SA MÔŽE STAŤ

ICZ/2014/2864/mt

4 / 7

Schválená: 28.1.2016

DOMINANTNÝM. VÝVOJU REZISTENTNÝCH KMEŇOV MOŽNO PREDÍSŤ ALEBO HO ODDIALIŤ STRIEDANÍM PRÍPRAVKOV NA BÁZE QOI INHIBÍTOROV S INÝM MECHANIZMOM ÚČINKU ALEBO POUŽÍVANÍM KOMBINOVANÝCH PRÍPRAVKOV S ROZDIELNYM MECHANIZMOM PÔSOBENIA.

Aby ste zabránili vzniku rezistencie neaplikujte prípravok ACANTO® PLUS ani iný prípravok s obsahom účinnej látky typu QoI viackrát ako 2 x za vegetačnú sezónu. ACANTO® PLUS ani iný prípravok s obsahom účinnej látky typu QoI alebo cyprokonazolu aplikujte iba preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Nespoliehajte iba na kuratívny potenciál prípravku.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šlachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá ACANTO PLUS fytotoxické účinky a negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Z dôvodu možnosti výskytu reziduí cyproconazole v následných plodinách sa na pôdu, na ktorej boli plodiny ošetrené prípravkom ACANTO PLUS dva roky nesmie vysadiť listová zelenina.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá ACANTO® PLUS fytotoxické účinky a negatívny vplyv na užitočné a iné necielené organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Obsah kanistra pred použitím homogenizujte pretrepaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na stanovený objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite opakovane vodou s prídavkom sódy alebo vhodného čistiaceho detergentu. Postupujte podľa návodu na použitie zvoleného čistiaceho prostriedku. Nevyplachujte v blízkosti zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pre riedenie a miešanie použite polomasku s částicovým filtrom triedy FFP2 (EN 149) resp. ochranné okuliare, masku s filtrom na ochranu dýchacích orgánov, ochranný pracovný odev, gumovú zásteru z pogumovaného textilu, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumovú obuv. Pre aplikáciu v poľných podmienkach traktorom s uzavretou kabínou nie je

ICZ/2014/2864/mt

5 / 7

Schválená: 28.1.2016

nutná. Pre aplikáciu bez použitia uzavretej kabíny a v prípadne použitia chrbtového postrekovača použite polomasku s časticovým filtrom triedy P2 (EN 143) resp. ochranné okuliare, masku s filtrom na ochranu dýchacích orgánov, ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumovú obuv.

Pracovníci vstupujúci na ošetrené plochy musia takisto použiť ochranné pracovné prostriedky, a to gumené rukavice, košeľu s dlhým rukávom a dlhé nohavice. Poškodené pracovné prostriedky je nutné vymeniť.

Opätovný vstup na ošetrený pozemok je možný až po zaschnutí prípravku.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace kultúry a plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín. Postrek vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte teplou vodou a mydlom.

ACANTO PLUS je nehorľavý suspenzný koncentrát na vodnej báze. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použite iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom, a iba v tých prípadoch, keď je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda z hasenia nezasiahne verejnú kanalizáciu, recipienty povrchových vôd a neprenikne ku zdrojom spodných vôd.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a podajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

ICZ/2014/2864/mt

6 / 7

Schválená: 28.1.2016

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených neporušených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách od 0 až do + 30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, vlhkom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok. Po tejto dobe môže byť prípravok naďalej uvádzaný do obehu a používaný, pokiaľ sa vyšetrením vzorky preukáže, že chemické a fyzikálne vlastnosti vyhovujú registrovanej špecifikácii prípravku.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Poznámka: Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms

ICZ/2014/2864/mt

7 / 7